Fotoğraf: Evrensel

Latin Amerika-T?rkiye K?lt?r Sanat Bulu?mas? Ankara?da

Bilim Estetik K?lt?r Sanat Ara?t?rmalar? Vakf? (BEKSAV) taraf?ndan ?Irk??l??a, ?ovenizme, Militarizme Kar?? K?lt?rler Bulu?uyor, Halklar Kucakla??yor? slogan?yla d?zenlenen Latin Amerika-T?rkiye K?lt?r Sanat Bulu?mas? Ankara?da Dikmen Ahmed Arif Park??nda ba?lad?.


Bilim Estetik K?lt?r Sanat Ara?t?rmalar? Vakf? (BEKSAV) taraf?ndan ?Irk??l??a, ?ovenizme, Militarizme Kar?? K?lt?rler Bulu?uyor, Halklar Kucakla??yor? slogan?yla d?zenlenen Latin Amerika-T?rkiye K?lt?r Sanat Bulu?mas? Ankara?da Dikmen Ahmed Arif Park??nda ba?lad?.
Festivalin a??l?? konu?mas?n? yapan BEKSAV Y?netim Kurulu ?yesi Ye?im S?nmez, ?Onlar daima isyan ve devrim r?zgar?n?n esti?i bir co?rafyan?n sesini solu?unu getirdiler? diyerek Latin Amerika?dan gelen konuklar? selamlad?. S?nmez, t?m ezilenlerin dinleri, dilleri farkl? olsa da ortak bir inan?la k?lt?rlerini bulu?turabildiklerini s?yledi. dedi.
Halklar?n k?lt?rleri sahnede
A??l?? konu?malar?n?n ard?ndan sahneye ?ili?nin yerli halklar?ndan Mapucelere ?zg? danslar?yla Meli Witran Mapu ve Purrun Adkintun Dans Grubu ??kt?. Mapucelerin toprakla, do?ayla ili?kilerini, ?spanyol s?m?rgecilere kar?? verdikleri m?cadeleleri konu edinen danslar?n? sergileyen grup T?rk ve K?rt halklar?na ?ili?den selam sundu. Mapuce dans grubunun ard?ndan Vardiya m?zik grubu sahne ald?. Gece ise ?K?bal? 5?ler? adl? belgesel film g?sterimiyle son buldu. Ankara?da 3 g?n s?recek etkinliklerde K?ba, ?ili, Brezilya, Peru, K?ba ve Venezuella?dan dans ve m?zik gruplar? sahne alacak. Festival, Latin Amerika halk k?lt?r?ne, oradaki anti-emperyalist m?cadeleye eri?im olana?? sunan paneller ve film g?sterimleri ile s?recek.
www.evrensel.net