24 Ağustos 2007 00:00

??kenceyi ?s?cakla? ?rt?yorlar

G?zalt?nda i?kence g?ren gen?lerin an?slerindeki k?zar?kl?klar?n s?caktan kaynakland??? savunuldu!

Paylaş

Esenyurt?da ?g?steri yapma haz?rl???nda? olduklar? iddias?yla g?zalt?na al?nan 6 ki?iden 5?i ??kar?ld?klar? mahkeme taraf?ndan tutukland?. ??kence iddialar?na ili?kin Adli T?p raporunda ise gen?lerin darp edildikleri belirlenirken, copla tecav?z nedeniyle olu?an k?zar?kl?klar?n ?mevsim nedeniyle havalar?n s?cak olmas?ndan? kaynakland??? savunuldu.
20 A?ustos?ta Esenyurt Jandarma Karakolu taraf?ndan g?zalt?na al?nan 6 m?vekkilinin sistematik i?kenceye maruz kald???n? ifade eden Avukat Baran Do?an m?vekkillerinin an?slerine cop sokuldu?unu ve i?kence yap?ld??? iddialar?n?n yineledi. Do?an??n talebi ?zerine savc?l???n san?klar?n Adli T?p ?htisas Kurumu taraf?ndan tekrar muayene edilmelerini isteyece?i belirtildi.
Do?an, ayr?ca Adli T?p muayenesinden sonra m?vekkili ile yaln?z g?r??mek istedi?ini fakat jandarmalar?n savc?l?k belgesini g?stererek izin vermedi?ini s?yledi. Do?an, ?M?vekkilimle 7-8 jandarma ?n?nde konu?mak zorunda kald?m. Bu durum hukuka ayk?r?d?r. Ayr?ca savc?l?k incelenmesi i?in, Adli T?p raporunu ?nce jandarma komutan?na vermi?. Oysa zaten bizim i?kence yapt? diye su?lad???m?z g?revlilerin ba??nda jandarma komutan? var? dedi.
?Rapor inand?r?c? de?il?
M?vekkillerinin d?n savc?l??a ??kar?lmas? ile ?nceki g?n jandarma taraf?ndan kendisine verilmeyen raporu da okuma f?rsat? buldu?unu ifade eden Avukat Baran Do?an, 50 saat sonra Adli T?p Kurumu B?y?k?ekmece ?ube M?d?rl????nde yap?lan muayenenin raporunu g?rd???n? ancak raporun ?rne?inin kendisine verilmedi?ini dile getirdi. Raporda gen?lerin v?cutlar?nda darp izlerinin oldu?unun muayenede tespit edildi?ini ve rapora ge?ildi?ini ifade eden Do?an, cinsel b?lgelerindeki k?zar?kl???n ise yaz s?caklar? ile a??kland???n? s?yledi.
Gen?lere i?kence yap?ld??? ifade eden Do?an, ??zellikle N.K?n?n cinsel b?lgesindeki k?zar?kl???n yaz s?caklar?na ba?lanm?? olmas? inand?r?c? de?il. Bu konuda durumun Adli T?p Kurumu ?htisas Dairesine g?nderilmesini istedik? dedi. Gen?lerin sa?l?k kontrol?ne olmas? gerekenden ?ok ge? de ??kar?lm?? olsalar ?yap?lan i?kencenin? izlerini ta??d?klar?n? dile getiren Do?an, m?vekkillerinin ??kar?ld?klar? savc?l?kta ya?ad?klar?n? aynen anlatt?klar?n?n ve sorumlular hakk?nda su? duyurusunda bulunduklar?n? kaydetti.
5 tutuklama
M?vekkillerinin N.S, N.K, Y.S, Y.K. ve M.F.E?nin ??kar?ld?klar? savc?l?k taraf?ndan tutuklanma talebi ile ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi?ne sevk edildiklerini dile getiren Do?an, ya?? k???k oldu?u i?in M.S.B?nin serbest b?rak?ld???n? kaydetti. Yap?lan duru?ma sonucunda savc?l???n tutuklama talep etti?i 5 ki?i de ??rg?t ?yesi olmak? iddias?yla tutukland?. (?stanbul/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

12 Eyl?l?e kar?? ?halklar?n karde?li?i?

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa