Yalan haber s?k?nt?s?

Galatasaray TV?ye a??klamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direkt?r? Karl Heinz Feldkamp, bas?nda ??kan yalan haberlerin kendisini ?zd???n? kaydetti.


Galatasaray TV?ye a??klamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direkt?r? Karl Heinz Feldkamp, bas?nda ??kan yalan haberlerin kendisini ?zd???n? kaydetti.
Feldkamp, ?15 y?l ?nce b?rakt???m bas?nla bug?nk? bas?n?n ?ok farkl? oldu?unu g?rm??t?m ve bunu s?ylemi?tim zaten. Bir iki gazeteci y?z?nden t?m bas?nla ilgili fikirlerim de?i?mi? de?il? ifadesini kulland?.
Alman teknik adam, yalan ?eyler yaz?ld??? zaman ?z?ld???n? vurgulayarak, ?Ara?t?r?p soru?turulmu?sa, ger?e?i yaz?lm??sa, ger?ek g?r?lm??se, ger?ekten ?yle bir olay olmu?sa ben o kriti?i kald?rabilirim, o hi? sorun de?il. Baz? ?eylerin ara?t?r?lmas? gerekir ama g?rmeden, bilmeden yaz?l?p ?izilirse bunlar beni ?z?yor? dedi.
?Benim i?in idman performans? ?nemli?
Alman teknik adam, kendisi i?in ?nemli olan?n oyuncular?n?n milli tak?mdan kul?plerine sa?lam d?nmeleri oldu?unu belirterek, ?Oyuncular?m?n milli tak?mdaki performanslar?ndan ?ok, idmandaki performanslar?n? g?rmem ?nemli? dedi.
Feldkamp, milli tak?m?n Romanya kar??s?ndaki 2-0?l?k yenilgisiyle ilgili bir soru ?zerine, ?Bas?n ?n?nde milli tak?m? de?erlendirmem yanl?? olur. Milli tak?m?n ma??n? de?erlendirmek istemiyorum. Her ?eyden evvel bu bir haz?rl?k ma??yd?. As?l Malta?ya kar?? oynayaca??m?z ma? ?nemli. Milli tak?m?n de?erlendirmesini yapmak benim i?im de?il. Benim i?in ?nemli olan oyuncular?m?n sa?lam bir ?ekilde buraya gelmeleri. Milli tak?mdaki performanslar?ndan ?ok idmanlardaki performanslar?n? g?rmem daha ?nemli? diye konu?tu.
?Kondisyon olarak iyiyiz?
?Kendisinin benden daha iyi teknik direkt?r oldu?unu zanneden baz? gazeteciler var? diyen Feldkamp, ??yle devam etti: ?Ben onlar?n yerinde olsayd?m bu ?ekilde hareket eder miydim diye d???n?yorum. Son zamanlarda bas?n?n tavr? ?ok ?z?c?. Bursaspor ma??n? kaybedebilirdik de ama ma??n son d?nemlerinde 15-20 dakikada kondisyon olarak daha iyi oldu?umuzu g?rd?m. Bize galibiyeti getiren belki de bu oldu.?
U?ur U?ar??n Bursaspor ma??nda savunman?n sa??nda ?ok ba?ar?l? bir performans sergilemesinin hat?rlat?lmas? ?zerine Feldkamp, ?Bar??, Sabri, Hasan ve U?ur?un birbirleri aras?ndaki uyum artt?k?a o mevkideki sorunlarda azal?yor. ?u an sorun var diyecek durumda de?iliz. Ama ilk ba?ta sorun vard?. ?u an beni as?l ilgilendiren, ?n?m?zdeki ?? ma?l?k periyoda ?ok iyi haz?rlan?p futbolcular?m? iyi bir tak?m haline sokabilmem.?
Oyuncular?n? yo?un bir tempoda ?al??t?rd???n? ve Bursaspor ma??ndan sonra izin vermedi?ini dile getiren Alman ?al??t?r?c?, ???nk? biz e?er tatil yaparsak, ma?lup olmu? oluruz. Bu bizim i?imiz. Art?k tatil yok? ifadesini kulland?.
Feldkamp, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Bizim burada her imkan?m?z var, dinlenmek i?in doktorlar?m?z, fizyoterapistlerimiz hepsi var. Milli tak?m d?zeyindeki oyunculardan bahsediyoruz, hepsi profesyoneller ve bunun i?in para al?yorlar. Onun i?in izin yok.?
?Briegel beni bilir?
Bu hafta sonu eski ??rencisi Hans Peter Briegel ile ma?lar?n?n bulundu?unu vurgulayan Karl Heinz Feldkamp, ?Briegel benim her ma?? kazanmak istedi?imi bilir? dedi.
Feldkamp, Ankarag?c? ile ?nemli bir ma? oynayacaklar?n? kaydederek, ?Onlar da eminim ki ?stanbul?a sevinerek gelecek, ??nk? Ali Sami Yen?de seyircisiz bir m?cadele olacak. ?anslar?n?n art???n? d???n?yorlard?r. Ma?tan sonra tabii ki sar?l?p ?p???r?z, yeme?e de gidebiliriz. Bu bizim i?imizi yapmam?za bir mani de?il, i? ba?ka, arkada?l?k ba?kad?r? diyerek s?zlerini tamamlad?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net