?nsan haklar? savunucular?n? g?zl?yorlar

D?nya ??kence Kar??t? ?rg?t (OMCT) ve Uluslararas? ?nsan Haklar? Federasyonu taraf?ndan ortak y?r?t?len ?nsan Haklar? Savunucular?n?n Korunmas? i?in G?zlem Program?, T?rkiye?deki insan haklar? savunucular?n?n korunmas?n?, yarg?lanmalar?n?n adil bir ?ekilde yap?lmas?n? istedi.


D?nya ??kence Kar??t? ?rg?t (OMCT) ve Uluslararas? ?nsan Haklar? Federasyonu taraf?ndan ortak y?r?t?len ?nsan Haklar? Savunucular?n?n Korunmas? i?in G?zlem Program?, T?rkiye?deki insan haklar? savunucular?n?n korunmas?n?, yarg?lanmalar?n?n adil bir ?ekilde yap?lmas?n? istedi.
G?zlem program?; ?nsan Haklar? Derne?i (?HD) taraf?ndan, Aral?k 2000 tarihinde ger?ekle?tirilen ?Hayata D?n??? askeri operasyonlar? ve Abdullah ?calan??n cezaevi ko?ullar?n? ele?tirdikleri i?in ?HD Adana ?ubesi?nin ?? ?yesinin h?k?m giydikleri konusunda bilgilendirilmi?ti.
G?zlem program? y?r?t?c?leri, ?HD?lilerin ba?vurusu ?zerine Cumhurba?kan?, Ba?bakan ve ilgili bakanlar?n da aralar?nda bulundu?u T?rkiye yetkililerine taleplerini i?eren bir yaz? g?ndererek, ilgili konularda atacaklar? ad?mlardan bilgi sahibi olmak istediklerini belirttiler. Yaz?da, ?HD Adana ?ubesi y?neticileri Ethem A??kal?n, Mustafa Ba??i?ek ve H?seyin Beyaz??n yan? s?ra T?rkiye?deki t?m insan haklar? savunucular?n?n, her ko?ul alt?nda fiziki ve psikolojik sa?l???n?n garanti edilmesi ve yarg?lanmalar?n?n adil ve tarafs?z ?ekilde yap?lmas? istendi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net