ADL soyk?r?mda geri ad?m att?

1915?teki Ermeni olaylar?n?n tan?m?na ili?kin tutumunu de?i?tirerek ?soyk?r?m? tan?ma? karar? alan ABD?deki Yahudi Kurulu?u Anti-Defamation League (ADL/?ftira-?nkarla M?cadele Birli?i), tepkiler ?zerine yeni bir a??klama yaparak T?rkiye?nin...


1915?teki Ermeni olaylar?n?n tan?m?na ili?kin tutumunu de?i?tirerek ?soyk?r?m? tan?ma? karar? alan ABD?deki Yahudi Kurulu?u Anti-Defamation League (ADL/?ftira-?nkarla M?cadele Birli?i), tepkiler ?zerine yeni bir a??klama yaparak T?rkiye?nin, Ermenistan ile ortak bir komisyon kurulmas? y?n?ndeki ?nerisine destek verdi?ini, uzla?ma amac?yla iki ?lkeyi bir araya getirmeye ?al??aca??n? duyurdu.
ADL?nin 1915 olaylar?n? soyk?r?m olarak nitelendirmesi, ?srail-T?rkiye ili?kilerini hareketlendirdi. ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres, Ba?bakan Erdo?an?? telefonla arad?. G?r??mede ?srail Cumhurba?kan? Peres, T?rkiye ile ili?kilerine b?y?k ?nem verdiklerini s?yledi. D??i?leri Bakan? Abdullah G?l de ?srail?in Ankara B?y?kel?isi Pinhas Avivi ile bir araya geldi. G?l, karar?n bedelinin a??r olaca??n? bildirdi.
ADL?den yeni a??klama
Tepkiler ?zerine ADL?den yeni bir a??klama yap?ld?. ADL Ulusal Ba?kan? Glen Lewy ve Ulusal Direkt?r? Abraham Foxman?in imzalar?yla yay?nlanan a??klamada, ??ki ?lke aras?ndaki geni? g?r?? ayr?l?klar?n?n ??z?lmesine katk? i?in T?rkiye?nin yak?n zamanlarda ?e?itli defalar ?nerdi?i ortak komisyon kurulmas?na, Ermenistan??n olumlu cevap vermesini sa?layacak bir atmosferi olu?turacak ad?mlar? cesaretlendirmeliyiz? denildi.
Bu konunun, ABD Kongresi gibi bir foruma b?rak?lmas?n?n uygun olmad??? belirtilen ADL?nin a??klamas?nda, bir?ok tan?nm?? tarih?i, insan haklar? savunucusu ve d?nya liderinin, bilgi, tecr?be ve yarg? yeteneklerini b?yle bir konuya ay?rabilece?ine inan?ld???, ADL?in de b?yle ortam?n haz?rlanmas?na katk?ya haz?r oldu?u kaydedildi.
?te yandan Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) adl? ba?ka bir Yahudi kurulu?unun icra direkt?r? David Harris, te?kilat?n internet sitesinde yay?mlanan makalesinde, Yahudi toplumunun, ?tarihi ger?ekleri korumas? gerekti?ini? yazd?. AJC?nin ileti?im direkt?r? Kenneth Bandler ise Jerusalem Post gazetesine yapt??? a??klamada, ?Daha ?nce de s?yledi?imiz gibi bu konu, en iyi ?ekilde ???nc? taraflarca de?il ilgili taraflarca (T?rkiye ve Ermenistan) ??z?lebilir. ABD devletinin bir kolunun (Kongre?nin), ?soyk?r?m? ilan eden bir tasar?yla buna kar??mas? yararl? olmaz? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net