Dikili, karde?li?in ve dayan??man?n ad? oldu

K?rt, T?rk, Arap, ?erkes gen?ler bir arada ya?anabilece?inin ?rne?ini g?sterdiler


Dikili Gen?lik Bulu?mas? 2007, farkl? din, dil ve k?lt?rlerden y?zlerce genci bir araya getirdi. Bask?lar nedeniyle y?llarca anadilini ??renemeyen K?rt gen?lerinin yan? s?ra, T?rk, Arap, ?erkes gen?lerin de kat?ld??? on g?nl?k kamp, halklar?n birlikte, dayan??ma ve karde?lik i?erisinde ya?ayabilece?inin somut kan?t? oldu.
T?rkiye?nin d?rt bir taraf?ndan gelen gen?ler din, dil, ?rk demeden birlikte ?retip, payla?t?lar. Kampta, K?rt?e dil at?lyesinde K?rt?eyi ??renmeye ?al??an Arap ve T?rklerin yan? s?ra anadilini ?imdiye kadar ??renememi? K?rt gen?ler de at?lye ?al??malar?na kat?ld?.
Kampta K?rt?e dil at?lyesine kat?lan Akdeniz ?niversitesi Hukuk Fak?ltesi ??rencisi Esra Deveci, bir?ok K?rt arkada??n?n oldu?unu belirterek ?Onlar benim anadilimi anl?yor. Ben onlar?nkini anlam?yorum. Tabii bir arada oldu?umuz zamanlarda ister istemez onlar? T?rk?e konu?mak zorunda b?rakm?? oluyorum. Bu sorunu ortadan kald?rmak i?in at?lyeye kat?ld?m? dedi. Antalya?da K?rt?e kursuna gitmek istedi?ini fakat bulamad???n? ifade eden Deveci, kampta K?rt?e ??renmek i?in iyi bir ba?lang?? yapt???n? kaydetti. Kampta ve at?lyede K?rt halk?n? daha iyi anlama f?rsat?n? buldu?unu s?yleyen Deveci, ?T?rkiye?de ya??yorsun ve senin anadilin ne olursa olsun her yerde o ?lkenin resmi dilini kullanmak zorundas?n. Anadilini ??renmek i?in de kurslara veya at?lyelere ihtiya? duyman?n ne kadar ac? oldu?unu at?lyeye kat?lan arkada?larda g?rd?m. Arkada?lar?m? daha iyi anlama imkan? buldum. Art?k K?rt?e ?ark? s?yleyebilirim? dedi.
Kampla s?n?rl? kalmayacak
Kampa Antakya?dan kat?lan Akdeniz ?niversitesi T?p Fak?ltesi ??rencisi Haydar Altun?z Arap k?kenli olmas?na ra?men Arap?a?y? iyi bilmedi?ini belirtti. K?rt?e dil at?lyesine kat?lmas?n?n sebebinin de kendi anadilini tam olarak konu?amamas? oldu?unu s?yleyen Altun?z, ?T?rkiye?de bir d?nem Arap?a da yasaklanm??. Yine biz de okula ba?lad???m?zda evimizde konu?ulan dili kullanamad?k. Ba?ka bir dil kullanmaya zorland?k. T?rk?e d???nda dil konu?anlar?n ortak noktalar?ndan biri bu? dedi. K?rt sorununun sadece K?rtlerin sorunu olmad???n? belirten Altun?z, ?Ben T?rkiye?de ya?ayan bir Arap olarak K?rt?e ??renmek istedim. K?rtlerin sorunlar?n?, ya?amlar?n?, k?lt?rlerini art?k daha iyi anlayabilirim? diye konu?tu. Kampta hi?bir T?rk?n kimseyi kendinden farkl? oldu?u i?in ?telemedi?ini ifade eden Altun?z, ?Kamp ?ok b?y?k bir karde?le?meye ortam haz?rl?yor. Bu karde?le?me kampla s?n?rl? kalmayacak. Kampta bulunan b?t?n arkada?lar?n bu dayan??may? b?t?n hayatlar?na yayaca??na inan?yorum. Kimse din, dil, ?rk ayr?m? yapm?yor. Bence kamp?n en b?y?k anlam? da bu. Kamp benim ?zlemini ?ekti?im ya?am bi?imini bana ya?att?? dedi.
?K?rt?e d???n?p T?rk?e konu?uyorum?
Kampa Ankara?dan kat?lan ?brahim ?zmen ise Erzurumlu bir K?rt genci. Anadilini anlamas?na ra?men konu?amad???n? belirten ?zmen, ?K?rt?ede harflerin hangi seslere kar??l?k geldi?ini bilmiyordum. K?rt?e d???nerek T?rk?e konu?up yaz?yordum. Bu, kara kalemle resim ?izmeye benziyor. Kara kalemle renkleri yans?tamazs?n?z. Kampta bu renkleri yakalamay? ??rendim? dedi. Kampta K?rt olmayan gen?lerin K?rt?e At?lyesine kat?lmas?n?n ?ok anlaml? oldu?unu ifade eden ?zmen, halklar?n renklerinin birbirinden hi? de farkl? olmad???n? g?rd???n? kaydetti. ?zmen, ?T?rkle K?rd?n birbirinin kar??t? olmad???n?, bir araya geldiklerinde neler yap?labilece?ini kampta ya?ayarak ??rendim. Buraya neden geldi?imi biliyordum. Nereye varmam gerekti?inin ipu?lar?n? ald?m? diye konu?tu. (Dikili/EVRENSEL)
Evrim, de?i?imi ifade eder
Sabanc? ?niversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyom?hendislik Program? Doktora ??rencisi G?nseli Bayram ve Biyolog Mehmet ?zer?in kat?ld??? Evrim Paneli?nde, evrim teorisinin g?n?m?zdeki s?re?te tart???lan bir olgu olmaktan ??kt???, teknolojik olanaklar?n geli?mesiyle bulunan bilgilerin teoriyi peki?tirdi?i dile getirildi.
G?nseli Bayram, ?do?ayla bar??? ?iar?n?n ger?ekle?mesinin yolunun ?ncelikle do?al s?re?lerin anla??lmas?ndan ve bu s?rece m?dahil olmaktan ge?ti?ini ifade etti. Evrimin s?rekli yeni kan?tlarla desteklendi?ini ve eksik kalan k?s?mlar?n dolduruldu?unu belirten Bayram, Rus bilim adam? Oparin?in ??u an bilmediklerimizi yar?n biliyor olaca??z? s?z?n? hat?rlatt?. Evrim teorisinin temel kavramlar? ve g?n?m?zdeki geli?imi hakk?nda bilgi veren Bayram, evrim teorisinin d?nyam?z?n ge?irdi?i tarihsel s?reci de ??renerek bir b?t?n halinde ele al?nmas? gerekti?ini s?yledi.
Mehmet ?zer ise insan?n ya?am?n merkezinden ??kar?lmas? fikrinin d?zeni rahats?z etti?ini dile getirerek, b?t?n evrenin insan i?in yarat?lm?? olmas?n?n mant?ks?z oldu?unu, insan?n denizde bir kum tanesi oldu?unu, bu nedenle her ?eyin merkezine insan?n yerle?tirilmesinin do?ru olmad???n? belirti. ?zer, Evrim teorisine niye sald?r?ld??? konusunda ise; ?Buldu?unuz bir bulu? para ederse egemenlerden alk?? al?rs?n?z, fakat evrimin yapt??? gibi insan merkezci anlay??? y?karsan?z egemenlerin h??m?na u?rars?n?z? dedi. ?Harun Yahya? ad?n? kullanan Adnan Oktar, gibi kimselerin hi?bir biyoloji e?itimi almadan evrimi yalanlamak ad?na bilimsel de?eri olmayan yay?nlar haz?rlad???n? belirten ?zer, Yarad?l?? Atlas??n?n ?evrim teorisi yanl??t?r, var olan her ?eyi Allah yaratm??t?r? s?zlerinden ibaret oldu?unu s?yledi. Darwin teorisinin de geli?tirilmesi gereken bir olgu oldu?unu belirten ?zer, Darwin?in ?Ben evrimi ortaya koyarak bir cinayeti a???a ??kard?m ??nk? ben Tanr??y? ?ld?rd?m? s?z?ne dikkat ?ekti.
At?lyelerde ?retilenler sergileniyor
Dikili Gen?lik Kamp??n?n renkli at?lyelerinden biri de r?lyef at?lyesi oldu. At?lye kat?l?mc?lar? in?aatlarda kullan?lan gaz betonunu yontarak gen?lik kamp?n?n amblemi olan g?ne?in ?n?nde duran kad?n ve erkek resmini be? g?nde bitirdiler. ?al??ma s?recinde at?lyeye kat?lanlar ise tek ba??na anlams?z olan par?alar? bir araya getirerek kabartmay? olu?turdular.
At?lyede ders veren Ercan Yaren 1994?ten beri heykelle u?ra?t???n?, ancak ilk defa ??rencileri oldu?unu s?yledi. Ercan Yaren ?Buradaki gen?ler, ?ay?n 25 kuru? olabilece?ini, beraber yemek yap?labilece?ini, ??p toplanabilece?ini g?sterdiler. Bu ?ok g?zel bir ?ey? dedi. At?lyeye kat?lanlar ise r?lyefin sadece kumdan yap?ld???n? sand?klar?n? daha sonra ta? yontmayla oldu?unu ??renince ?a??rd?klar?n? belirterek, ?Her ta?? yontarken i?ine sevgimizi, g?l??lerimizi, yeni bir d?nya ?zlemimizi katt?k? dediler.
Gen?ler ?e?itli at?lyelerde ?retiklerini kamp alan?nda sergilemeye ba?lad?lar. Sergiler yo?un ilgi g?rd?.
?te yandan kamp?n gece etkinliklerinde sahne alan G?rc? as?ll? sanat?? Bayar ?ahin s?yledi?i Lazca, G?rc?ce, Hem?ince ve Ermenice ?ark?lar? ile gen?leri co?turdu. Kansere yenik d??en sanat?? Kaz?m Koyuncu?yu anan Bayar ?ahin?in ard?ndan Telkari grubu gen?lere keyifli dakikalar ya?att?.
U?ra? an?ld?
2005 Dikili Gen?lik Bulu?mas??n?n ilk g?n? ya?am?n? yitiren U?ra? Da?delen ?l?m y?ld?n?m?nde unutulmad?. Kamp Komitesi ad?na da??t?lan bildiride, ?U?ra? karde?imizi kaybetmemizin ard?ndan iki y?l ge?ti ve biz yine bir kampta bulu?tuk. Bug?n U?ra? karde?imizin ?l?m y?ld?n?m?. Kat?ld???m?z panellerde, s?yle?ilerde, konserlerde, s?yledi?imiz bar?? t?rk?lerinde, karde?lik halaylar?m?zda bir elimizden tutan U?ra?, bizi m?cadeleyi y?kseltmeye ?a??r?yor. Biz de ona verdi?imiz s?z? tutup, emek?ilerin egemen oldu?u bir d?nya kurana kadar m?cadele edece?imize s?z veriyoruz? denildi.
Tuzlal?lar?n ?z?nt?s?
Tuzla Tersanesi?nde Cabbar Ongun isimli i??inin i? kazas?nda ya?am?n? yitirmesi, kampa kat?lan Tuzlal? i??iler aras?nda ?z?nt? yaratt?. Gen? i??ilere seslenen tersane i??isi Yusuf Ertu?rul, patronlar?n k?r h?rs? y?z?nden i? g?venli?ini sa?lamams? sonucu tersanelerde neredeyse her g?n bir i??inin i? cinayetlerinde ya?am?n? yitirdi?ini s?yledi.
Elektronik dad?
?air-Yazar G?ls?m Cengiz?in kat?ld??? ?Elektronik dad?n?n yeti?tirdi?i gen?ler? konulu s?yle?i de a??rl?kl? olarak 12-15 ya? grubu kat?l?mc?lar?n ilgisini ?ekti. Cengiz, televizyonun 3 ayl?k bir ?ocu?un bezinden ba?lay?p, 20 sene sonra kullanaca?? sa? j?lesine kadar y?nlendirici bir etkisinin oldu?unu ve bu anlamda bir nevi ?dad?? i?levi g?rd???n? belirtti.

Haber ve foto?raflar: Ozan S?r?c?, Cumali Akka?, Fidan ?al??kan, Ceyda Tetik, Etkin Altun, Burcu Y?lmaz
www.evrensel.net