24 Ağustos 2007 00:00

Alt?n Portakal??n onur konu?u Hanna Schygulla

Alt?n Portakal Film Festivali iddial? yap?mlar ve y?ld?z konuklar?yla 44. y?l?na girmeye haz?rlan?yor

Paylaş

Antalya Alt?n Portakal Film Festivali 44. y?l?na yine birbirinden iddial? yap?mlar ve y?ld?z konuklarla girmeye haz?rlan?yor. 19-28 Ekim tarihleri aras?nda d?zenlenecek festivalde, bu y?l Cannes?da yar??an yap?mlar da g?sterilecek.
T?rkiye Sinema ve Audiovisuel K?lt?r Vakf? (T?RSAK) ile Antalya K?lt?r Sanat Vakf??n?n (AKSAV) birlikte d?zenledi?i ve T?rkiye?nin en b?y?k festivali olan Antalya Alt?n Portakal Film Festivali, 44. y?l?nda yine d?nya sinemas?n?n birbirinden g?zel filmlerini ve d?nyaca ?nl? konuklar?n? a??rlamaya haz?rlan?yor. Etkinli?in uluslararas? b?l?m? olan ve bu y?l ???nc? ya??na basan Avrasya Film Festivali, klasikle?en b?l?mlerinin yan? s?ra ?zel g?sterimlere de yer verecek; yan etkinlikler ve festival partileriyle 19- 28 Ekim tarihleri aras?nda sinema d?nyas?n?n kalbini Antalya?ya ta??yacak.
Cannes?da yar??an yap?mlar
Festival?de seyirciyle bulu?acak filmler aras?nda, bu y?l Cannes?da yar??an yap?mlar da yer al?yor. Romanya?n?n son y?llarda dikkatleri ?zerinde toplayan y?netmeni Cristian Mungiu?nun Alt?n Palmiye?ye de?er bulunan ?4 Ay, 3 Hafta, 2 G?n? isimli filminin T?rkiye ilk g?sterimi Antalya?da yap?lacak. Kom?nist Romanya?da ge?en bir k?rtaj ?yk?s?nden yola ??kan film, t?m d?nyada b?y?k ilgi uyand?rm?? ve ele?tirmenlerden ?vg? toplam??t?.
T?rkiye?de ilk kez izleyiciyle bulu?acak filmlerden bir di?eri ise Cannes?da Alt?n Palmiye i?in yar??an ve farkl? ve sade yorumuyla dikkat ?eken ?Persepolis?. ?ranl? Marjane Satrapi?nin hayat?n? konu alan bir ?izgi romandan uyarlanan ve siyah beyaz animasyon tekni?iyle ?ekilen filmin, ?ran?da g?steriminin yasaklanmas? b?y?k ses getirmi?ti.
Festivalin bu y?lki onur konu?u ise Avrupa sinemas?n?n en ?nemli oyuncular?ndan Hanna Schygulla. En son Fatih Ak?n??n ?Ya?am?n K?y?s?nda? adl? filminde oynayan ?nl? oyuncunun, ?zellikle Alman sinemas?n?n usta ismi Fassbinder ile yapt??? filmler b?y?k yank? uyand?rm??t?. Festivalde Onur ?d?l? alacak olan sanat??n?n ?A?k ?l?mden So?uktur?, ?Petra Von Kant??n G?zya?lar??, ?Lili Marleen? ve ?Die Ehe Der Maria Braun? isimli filmleri Antalya?da g?sterilecek filmler aras?nda yer al?yor. Festivalde ayr?ca yak?n bir s?re ?nce kaybetti?imizi iki b?y?k sinema ustas?na, Ingmar Bergman ve Michelangelo Antonioni?ye de sayg? duru?unda bulunulacak.
700 bin YTL?lik ?d?ller
Antalya Alt?n Portakal Film Festivali, birincilik ?d?l? i?in verilecek 300 bin YTL dahil, bu y?l yakla??k 700 bin YTL?lik rekor ?d?lle T?rk sinemas?n? desteklemeye devam ediyor. Yap?lan yaz?l? a??klamada, 44. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali?nin, T?rk sinemas?n?n nitelikli yap?mlar?n?, festivalin yar??ma b?l?m?ne bekledi?i belirtildi. A??klamada, 19-28 Ekim tarihleri aras?nda d?zenlenecek festivalin ?Uzun Metraj Ulusal Film Yar??mas?? b?l?m?ne 1 Ekim 2006?dan sonra tamamlanm?? eserlerin ba?vurabilece?i ifade edilerek, yar??malara kat?lan eserlerde, daha ?nce ulusal ya da uluslararas? herhangi bir yar??maya kat?lmama ?art? aranmayaca??, bu yar??malardan ?En ?yi Film? haricinde ?d?l alm?? olman?n da Alt?n Portakal?a ba?vuruya engel olmad??? kaydedildi. Yar??maya ?artname ve ba?vuru formlar?n?n Antalya Alt?n Portakal Film Festivali?nin ?www.altinportakal.org? adresli internet sitesinde yay?nland??? dile getirilen a??klamada, ba?vuru formlar?n?n en ge? 14 Eyl?l?e kadar T?RSAK Vakf??na ula?t?r?lmas? gerekti?i ifade edildi. A??klamada, festivalin yar??ma b?l?m?nde ?En ?yi Film? ?d?l??ne lay?k g?r?lecek yap?m?n 300 bin YTL para ?d?l? ve ?Alt?n Portakal Heykeli? ile ?d?llendirilece?i kaydedilerek, ?Uzun Metraj Ulusal Film Yar??mas?? b?l?m?nde en iyi y?netmenin 30 bin YTL ile ?d?llendirilece?i belirtildi. Festivalde, ge?en y?l T?rkiye?de ilk kez verilen ?En ?yi M?zik? ve ?En ?yi Senaryo? ?d?llerinin de bu y?l 20??er bin YTL ile desteklenece?i kaydedilen a??klamada, KODAK??n art?k gelenekselle?en ve en iyi g?r?nt? y?netmenine verilen ?d?l?n?n ise 30 bin dolar de?erinde 100 kutu filmden olu?tu?u dile getirildi.
Avrasya Film Festivali
A??klamada, ilki 2005 y?l?nda, 42. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali ?at?s? alt?nda d?zenlenen Uluslararas? Avrasya Film Festivali?nde d?nyan?n d?rt bir taraf?ndan her formatta, uzunlukta ve tarzda 200?den fazla filmin g?sterildi?i kaydedildi.
Kendine has konsepti ile profilini olu?turan ve iki ayr? b?l?mden olu?an festivalin yar??ma b?l?m?ne hem Avrupa, hem de Asya?dan film kabul edildi?ine dikkat ?ekilen a??klamada, ?En ?yi Film? ?d?l??n?n 75 bin dolar, ?En ?yi Y?netmen? ?d?l??n?n ise 25 bin dolar oldu?u belirtildi. A??klamada ayr?ca, d?nyaca tan?nm?? en az 5, en fazla 7 uzman film ele?tirmeninin j?ri ?yeli?ini yapt??? 15 bin dolarl?k ?Avrasya Film Kritikleri ?d?l??n?n ise kazanan filmin yap?mc?s?na verilece?i ifade edildi. (K?LT?R SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

?stanbul Modern?de sinema keyfi

SONRAKİ HABER

Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa