M?geln?de ?rk??l?k kar??t? g?steri

Almanya?da ge?en hafta sonunda 50 neonazinin 8 Hindistanl?ya sald?rd??? Saksonya eyaletindeki M?geln?de ?nceki g?n antifa?ist g?steri d?zenlendi.


Almanya?da ge?en hafta sonunda 50 neonazinin 8 Hindistanl?ya sald?rd??? Saksonya eyaletindeki M?geln?de ?nceki g?n antifa?ist g?steri d?zenlendi.
Otonomcu gruplarca ?rk?? sald?r?n?n yap?ld??? pizza d?kkan? ?n?nde ger?ekle?tirilen g?steriye 200?den fazla ki?i kat?ld?.
Eylemde s?k s?k neonazi ve yabanc? d??man? kar??t? sloganlar at?l?rken, polisin olay? ?nceden bilmesine ra?men gerekli ?nlemleri almamas? da ele?tirildi. Kent halk? da eyleme destek verdi.
Delhi?den k?nama
?te yandan sald?r? dolay?s?yla bir a??klama yapan Hindistan, Almanya?ya vatanda?lar?n?n can g?venli?ini alma ?a?r?s?nda bulundu. Almanya?da neonazilerin, Hint g??menlere sald?rmas? ve polisin sald?r?y? ?nceden bilmesine ra?men ?nlem almamas? haberleri, Hint bas?n?nda geni? yer bulmu?tu.
Bu arada ?rk?? sald?r?y? k?nayan Almanya G?? ve Uyum M?ste?ar? Prof. Maria B?hmer, Do?u Almanya?da bulunan uyum ve yabanc? dan??manlar?yla bir araya geliyor.
?n?m?zdeki ay?n ilk haftas?nda Ba?bakanl?k Dairesi?nde yap?lacak toplant?da, Do?u Almanya?daki g??menlerin durumu ve ?rk?? sald?r?lar ele al?nacak.
M?geln?deki ?rk?? sald?r?yla ilgili bir a??klama yapan D?DF ise ?rk?? sald?r?n?n ?kriminal bir olay? gibi g?sterilmeye ?al???ld???na de?inerek, ?rk?? sald?r?lar?n kayna??n?n ?rk?? politikalar oldu?unu vurgulad?. (K?ln/EVRENSEL)
www.evrensel.net