ROJEV

 • Emek Gen?li?i bir kez daha b?y?k bir i? ba?ard?. 10 g?n s?ren ve bini a?k?n gencin k?sa bir s?re i?inde T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan ?rg?tlenerek kat?ld??? Gen?lik Kamp?, gen?li?in potansiyelini g?sterdi?i gibi, Emek Gen?li?i?ne duyulan g?veni ve deste?i de kan?tlam?? oldu.


  Emek Gen?li?i bir kez daha b?y?k bir i? ba?ard?. 10 g?n s?ren ve bini a?k?n gencin k?sa bir s?re i?inde T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan ?rg?tlenerek kat?ld??? Gen?lik Kamp?, gen?li?in potansiyelini g?sterdi?i gibi, Emek Gen?li?i?ne duyulan g?veni ve deste?i de kan?tlam?? oldu.
  B?ylesine kapsaml? bir bulu?may? ?rg?tledikleri ve ba?ar?yla sonu?land?rd?klar? i?in ba?ta Emek Gen?li?i Merkez Y?r?tme Kurulu olmak ?zere t?m ?l Gen?lik ?rg?tlerini kutluyoruz.
  Dikili Gen?lik Bulu?mas?, haz?rlanmas?ndan ger?ekle?me s?recine ve b?rakt??? birikime kadar bir?ok y?n?yle ele al?nmal?, de?erlendirilmeli ve geni? gen?lik y???nlar?na aktar?larak mal edilmelidir. Kamp bug?n sona erecek, ancak ?al??man?n bundan sonras? i?in kampa kat?lan her gen? kendisini g?revli ve sorumlu ilan ederek hareket edebilirse, burada edinilen birikim an? olarak de?il, de?i?tirme ?abas? olarak de?erlendirilebilirse kamp amac?na ula?m?? olacakt?r.
  Toplanan bilgi, belgeler, ?ekimler, yaz?lanlar, ?izilenler, ?retilen her bir ?eyin ne denli k?ymetli oldu?u bilinerek hareket edilebilirse iddia ve ideallerimizde ba?ar? sa?layabiliriz.
  T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan kampa kat?lan gen?ler 10 g?n boyunca, deniz, g?ne?, kum, e?lence, spor, k?lt?r, sanat, politika ile i? i?e bir tatil ge?irdiler. Gen?ler, T?rkiye?nin y?z ak? olan, birikim sahibi ayd?nlar?yla, sanat??lar?yla, ?airleri, bilim adamlar?, akademisyenleri, gazetecileri ve politikac?lar?yla tan??t?lar. D?nyada ve T?rkiye?de olup bitenlerin do?ru bir pencereden bak?larak de?erlendirilmesi yap?ld?.
  Gen?ler bir?ok konuyu ele alan panellere kat?ld?lar, k?me k?me tart??malar yapt?lar. M?zik dinlediler, resim, heykel, r?lyef ?al??t?lar, karikat?r ?izdiler, filmler izlediler, ?iirler dinlediler, kitaplar okudular ve daha bir?ok etkinlikte bulunarak dolu dolu, bir tatil ge?irdiler.
  Bu ?nemli bir birikimdir. Ancak bu payla??ld???, aktar?ld??? ve geni? gen?lik y???nlar? i?inde g?ce d?n??t?r?ld??? takdirde amac?na ula?acakt?r.
  Gen?ler, kampa geldiklerinden daha olgun, daha birikimli d?n?yorlar. Daha bilin?li daha donan?ml?lar. Birbirlerine ?ok ?ey katt?lar, ?ok ?ey ??rendiler. Toplumsal hayata bak??lar?nda b?y?k bir ilerleme kat ettiklerini kendileri anlat?yor. D???nce d?nyalar? daha da zenginle?ti. Birey olmaktan toplumsal olmaya do?ru ?nemli yol ald?lar. ?rg?tlenmenin ?nemini ve g?c?n?, kolektivizmin rol?n? g?rd?ler. Devrimci dayan??may?, co?kuyu ya?ad?lar.
  Bu birikim ve ?zg?venle ?imdi daha cesaretle hareket edeceklerdir.
  Gen?lerin ya?ad?klar? alanlarda bundan sonra daha da ba?ar?l? olacaklar? rahatl?kla s?ylenebilir.
  Olduk?a nitelikli bir gen?lik bile?imi vard?. Kampa ilk defa kat?lan gen?ler b?y?k ?o?unlu?u olu?turuyordu. Ya? ortalamas? olduk?a gen? bir kamp ger?ekle?ti. Ortaokul son s?n?f ??rencileri, lise ??rencileri say?ca fazlayd?. Farkl? bir ku?ak olduklar?n?, zevkleri, hobileri, ilgi ve yetenekleriyle g?sterdiler.
  Yeni ku?ak daha ?ncekilerle k?yasland???nda daha ?erkenci?dir. ?nisiyatifli ve at?lgan. Modern ve rahat. G??l? bir ileti?im a??na sahipler. ?nternet ve di?er geli?meleri ?ok yak?ndan takip ediyorlar. Politik geli?melerden haberdarlar. Sava?a, ?iddete, emperyalizme, i?gallere, s?m?r? ve bask?ya kar?? isyankarlar.
  Hippap??, rep?i, rak?? ve di?er bir?ok tarza sahip olan farkl? bir bile?im kampta bir araya geldi. Bu yeni ku?a?? hayat?n her alan?nda kucaklamak olduk?a ?nemli.
  Bu gen? ku?a??n kampta bulu?mas?nda anne ve babalar rahat davranm??, hatta te?vik etmi?lerdir. Bu anne ve babalar?n Emek Gen?li?i?ne duydu?u g?veni de a???a ??karm?? oluyor. Aileler ortaokul ve lise ?a??ndaki ?ocuklar?n? g?n?l rahatl???yla Emek Gen?li?i ?yesi olarak kabul etmektedirler. Emek Gen?li?i?nin ?a?r? ve ?rg?tlenmesine yan?t veren gen?ler aileleri ile problem ya?amadan bu ?al??man?n i?inde yer alabilmektedirler.
  Bireycili?in, bencilli?in k?r?klendi?i, ?etele?menin artt???, uyu?turucunun gen?lik i?inde b?y?k bir hastal?k haline geldi?i g?n?m?zde Emek Gen?li?i ile ili?ki kurmak, Emek Gen?li?i saflar?na kat?lmak sa?lam bir ki?ili?in de garantisi oluyor.
  Bu alt? ?izilmesi gereken ?nemli bir geli?medir. G?r?nen, Emek Gen?li?i?nin i??i ve emek?i ?ocuklar? i?in g??l? bir ?ekim merkezi, kitlesel bir gen?lik ?rg?t? olma yolunda ?nemli bir mevziyi tuttu?udur.
  Ender ?mrek
  www.evrensel.net