Fotoğraf: Evrensel

Haberle?me i?kolunda eyl?lde grev var

Haber-?? Sendikas??n?n t?m uzla?ma ?abalar?na kar??n Telekom patronuyla anla?ma sa?lanamad?


T?rkiye Haber-?? Sendikas??n?n ?rg?tl? oldu?u, y?zde 51?i ?zelle?tirilen T?rk Telekom i?yerinde de ?grev kap?da?. T?rkiye Haber-???in, anla?abilmek i?in arabulucu s?recini 6 g?n uzatmas?na ra?men, kapsam d???l?k ve ?cret konusunda anla?ma sa?lanamad?. T?rkiye Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, i?verenin ?sendikay? bitirme? dayatmas?na dikkat ?ekerek, ?Bu oyunu bozaca??z, ba?ka ?aremiz yok? dedi.
T?rkiye Haber-?? Sendikas? ile T?rk Telekom aras?nda, uzat?lan 6 g?nl?k arabulucu a?amas?ndan da sonu? ??kmad?. ??veren ile ?nceki g?n g?n boyunca yap?lan g?r??melerde de anla?ma sa?layamad?klar?n? kaydeden T?rkiye Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, ihaleli i?lerde ?al??anlar?n durumu ile harc?rah y?netmeli?ine ili?kin geli?me sa?lad?klar?n?, harc?rah alma unsurlar?nda geriye gidi? olmamas? ko?ulu ile y?netim kuruluna harc?rah y?netmeli?inde de?i?iklik yapabilme yetkisi tan?nd???n? s?yledi. ??veren ise bu konuda t?m?yle inisiyatif almak ve y?netmeli?i istedi?i ?ekilde de?i?tirmek istiyordu.
Kapsam d??? dayatmas? s?r?yor
Patronun as?l dayatmas? ise kapsam d???l?k konusunda s?rd?. Akcan??n verdi?i bilgilere g?re Telekom i?vereni, Telekom?un as?l omurgas?n? olu?turan ana ?ebekelere sendikay? sokmak istemiyor ve ?Bu alanlar kapsam d??? olsun? diyor. Patronun, kapsam d??? b?rakmas?n? istedi?i alanlar i?in ?Bu alanlar ?lke g?venli?i ve asayi? a??s?ndan hayati ?nem ta??yor? demesini ele?tiren Akcan, ?Bunu kabul etti?imiz zaman, bu, sendikalar?n ??lkenin asayi?ini, g?venli?ini bozdu?u? anlam?na gelir. Umar?m bu manada s?ylememi?lerdir? dedi.
Telekom?un ana ?ebekesini, ana omurgas?n? olu?turan yerlerin sendikal? olmamas?n?n ?olmazsa olmaz? oldu?unu kaydeden Akcan, ?Oras? olmad?ktan sonra di?er alanlarda ?rg?tlenmeniz bir ?ey de?i?tirmiyor. Ana ?retim alanlar?n?n olmamas? demek, s?kl?m p?kl?m masaya oturman?z demektir ki, bu olamaz? diye konu?tu.
Sendika ?yelerine d???k ?cret
Patronun anla?maya yana?mad??? ba?ka bir konunun da ayn? i?i yapan kapsam d??? personelin daha y?ksek ?cret almas? oldu?unu hat?rlatan Akcan, ?bunun hangi masum d???nce ile a??klanabilece?ini? sordu. ?D???n?n, bir i?yerinde sendika ?yesi olmayanlar, sendikal?lardan daha y?ksek maa? al?yor? diyen Akcan, bunun da sendikay? bitirmek anlam?na geldi?inin alt?n? ?izdi.
Patronun yakla??m?n?n, ?keser gibi hep bana hep bana? anlay??? oldu?unu kaydeden Akcan, sendikal ?rg?tl?l?klerinin ortadan kald?r?lmas?na izin vermeyeceklerini dile getirdi. Akcan, ?zelle?tirilen t?m kurumlarda bu oyunun oynand???n? hat?rlat?p, ?Biz bu oyuna gelmeyece?iz. Bu oyunu bozaca??z? dedi.
?kramiye ve kazan?lm?? haklar?n da tehdit alt?nda oldu?unu, ?zelle?tirme sonras? 52 g?nl?k ikramiyelerinden SSK primi kesilmeye ba?land???n? belirten Akcan, bu ma?duriyetlerinin giderilmesi i?in y?ll?k 112 g?nl?k ikramiyenin 120 g?ne ??kar?lmas?n? istediklerini, ancak bunun kabul edilmesi bir yana 60 g?nl?k ikramiyelerinin de ellerinden al?nmak istendi?ini s?yledi. Bunun, y?ll?k y?zde 16.9?luk gelir kayb? anlam?na geldi?ini kaydeden Akcan, y?zde 4?l?k zam dayatmas?n? da hat?rlat?p, ?Y?zde 4 veriyor, y?zde 16 geri al?yorlar? dedi.
?Ramazan?da haberle?me s?k?nt?s? olacak?
??yi niyetle 6 g?nl?k s?reyi de kulland?k. Ama olmad?? diyen Akcan, raporun haz?rlanmas?, bakanl??a g?nderilmesi, bakanl???n kendilerine iletmesi, postada ge?ecek s?reler hesapland???nda, yakla??k 25 g?nl?k s?renin sonunda grev karar?n? almak zorunda olduklar?n? anlatt?.
Bu s?re?te bile kap?lar? kapamad?klar?n?; her an, her saat g?r??meye a??k olduklar?n? kaydeden Akcan, yapabilecekleri t?m fedakarl?klar? yapt?klar? halde uzla?maya yana?mayan i?verene, grev karar? ile yan?t vermek zorunda kalacaklar?n? s?yledi. Akcan, ?Ramazan ay?nda haberle?me s?k?nt?s? olacak? uyar?s?nda bulundu. (Ankara/EVRENSEL)
T?rk Telekom patronu yasa tan?m?yor
Kamu Sen?e ba?l? T?rk Haber-Sen Genel Ba?kan? ?smail Karadavut, T?rk Telekom i?vereninin yasa tan?mad???n?, memurlar? ba?ka kurumlara g?ndermeye zorlad???n?, bu ?ekilde bin ki?inin g?nderildi?ini anlatt?. ?zelle?tirme sonras?, her biri i?inin uzman? olan T?rk Telekom?daki memurlar?n, ba?ka kurumlara g?nderilmesi yerine 5 y?l s?reyle kurumda ?al??malar? i?in yasa ??kart?ld???n?, bu s?renin sonunda da isteyen memurun i??i stat?s?nde kurumda kalabilece?ini, isteyenin ba?ka kurumlara gidebilece?ini belirten Karadavut, bu ?ekilde 9 bin ki?inin bulundu?unu ama i?verenin yasay? ihlal ederek memurlar? ba?ka kurumlara g?ndermeye ba?lad???n? s?yledi. Se?im ?ncesi 5 bin ki?ilik liste haz?rland???n?, h?k?met nezdinde giri?imleri sonucu bu say?n?n bine indi?ini aktaran Karadavut, ?imdi ise yeniden g?ndeme getirildi?ini s?yledi.
Sultan ?zer
www.evrensel.net