Fotoğraf: Evrensel

M?cadelelerimizi birle?tirirsek kazan?r?z

Tez Koop-?? ?stanbul 2 No?lu ?ube ?yeleri, toplus?zle?me g?r??melerinde anla?ma sa?layamad?klar? Sosyal G?venlik Kurumu?na (SGK) grev karar?n? ast?.


Tez Koop-?? ?stanbul 2 No?lu ?ube ?yeleri, toplus?zle?me g?r??melerinde anla?ma sa?layamad?klar? Sosyal G?venlik Kurumu?na (SGK) grev karar?n? ast?. SSK F?nd?kl? M?d?rl??? ?n?nde davul zurna e?li?inde, sloganlarla h?k?meti protesto eden i??ilere, ?stanbul ?ubeler Platformu ve BES ?yeleri de destek verdi.
???ilerden yap?lan kesintilerle kurulan Sosyal G?venlik Kurumu Personel Daire Ba?kan??na sorunlar?n? ilettiklerinde, i??ileri k???mseyen bir tav?rla kar??la?t?klar?n? belirten Tez Koop-?? 2 No?lu ?ube Ba?kan? Rabia ?zkaraca, i??ilerden kesilen paralarla ayakta duran bir kurumda y?neticilerin b?yle davranmas?n? yad?rgad?klar?n? kaydetti. ?zkaraca, i??iler d???nda herkese ?denen ek ?demenin kendilerine de yap?lmas?n?, i? pantolonu verilmesini talep etti.
T?rk-???e ba?l? sendikalar?n ?stanbul ?ubelerinin olu?turdu?u ?stanbul ?ubeler Platformu?nu yeniden canland?rd?klar?n? belirten ?zkaraca, s?zle?me g?r??meleri t?kanan Hava-??, Haber-??, Harb-?? ve T?rkiye Denizciler Sendikas? ile toplu g?r??meleri devam eden kamu emek?ileriyle dayan??ma i?inde olacaklar?n? vurgulayarak, ?Ancak m?cadelelerimizi birle?tirirsek ba?ar?ya ula??r?z? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net