?Bush, Vietnam?? yanl?? anlam??!?

ABD Ba?kan? George W. Bush?un, Irak i?galini Vietnam Sava???na benzetmesi, ABD?nin Irak i?galine kar?? ??kanlar?n?n oran?n?n tavan yapt??? Vietnam?da da yank? buldu.


ABD Ba?kan? George W. Bush?un, Irak i?galini Vietnam Sava???na benzetmesi, ABD?nin Irak i?galine kar?? ??kanlar?n?n oran?n?n tavan yapt??? Vietnam?da da yank? buldu.
Vietnam halk?, Bush?un, ?uzun ve kanl? G?neydo?u Asya sava??ndan yanl?? sonu?lar ??kard???n?? ifade etti. Amerikan i?gal g??lerine kar?? sava?m?? olan gazi Vu Huy Trieu, ?O (Bush), ?unu anlayam?yor mu? E?er ABD, Vietnam?da daha fazla kalsayd?, ?ok daha fazla insan? ?lecekti? dedi. Bir?ok Vietnaml?, Bush?un, Vietnam Sava???dan yanl?? sonu?lar ??kard???n? ifade ederken, ?niversite ??rencisi T. Xuan Thang da, ?Irak?? yeniden ayaklar? ?zerine dikmenin tek yolu, ABD?nin bu ?lkeden geri ?ekilmesidir. Bush, birliklerini Irak?a g?nderdi ve bir?ok problem yaratt?? diye konu?tu.
Direni?, en do?al hakk?m?zd?
Di?er yandan Vietnam?dan, ABD Ba?kan? Bush?un konu?mas?na y?nelik gelen resmi a??klamada ise ?mesafeli? bir dil kullan?ld?. Vietnam D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Le Dung, ?Vietnam?daki Amerikan sava?? konusunda herkes, bizim ?lkemizi savundu?umuzu ve bunun, Vietnam halk?n?n en do?al hakk? oldu?unu biliyor? ifadelerini kulland?.
Vietnam Meclisi D?? ?li?kiler Komitesi eski Ba?bakan? Ton Nu Thi Ninh ise ?Bush?un, Vietnam Sava???n?n hassas hat?ralar? konusunda sorunlu davrand???na? dikkat ?ekerken, ??dedi?imiz bedel; Vietnam??n her iki taraf?n?n da ?dedi?i bedel, ?ncelikle Amerikal?lar?n, Vietnam?a girmesinden kaynaklanmaktad?r? ?eklinde konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net