Kamu-Sen destek istedi

Kamu-Sen, grev ve toplus?zle?me taleplerine destek aramak i?in siyasi partileri ziyaret etti.


Kamu-Sen, grev ve toplus?zle?me taleplerine destek aramak i?in siyasi partileri ziyaret etti. Kamu-Sen Genel Ba?kan? Bircan Aky?ld?z, Meclis?te AKP, CHP, MHP ve DSP?yi ziyaretlerinde taleplerinin yeni anayasada yer almas?n? istediler.
Kamu-Sen heyeti ilk olarak AKP Grup ba?kanvekilleri Sadullah Ergin ve Mustafa Elita??la g?r??t?. Ergin, g?r??meden sonra yapt??? a??klamada, memur sendikalar? ile y?r?t?len toplu g?r??melerde mutabakat sa?lanmak ?zere oldu?unu ve ?nemli ad?mlar at?ld???n? ??rendiklerini s?yledi. Ergin, Kamu-Sen?in, kamu ?al??anlar?n?n mali ve sosyal haklar?na ili?kin taleplerini not ettiklerini, bunlar?, partisinin yetkili organlar?na ve h?k?mete ileteceklerini bildirdi.
Daha sonra MHP Grup Ba?kanvekili Mehmet ?and?r?? da ziyaret eden Kamu-Sen Genel Ba?kan? Aky?ld?z, ayn? taleplerini burada da yineledi. ?and?r da yapt??? a??klamada, parti olarak kamu ?al??anlar?n?n sendikal haklar?n?n verilmesi konusunu en ba?tan bu yana savunduklar?n? ileri s?rd?.
Aky?ld?z?? Meclis?te kabul eden DSP Genel Ba?kan? Zeki Sezer, sendikal haklar?n Anayasa?ya al?nmas? konusunda destek vereceklerini ve taleplerini dikkate alacaklar?n? s?yledi. Sezer, h?k?metin, kamu ?al??anlar?n?n grevli ve toplus?zle?meli sendika hakk?na ili?kin yakla??m?n? olumlu bulduklar?n? ifade ederek, ?Ama grevli toplus?zle?me hakk?n?, haz?rlad?klar?n? s?yledikleri anayasan?n i?ine yerle?tirme ?al??mas?, bu i?i biraz uzatma anlam? ta??r diye kayg?m?z var? dedi.
Kamu-Sen heyeti, CHP Grup Ba?kanvekili Kemal K?l??daro?lu?nu da ziyaret ederek ayn? konudaki taleplerini bildirdiler. K?l??daro?lu, sendikan?n talebine olumlu bakt?klar?n?, ancak yeni anayasan?n uzun vadede ger?ekle?ebilece?ini, dolay?s?yla bu talebin gecikebilece?ini s?yledi. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net