DTP?li belediyeye ?X? soru?turmas?

Kaymakaml?k Ahmed? Xani ismi verilen parktaki tabelay? indirdi. Bakanl?k da soru?turma ba?latt?. Gerek?e ?ok tan?d?k: ?X? harfi


A?r??n?n Do?ubayaz?t il?esinde kaymakaml?k, belediye taraf?ndan yap?lan Ahmed? Xani Park??n?n giri?inde bulunan tabelay? ?X? harfini gerek?e g?stererek s?kt?rmesinin ard?ndan ??i?leri Bakanl??? DTP?li Belediye Ba?kan? Mukaddes Kubilay ile 24 meclis ?yesi hakk?nda soru?turma ba?latt?.
Do?ubayaz?t Belediye Meclisi, 2006 y?l? A?ustos ay?nda ger?ekle?tirdi?i toplant?da, il?e merkezinde yap?lan parka ?Ahmed? Xani? ad? verilmesini kararla?t?rd?. Karar?n ard?ndan tabela parka as?l?rken, meclis karar? da Do?ubayaz?t Kaymakal????na iletildi. Ancak Kaymakaml?k uzun s?re park?n ad?na ili?kin meclis karar?n? onaylamazken herhangi bir itirazda da bulunmad?.
2006 y?l? Aral?k ay?nda ise kaymakaml?k, belediyeye bir yaz? g?ndererek tabelada yer alan ?X? harfinin, 1353 say?l? T?rk Harfleri Kabul? ve Tatbiki Hakk?nda Kanun?un 2. maddesine ayk?r?l?k te?kil etti?ini ?ne s?rerek bu nedenle ya park ad?n?n de?i?tirilmesi ya da harflerin T?rk alfabesine g?re d?zeltilmesini istedi. Belediye, verilen s?re i?inde tabelay? s?kmeyince polis tabelay? s?kt?. Belediye Ba?kan? Mukkades Kubilay??n kaymakaml??a yapt??? itirazlar sonu? vermeyince park isimsiz kald?.
?Harflerle u?ra??yorlar?
Kaymakaml???n yapt??? ba?vuru ?zerine ??i?leri Bakanl???, DTP?li Belediye Ba?kan? Mukaddes Kubilay ve 24 meclis ?yesi hakk?nda soru?turma ba?latt?.
Soru?turma hakk?nda bilgi veren Do?ubayaz?t Belediye Ba?kan? Mukkades Kubilay, kendisinin ve belediye meclis ?yelerin Diyarbak?r Sur Belediye Ba?kan? Abdullah Demirba? gibi g?revden al?nabilece?ini belirterek, demokratik kamuoyunu duyarl? olmaya ?a??rd?. A??lan soru?turmaya anlam veremediklerini ifade eden Kubilay, T?rkiye?de h?l? K?rtlerin kimli?ine, diline ve k?lt?r?ne tahamm?l edilemedi?ini s?yledi. Haklar?nda soru?turma ba?lat?lmas?n?n hukuki bir dayana??n?n olmad???n? aktaran Kubilay, ?X? harfinin T?rkiye?de bir?ok alanda kullan?ld???na dikkat ?ekti. Kubilay, T?rkiye?de K?rt sorunu gibi ?nemli bir sorun varken ?X? harfiyle u?ra??lmas?n?n ?z?c? oldu?unu kaydetti.
Kendilerinin de tabelay? indiren kaymakaml?k hakk?nda hukuki s?reci ba?lataca??n? dile getiren Kubilay, ??yle konu?tu: ?Biz K?rtler bu ?lkenin sahipleriyiz. Bizim de tarihten gelen haklar?m?z var. A??lan soru?turma bizi kayg?land?rmaktad?r. Biz de bu davan?n takip?isi olaca??z ve davay? A?HM?e kadar g?t?rece?iz. Tabelaya ?Ahmede Xani? ismi verilmesi belediye meclisinin karar?d?r. Biz bu karar?m?zdan vazge?emeyiz.? (A?r?/D?HA)
Oktay Candemir
www.evrensel.net