Trabzon?un has?r bilezi?i Alia?a?da

Trabzon'un ?nl? has?r bilezikleri Alia?al? kad?nlar?n elinde her ilmekte sanat eserine d?n???yor


Trabzon'a ?zg? el i?i olan has?r bilezik ile ?retilen tak?lar, Alia?al? kad?nlar i?in ge?im kayna?? oldu. Trabzon'un ?nl? has?r bilezikleri Alia?al? ev han?mlar?n?n elinde sanat eserine d?n???yor. 2004 y?l?nda ba?lat?lan proje kapsam?nda bug?ne kadar 2 bine yak?n ev han?m? kurs ald?. ??te ustala?anlar ?zmir'in di?er il?elerinde a??lan kurslarda e?itmen olarak g?rev al?yor. Alia?a Ticaret Odas?, kaymakaml?k, belediye ve halk e?itim merkezi i?birli?iyle y?r?t?len projeyle kad?nlar?n ?retti?i tak?lar, 2005 y?l?nda kurulan S.S Alia?a Toplumsal ?retim Mesleki E?itim ve K???k Sanat Kooperatifi'yle (S.S ALT?M) sat??a sunuluyor.
?ok zahmetli bir i?
Has?r bilezik, 31-32 mikron inceli?indeki alt?n ya da g?m?? tellerin elde ilmek ilmek ?r?lmesiyle yap?l?yor. Olduk?a zahmetli olan ve b?y?k bir ustal?k gerektiren bu el sanat? ile ?retilen alt?n ve g?m?? has?r bilezik, kemer, kolye, set, y?z?k, rozet ve bileklikler Alia?a'dan yurdun hemen her yerine g?nderiliyor.
Anadolu k?lt?r birikiminin en de?erli sanatlar?ndan biri olan bu sanat? ??renen ve ??reten S.S ALT?M Koop. Y?netim Kurulu ?yesi Nurdan Toydemir, kendisinin de d?rt y?l ?ncesine kadar sade bir ev han?m? olarak hayat?n? s?rd?rd???n? belirterek, Alia?a'da kad?nlar?n ve gen? k?zlar?n b?y?k bir ?aba, itina ve emek harcayarak birbirinden e?siz ?r?nler ortaya ??kard???n? dile getirdi.
?ki kurs bitirerek e?itici olan Toydemir, "Bir usta bir haftada bir tak? seti tamaml?yor. 3 set tamamlarsa ayda 350 YTL'ye yak?n gelir elde ediyor" dedi. Kooperatif kanal?yla ?stanbul, Kayseri gibi kentlere toptan sat??lar yapt?klar?n? anlatan Toydemir, kazan?lan paran?n kooperatif ?yelerine kald???n? belirtti. Ald?klar? e?itim ve yapt?klar? ?retimle ekonomik a??dan e?lerine ba??ml? olmaktan kurtulduklar?n? ifade eden Toydemir, yapt?klar? i?in boncuk tak? i?inden olduk?a a??r bir i? oldu?unu s?zlerine ekledi. Bu t?r tak?lara daha ?ok turistlerin ilgi g?sterdi?ini dile getiren Toydemir, "Sat??larda arac? olmad??? i?in kuyumculardan daha ucuza satmam?za kar??n para kazanabiliyoruz" dedi.
Alia?al? ev han?mlar?, el eme?i g?z nuru ?r?nlerini 76. Uluslararas? ?zmir Fuar?'nda da sergileyecek. (?zmir/EVRENSEL)
Emine Uyar
www.evrensel.net