DURUM

 • CHP lideri Deniz Baykal se?imler ?ncesinde izledi?i gerici politikaya kald??? yerden devam ediyor.


  CHP lideri Deniz Baykal se?imler ?ncesinde izledi?i gerici politikaya kald??? yerden devam ediyor. ??p? meselesini g?ncelle?tiriyor, ??l?ml? ?slam? korkulu?unu sallayarak, halk? gerici bir bi?imde ?laikler-?slamc?lar? olarak b?lme i?ine devam edece?ini ilan ediyor vb. vb. Oysa bu gerici politikalar yanl??l??? a??k?a g?r?lm?? olan ve iflas etmi? politikalar. Ama bu gerici politikalar?n ?ok belirgin bir sonucu oldu. CHP Cumhurba?kanl??? se?iminde oynad??? rolle, AKP?ye se?imlerin normal tarihinde ve daha ola?an ko?ullarda yap?lmas? durumunda alabilece?inden daha fazla oy kazand?rd? ve ona g?r?n??te bir be? y?l daha hediye etti!
  Bu politikalar iflas etti ??nk? halk bir T?rk-K?rt ?at??mas? ve gerilimi istemedi?ini, bu sorun ?zerinden ?lkenin Irak maceras?na at?lmas?n? reddetti?ini a??k?a ortaya koydu. ?G?l cumhurba?kan? se?ilirse ABD?nin ?l?ml? ?slam politikas? hayata ge?meye ba?layacak? iddialar?n?n da hedef sapt?rma oldu?u a??k?a g?r?ld?. ??nk? ??l?ml? ?slam? projesinin sahibi ABD i?lerinin bu politika ile y?r?meyece?ini zaten g?rd? ve ?ark etti. ABD emperyalizminin felsefesi ?u, nas?l y?netilirseniz y?netilin ama benim ??karlar?m? savunun ve koruyun. Hatta bir ad?m daha ileri giderek, ?zellikle ?ran politikas? i?in ?laik?i g??lerin? daha gerekli oldu?u karar?na varm?? durumdad?r. Buna ABD emperyalizminin pragmatizmi deniyor!
  A??k?as? ABD ile AKP ?n?m?zdeki d?nemde de ?ortak i?? yapmaya devam edecekler ve bunlar?n yan?na generaller kli?i de eklenecek. Bunu da ??l?ml? ?slam? vb. tart??mas?na girmeden, mevcut var olan durum ?zerinden ger?ekle?tirecekler. E?er bu duruma kar?? ??k?lmak isteniyorsa, ABD?nin T?rkiye ?zerindeki etkisinin k?r?lmas? ve ABD ile yap?lm?? a??k ve gizli t?m ikili anla?malar?n feshedilmesi, ?lke i?erisindeki ABD askeri tesislerinin tasfiye edilmesi, askeri faaliyetlerin sona erdirilmesi gerekiyor. Ama Baykal ve partisi bu i?lerden hi? bahsetmiyor. Bahsetmiyor ??nk? ABD ile i? pi?irilmesine kar?? de?il. Kar?? ??kar g?r?nd??? AKP?nin bu i?i yap?yor olmas?!
  Baykal kald??? yerden devam ederek, ?n?m?zdeki d?nemde de politikada gerici bir rol oynayaca??n? a??k?a ilan etmi? oluyor. Bu ise halk hareketini darbelemek ve geriye atmak i?in u?ursuz bir rol oynamak anlam?na geliyor. ??nk?, AKP?ye y?zde 47 oy vermi? bir halk, AKP H?k?meti?nden i?sizli?e, yoksullu?a, sefalet ?cretine, ?lkenin b?y?k emperyalist devletlere, ABD?ye kul k?le olmas?na ?are bulmas?n? isteyecektir. Ancak AKP?nin bu sorunlara ?are bulmas? olanaks?z oldu?u gibi b?yle bir iste?i de yoktur. H?k?metin bulaca?? tek ?are ??orba ?e?melerini? fazlala?t?rmak olacakt?r! Bu nedenle halk?n hayal k?r?kl???na u?ramas? ve AKP H?k?meti?ne kar?? acil talepleri i?in m?cadeleye at?lmas? ?ok fazla uzun s?rmeyecektir.
  Baykal??n ve partisinin g?revi ise adeta halka nefes ald?rmamak, ger?ek sorunlar?n? g?rmesini engellemek, halk?n bir yerde toplanmas? gereken g?c?n? da??tmak olarak ortaya ??kmaktad?r. Ama bunu yapmaya Baykal??n da g?c? yetmeyecektir. Halk y?zde 47 verip getirdiklerini, ?krediniz doldu, vaktiniz doldu? diyerek g?t?rmesini de ku?kusuz bilecektir. Bu bo? bir temenni de?ildir. Ge?mi? partilere ve h?k?metlere ne oldu?una bakmak bunun i?in yeterlidir. Sorun i??i ve emek?i halk?n birli?i ve m?cadelesi i?in ?al??mak, halk hareketini farkl? mecralara ak?tmak isteyenlerin ?abalar?n? bo?a ??karmay? ba?arabilmekte d???mlenmektedir.
  Ahmet Ya?aro?lu
  www.evrensel.net