?ZG?RL?K YOLU

 • Troy Anthony Davis davas?, mahkumiyeti ve bunu takiben gelen idam cezas? bir bak?ma, ?in?de yemek i?in ?ubuk kullan?lmas? kadar yayg?n bir olay. Fakt?rler; yalanc? tan?klar, polis bask?s? ve savc?n?n k?rl???, sadece Georgia eyaletinin de?il, b?t?n Amerika?n?n sorunu.


  Troy Anthony Davis davas?, mahkumiyeti ve bunu takiben gelen idam cezas? bir bak?ma, ?in?de yemek i?in ?ubuk kullan?lmas? kadar yayg?n bir olay. Fakt?rler; yalanc? tan?klar, polis bask?s? ve savc?n?n k?rl???, sadece Georgia eyaletinin de?il, b?t?n Amerika?n?n sorunu.
  Troy Davis?i ?l?me g?t?recek olan mahkumiyet, e?er ?zay?f? olarak nitelenirse b?y?k bir yanl?? anla??lmaya neden olacak ifadeler ?zerine oturuyordu. 1999 y?l?ndaki davada ifade veren 9 savc? tan???ndan 6?s? daha sonra ifadelerini geri alarak, bu ifadeleri vermelerine polis tehditleri ile bask?s?n?n neden oldu?una dair yemin ettiler.
  Bu ifadelerin hepsi dikkat ?ekici iken bir tanesi vard? ki o di?erlerinden ?ok daha fazla dikkat ?ekiciydi. Antoine Williams adl? tan?k ilk ifadesini yalanlayan ikinci ifadesinde, ?Polis memurlar? benle konu?tuktan sonra, elime bir ifade tutu?turdular ve imzalamam? istediler. Ben de imzalad?m. Okuyamad?m, ??nk? okuma-yazmam yoktur... B?yle yapmam gerekti?i bask?s?n? hissettim...?
  D?nya ?ap?ndaki insan haklar? grubu Uluslararas? Af ?rg?t?, Davis?in durumuna ili?kin al???lmad?k bir rapor yay?nlad?. 35 sayfal?k belgeler, dava s?ras?nda her ?eyin yanl?? yap?labildi?ini, yap?ld???n? ispat etti. Yalan ifadeler, Davis?i, Georgia?da idama g?ndermeye kafiydi, fakat ?imdi ayn? yarg? g??leri i?in ger?ek ?ok daha uygunsuz.
  Uluslararas? Af ?rg?t? bir yandan Georgia Af ve ?artl? Tahliye Komitesi?nden Davis?i affetmesi i?in ?abalarken, di?er yandan ise k?resel ?yelerine Troy Anthony Davis?in hayat?n? kurtarmak i?in bask? yapmalar?n? istiyor. As?l problem ise Savannah?da beyaz bir polisi ?ld?ren Davis?in, Georgial? olmas?nda yat?yor. Bu arada Bay Davis bir siyah.
  ?lk ifadesinde yalan s?yledi?ini belirten ve daha sonra ifadesini de?i?tiren bir ba?ka isim ise Darrel ?D.D.? Collins. Collins, olay gecesi 16 ya??ndayd?. ?lerleyen y?llarda, imzalad??? ifadede neden yalan s?yledi?ini resmi olarak ??yle anlat?yordu; ?Onlar (polisler), benim de cinayetin su? orta?? oldu?umu ve e?er duymak istediklerini s?ylemezsem; Troy?un ba??na geleceklerin benim de ba??ma gelece?ini s?ylediler. Uzun s?re i?eride kalaca??m? ve e?er d??ar? ??kabilirsem, bunun b?y?k ?ans olaca??n? belirttiler. Hele de bir polisin ?ld?r?ld??? durumda... Hapse girmek istemiyordum, ??nk? yanl?? bir ?ey yapmam??t?m. Sadece 16 ya??ndayd?m ve i?eri t?k?lmaktan ?ok korkuyordum...?
  Davis?in durumuna ili?kin haz?rlanan raporun tamam?n? ve tan?klar?n a??klamalar?yla ilgili daha fazla bilgi isterseniz, Af ?rg?t??n?n resmi internet sitesinden edinebilirsiniz.
  Daha fazla bilgi i?in: www.amnesty.org
  ?Where is the Justice for Me??
  Mumia Abu-Jamal
  www.evrensel.net