Koma ?arnewa ?Bar??arock?a kat?lam?yor

Bar??arock Festivali?nde sahneye ??kmas? beklenen K?rt m?zik grubu ?Koma ?arnewa?n?n program? iptal edildi.


Bar??arock Festivali?nde sahneye ??kmas? beklenen K?rt m?zik grubu ?Koma ?arnewa?n?n program? iptal edildi.
Bar??arock Festivali?nin 5. y?l etkinli?inde sahneye ??kmas? beklenen K?rt m?zik grubu Koma ?arnewa?n?n program? iptal edildi. Koma ?arnewa taraf?ndan yap?lan yaz?l? a??klamada, ?Bar??arock etkinli?i program?nda bu y?l olmam?za ra?men kat?lam?yoruz. Bu durumun bizden kaynakl? olmad???n?n bilinmesini istiyoruz. Tamamen organizasyon komitesinden kaynakl?d?r? denildi. Son bir ayl?k s?re i?inde organizasyonun karma?a i?inde ge?ti?inin belirtildi?i a??klamada, ?unlar kaydedildi: ?Yakla??k bir ay ?nce kat?lamayaca??m?za dair organizasyon komitesinden bilgi geldi. Teknik problemlerin ya?and??? s?ylendi. Daha sonra ?z?r dilenip kat?l?m?m?z?n netle?ti?i belirtildi. 21 A?ustos tarihinde ise tekrar kat?lamayaca??m?z bilgisi geldi.? A??klamada, bar?? konusunda K?rtlerin ?zveri ve samimiyetinin s?rece?i belirtildi.
Gerek?e ekonomik s?k?nt?
Organizasyon komitesinden Funda Ata ise, ekonomik s?k?nt?lardan dolay? ?arnewa ile baz? sorunlar ya?and???n? belirterek, ?Ekonomik s?k?nt?lardan kaynakl? olarak sadece ?arnewa de?il, yakla??k 8 grup festivale kat?lamayacakt?r. ?imdi para bulduk. Ama gruplar? yeti?tiremiyoruz? dedi. (?stanbul/D?HA)
www.evrensel.net