GER?EK

 • T?rkiye, uzun y?llardan sonra, ?nemli i?kollar?nda e?zamanl? olarak grevlerin ciddi olarak g?ndeme geldi?i bir d?neme girmi? bulunuyor.


  T?rkiye, uzun y?llardan sonra, ?nemli i?kollar?nda e?zamanl? olarak grevlerin ciddi olarak g?ndeme geldi?i bir d?neme girmi? bulunuyor.
  ?nceki y?llarda AKP H?k?meti, cam ve lastik i?kollar?nda g?ndeme gelen grevleri ?halk sa?l???n?? ve ?ulusal g?venli?i? tehdit etti?i gibi sa?ma sapan bir gerek?eye dayand?rarak ?ertelemi??ti. Patronlar?n iste?i ile 12 Eyl?l cuntas?n?n haz?rlad??? T?S, Grev ve Lokavt Yasas??na dayan?larak yap?lan bu ?erteleme?lerin, asl?nda grevleri yasaklamak anlam?na geldi?i de bu uygulamalarla g?r?lm??t?.
  ?imdi hava ula??m? ve teknik hizmetler, deniz ula??m?, tekstil, haberle?me, milli savunma, petrokimya ve sosyal sigortalar gibi i?kollar?nda on binlerce i??iyi ilgilendiren toplus?zle?me g?r??meleri t?rmanm?? ve grev a?amas?na gelmi? bulunuyor.
  Bu i?kollar?ndan milli savunma ve petrokimya?da ?grev yasa??? var. Ama i??iler, bir grev gibi sonu?lar do?uracak ve patronlar? dize getirecek direni?lere haz?rlan?yor.
  Bu tabloya kamu emek?ilerinin ?toplu g?r??melerinin uzla?mazl?kla sonu?lanaca??? eklenir ve kamudaki ?grev yasa???na ra?men kamu emek?ilerinin i??i grevleriyle dayan??arak, kendi taleplerini yenileyebilecekleri de dikkate al?n?rsa, yakla?an grev s?recinin hayli kapsay?c? olaca?? da bir ger?ektir.
  K?sacas? AKP iktidar?n?n, ilk kez ?grevle s?nanaca??? g?nlere do?ru gidiyoruz. Ba?ka bir s?yleyi?le, e?er devreye ba?ka etkenler sokulmaz ve patronlar, i??ilerin istekleri kar??s?nda bug?nk? inatlar?n? s?rd?r?rlerse, sadece patronlar de?il AKP H?k?meti de ?grevle imtihan? edilecek!
  ??nk? birden ?ok ve bu kadar geni? bir i??i kesimini kapsayan grevleri ertelemek, o kadar kolay olmayacakt?r. E?er h?k?met, grevleri yasaklamaya kalkarsa i??iler, grevlerden de etkili sonu?lar do?urabilecek direni?ler g?ndeme getirerek h?k?metin ve patronlar?n ama?lar?n? tersine ?evirecek bir m?cadele hatt?na ge?ebilirler.
  ?u bir ger?ek ki; h?k?met ve patronlar, hem i??ilerin isteklerini kar??lamayacaklar? hem de grevi g?ndemden ??karacaklar? ?e?itli bask? yollar? arayacaklard?r. Ama emek cephesinden giderek artan tepkiler ve h?k?metlerin y?llard?r uygulad??? T?S?AD-IMF program?na hay?r demek i?in bu grevlerin bir f?rsat sunmu? olmas? gibi etkenler s?recin ?nemini art?rmaktad?r.
  - ??nk? b?ylece i??iler ve sendikalar?, sadece patronlar? dize getirmekle kalmayacak, ayn? zamanda kendilerinin de aya?a kalkmas?; i??ilerin sendikal m?cadelesi ve sendikalara sahip ??kmas? i?in yeni bir dalgan?n yarat?lma f?rsat?n? yakalam?? olacaklard?r.
  - ??nk? grevler i??i s?n?f?n?n m?cadele tarihi boyunca, i??iler i?in birer ?sava? okulu? olmu?tur. Ve unutmamak gerekir ki bug?n sendikalar?n i?inde bulundu?u sorunlar?n ?nemli bir b?l?m?nde y?llard?r grev yap?lamam?? olmas?, grev m?cadelesini y?neten i??ilerin, sendikalar?n y?netimine gelmesi imkan?n?n ortadan kald?r?lm?? olmas? ger?e?i vard?r.
  - ??nk? grevler; i??ilere (topulumun geri kalan kesimine de) toplumun ihtiya?lar?n? ?reten s?n?f oldu?unu g?sterir. ???i ?al??mazsa ne telefon, internet ?al???r; ne u?aklar u?ar, ne ihtiya? maddelerimiz ?retilir, ne de yaprak k?p?rdar! Grev, bunu g?sterir. Onun i?indir ki patronlar ve onlar?n her k??edeki s?zc?leri; ?THY?de grev olursa turizm 10 y?l geri gider?, ?Deniciler grev yaparsa, bo?azlardaki gemi trafi?i t?kan?r. ?stanbul?un k?y?lar? tehlikeye d??er?, ?Tekstil greve giderse piyasaya ?in hakim olur? diye grevin sadece sonu?lar?n? tart??arak, as?l ger?e?i; o ?v?n?len THY?nin, bo?az ge?i?lerinin ya da tekstil sanayisinin ba?ar?lar?n?n arkas?ndaki as?l g?c?n hizmet ve mal ?retimi yapan i??ilerin emekleri; yaratma g?c?n? kollar?nda ta??yan?n i??i oldu?unu g?zlerden gizlemeye ?al???yorlar. Grev, bu ger?e?i bir kez daha g?zler ?n?ne serecek, as?l ?retici olan?n sermaye sahipleri, bakanlar, m?d?rler, deme? verenler de?il, basit i??iler oldu?unu hereksin g?zleri ?n?ne serecektir.
  Evet, T?rkiye i??i s?n?f? m?cadelesi b?ylesi ?nemli bir s?recin e?i?indedir. Bu s?re?ten ba?ar?yla ??kman?n ?n ko?ulu ise s?n?f partisinin, s?n?ftan yana sendikac?lar?n ve ileri i??i kesimlerinin s?n?f?n ana g?vdesini m?cadeleye ?ekme, onlar? kendi talepleri etraf?nda birle?tirmede (Elbette t?m emek g??lerini bu m?cadele etraf?nda birle?tirerek ilerleme) g?sterece?i ba?ar? ile do?rudan ba?lant?l?d?r. Ve as?l kazan?m da bu alanda olacakt?r.
  Yani s?re?; sadece ?AKP H?k?meti?nin grevle imtihan?? de?il ayn? zamanda s?n?f?n ileri g??lerinin ve partisinin de grevle imtihan? s?recidir.
  ?. Sabri Durmaz
  www.evrensel.net