24 Ağustos 2007 00:00

K?pe?e ?H?seyin? ad? verilmesi ceza getirdi

?Kavak Yelleri? dizisinde k?pe?e ?H?seyin? ad? verilince RT?K Kanal D?ye ceza verme karar? ald?

Paylaş

Kanal D?de yay?nlanan ?Kavak Yelleri? dizisinin 16 A?ustos Per?embe g?nk? b?l?m?nde, kahramanlardan birinin, k?pe?ine ?H?seyin? ad?n? vermesinin ard?ndan, 500 kadar Caferi vatanda?, Kanal D binas? ?n?nde eylem yapm??, hatta binay? basmaya kalk??m??t?. Radyo Televizyon ?st Kurulu (RT?K), vatanda?lar?n g?sterdi?i bu tepkiyi dikkate alarak, yay?n ihlallerini g?r??t??? toplant?s?nda, kanala ceza verilmesini kararla?t?rd?. ?Kavak Yelleri? dizisinde k?pe?e H?seyin isminin verilmesi nedeniyle Alevi-Bekta?i k?kenli vatanda?lardan RT?K?e telefonda ?ok say?da ?ikayet ya?d??? bildirildi. ?Kavak Yelleri? dizisinin yap?mc?lar? konuyla ilgili ?z?r dilese de Kanal D ceza almaktan kurtulamad?.
RT?K??n konuyla ilgili haz?rlad??? uzman raporun bir b?l?m?nde ?u s?zlere yer verildi: ?S?z konusu yay?n kurulu?u ve dizinin yap?mc?lar? her ne kadar H?seyin ismini kas?tl? olarak kullanmad?klar?n? ifade etmi?lerse de, bu isimlendirme Hz. Muhammed?in torunu ve Hz. Ali?nin o?lu olmas? hasebiyle Hz. H?seyin?e muhabbet besleyen b?y?k bir kitleyi rencide etmi? ve bu rencide olu? gerek RT?K ileti?im hatt?na gelen ?ikayetler, gerekse de televizyon kurulu?unun ?n?nde yap?lan protestolarla dile getirilmi?tir.? RT?K??n raporunda Kanal D?nin, bu diziyi yay?nlamakla, 3984 say?l? Kanunun (e) bendinde dile getirilen ?Yay?nlar?n toplumun milli ve manevi de?erlerine ve T?rk aile yap?s?na ayr?k? olmamas?? ilkesini ihlal etti?i kanaatine var?ld??? belirtildi. Dizide oyuncuyla k?pe?i aras?nda, ?Yaa sana bi isim bulmak laz?m ya. Dur bakiyim, Ali yok, Mehmet yok, ?omar momar onlar? hi? demiyorum. H?seyin! Evet ya sen H?seyin?sin yaa. H?seyin ?ahane isim. Evet, evet? ?eklinde bir diyalog ge?mi?ti. RT?K??n kanallara verebilece?i cezalar aras?nda uyar?, savunma-program durunma ve para cezas? bulunuyor. (Medya Servisi)
ÖNCEKİ HABER

Trabzon?un has?r bilezi?i Alia?a?da

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Gazetecilikten mahkum olan yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa