Fotoğraf: Evrensel

Ortak m?cadele ?a?r?s?

KESK Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul ba?kanl???ndaki bir heyet, toplu g?r??me s?recini de?erlendirmek ?zere BASK ve Memur-Sen?i ziyaret etti.


KESK Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul ba?kanl???ndaki bir heyet, toplu g?r??me s?recini de?erlendirmek ?zere BASK ve Memur-Sen?i ziyaret etti. Tombul, Bakan Mehmet Ali ?ahin?in, ?toplus?zle?me ve grev hakk? i?in Anayasa de?i?ikli?i gerekir? a??klamas?na tepki g?sterirken, Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu, grev hakk? i?in yasa de?i?ikli?i gerekebilece?ini savundu.
BASK Genel Ba?kan? Resul Akay ile g?r??en Tombul, toplu g?r??me masas? ortaoyununa d?n??t??? i?in g?r??melere kat?lmad?klar?n? hat?rlatt?. Tombul, A?HM karar?, Anayasa ve uluslararas? s?zle?meler ile 20 y?ll?k fiili, me?ru m?cadelenin toplus?zle?me ve grev hakk? verdi?ini belirterek, Bakan ?ahin?in Anayasa de?i?ikli?i gerekti?i y?n?ndeki a??klamas?na tepki g?sterdi. Masada oturan sendikalar?n elinin, alanlarda, i?yerlerinde y?r?t?len m?cadeleyle g??lenece?ine dikkat ?eken Tombul, hala masada oturman?n, h?k?metin ?anayasa de?i?ikli?i gerekti?i? tezine ortak olmak demek oldu?unu s?yledi. Tombul, ?toplus?zle?me hakk? i?in birlikte tutum alarak, masaya gitmeme, e?er h?k?met ad?m atmazsa da eylem ?rg?tleme? ?a?r?s?n? yineledi.
BASK Genel Ba?kan? Akay da i??i hareketinin, ?zelle?tirmeler ve ?zel sekt?rde ?rg?tlenememe nedeniyle zay?flad???n?, bu y?zden memur hareketine b?y?k g?rev d??t???n? s?yledi. Kamu-Sen ve Memur-Sen?i kastederek, iki konfederasyonun bu hareketi bloke etti?ini belirten Akay. ?Uluslararas? s?zle?meler de bu blokaj nedeniyle prati?e yans?t?lam?yor. Bu y?zden bir yasal de?i?ikli?e gidilebilir? dedi. Bakan ?ahin?in, ?partilerden destek isteyin? s?zlerini, ?lobi i?in g?revlendirme? ve ?komedi? olarak nitelendiren Akay, ?al??anlar?n sendikalar?n? bir kez daha de?erlendirmesini istedi.
KESK heyeti ikinci ziyaretini de Memur Sen?e yapt?. Tombul ?ortak eylem? ?a?r?s?n? Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu?ya da yineledi.
Aksu ise g?r??me ?ncesinde ilkesel bir ortak tav?r alma durumunun ne yaz?k ki ger?ekle?medi?inden yak?nd?. Memurlar?n, toplus?zle?me hakk? bulundu?unu ancak grev i?in yasal d?zenleme gerekebilece?ini belirten Aksu, ?T?rkiye, ILO toplant?lar?na gidince bu konu g?ndeme geliyor. ?Araba var, motor yok, ku? var, kanad? yok? derseniz bu i? olmaz, toplus?zle?me ve grev hakk? olmayan sendika olmaz? diye konu?tu.
Aksu, ?Emek Platformunun, i??i sendikalar?n?n ald??? grev kararlar? kar??s?nda neden sessiz kald???? y?n?ndeki bir soru ?zerine, ?Emek Platformu ?u anda biraz hasta. Ciddi kan kaybetti ve yo?un bak?mda? diye konu?tu.
Toplu g?r??me s?recindeki destek turlar?na devam eden Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu ise d?n DSP Genel Ba?kan? Zeki Sezer?i ziyaret etti. Zeki Sezer Memur-Sen?e toplu g?r??melerde ba?ar?lar diledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net