12 Eyl?l?e kar?? ?halklar?n karde?li?i?

Ankara Darbe Kar??t? Platform, 12 Eyl?l??n 27?nci y?ld?n?m?nde de protesto etkinliklerini s?rd?recek.


Ankara Darbe Kar??t? Platform, 12 Eyl?l??n 27?nci y?ld?n?m?nde de protesto etkinliklerini s?rd?recek. Bu y?l ?halklar?n karde?li?i? temas?yla d?zenlenecek etkinliklerde, gazeteciler, avukatlar 12 Eyl?l?? anlatacak, ya?am?n? yitiren demokrasi m?cadelesi neferleri an?lacak. Etkinlikler, Hrant Dink?ten Orhan Do?an?a, Veysel G?ney?den Mahmut Seren?e bir?ok isme ithafen d?zenlenecek.
Bu y?l 12 Eyl?l darbecilerinin yarg?lanmas? i?in ba?lat?lan hukuksal s?re?, uluslararas? d?zeye ta??nacak. Platform ?yeleri, haz?rlanan dosyay? 5 Eyl?l ?ar?amba g?n? Uluslararas? Hukuk Mahkemesi ve Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi?ne g?nderecekler.
Platformun y?r?t?c?l???n? ?stlenen Ankara 78?liler Derne?i Ba?kan? Ru?en S?mb?lo?lu, darbe d?zeninin; gericili?in ve ?rk??l???n m?kemmel bir uyumu oldu?una dikkat ?ekerek bu uyumun, darbe ?ncesinde ve sonras?nda halklara d??manl?k olarak kendini g?sterdi?ini s?yledi. Bu y?zden platformun, darbenin 27?nci y?l?nda yap?lacak t?m etkinlikleri halklar?n karde?li?ine adad???n? belirten S?mb?lo?lu, ??zellikle K?rt sorunu sarmal?nda ya?anan bunca a?maza kar??n do?ru ve demokratik, devrimci ??z?m dinami?inin halklar?n kendi elinde oldu?unu anlatmaya ?al???yoruz? dedi.
Darbe d?zeninin, kesintilerle ba?lay?p biten bir d?zen olmad???na de?inen S?mb?lo?lu, mevcut siyasal iktidarlar?n da birer darbe d?zeni uzant?s? bi?iminde faaliyet g?sterdiklerini, darbe kar??t? gibi g?z?ken AKP?nin de ?z?nde bir darbe ?r?n? oldu?unu belirtti. S?mb?lo?lu, ?Kendisi darbe ?r?n? olan bir parti, iktidar darbecilerle nas?l hesapla?abilir? diye sorarak, burada da sosyalist sol se?ene?i ?ne ??kartt?klar?n?, bu devam eden ili?kiler i?inde 27 y?l ge?mi? olsa da bu hesapla?may? ba?armaya ?al??t?klar?n? ifade etti. Tarihi canl? tutarak darbecilerin su?lar?n? te?hir etmeye devam etmek gerekti?inin alt?n? ?izen S?mb?lo?lu, ?Hatta lanetlememiz gerek. 27?nci y?l bize bunlar? hat?rlat?yor? diye konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)
M?ge Tuzcuo?lu
www.evrensel.net