Fotoğraf: Evrensel

Dikili ?enlikleri ba?lad?

Yeni umutlar, yeni ufuklar? slogan? ile d?zenlenen Dikili Bar??, Demokrasi ve Emek ?enlikleri d?zenlenen bar?? y?r?y??? ile ba?lad?.


Yeni umutlar, yeni ufuklar? slogan? ile d?zenlenen Dikili Bar??, Demokrasi ve Emek ?enlikleri d?zenlenen bar?? y?r?y??? ile ba?lad?. Konserlerin yan? s?ra bir?ok ayd?n, yazar, sanat??n?n kat?ld??? panellerin d?zenlenece?i ?enli?in temas? her y?l oldu?u gibi bar??.
U?ur Mumcu Caddesi?nde yakla??k 200 ki?inin kat?l?m?yla ger?ekle?tirilen Bar?? Y?r?y??? ile ba?layan ?enlikte renkli g?r?nt?ler ortaya ??kt?. Dikili Belediyesi b?nyesinde faaliyet g?steren Engelliler Merkezi, Roman K?lt?r Derne?i, T?rk halk m?zi?i, T?rk sanat m?zi?i ve halkoyunlar? topluluklar?n?n da kat?ld??? y?r?y?? Atat?rk Meydan??na kadar s?rd?.
Burada d?zenlenen a??l?? etkinli?inde konu?an Dikili Belediye Ba?kan? Osman ?zg?ven, bu y?lki ?enliklerin temalar?ndan birinin de ?Mevlana?n?n Ho?g?r?s? ?oldu?unu s?yledi. UNESCO?nun 2007?yi Mevlana y?l? olarak ilan etti?ini hat?rlatan ?zg?ven ama?lar?n?n, farkl? inan? ve k?lt?rleri yan yana getirmek oldu?unu belirtti. Her y?l oldu?u gibi bu y?l da ?enliklerin ana temas?n?n bar?? oldu?unu ifade eden ?zg?ven, K?br?s?ta ??z?ms?zl???n h?l? s?rd???n? kaydetti. K?br?sl? T?rklerin Annan plan?na evet diyerek bar?? ve ??z?m i?in ad?m att???n? belirten ?zg?ven, ??imdi karde?lerimiz bar?? i?in ad?m bekliyorlar. Bu ?er?evede 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n??nde KKTC Cumhurba?kan? Mehmet Ali Talat?? Dikili?ye davet ettik ve bar?? ?a?r?lar?m?z? Dikili?den y?kseltece?iz? dedi.
SHP Genel Ba?kan? Murat Karayal??n ise K?br?s?ta kal?c? bar???n sa?lanamamas?n?n nedeni olarak Rumlar? g?sterdi. Karayal??n K?br?sl? T?rklerin 1994 y?l?nda Annan plan?na evet diyerek kal?c? bar?? i?in ad?m att?klar?n? iddia etti.
22-26 A?ustos tarihleri aras?nda yap?lacak olan Dikili Emek, Bar?? ve Demokrasi ?enlikleri, bir?ok panel, s?yle?i, sergi, spor m?sabakalar?, halkoyunlar? g?sterileri ile s?recek. (Dikili/EVRENSEL)
www.evrensel.net