12 Eyl?l Anayasas??n?n sistemati?i de?i?miyor

Se?imlerden yakla??k bir ay ?nce Ba?bakan Erdo?an??n talebi ile Anayasa De?i?iklik Tasla?? haz?rlayan Bilkent ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Ergun ?zbudun, Anayasa?n?n 177 maddeden 139 maddeye d??ece?ini belirtti.


Se?imlerden yakla??k bir ay ?nce Ba?bakan Erdo?an??n talebi ile Anayasa De?i?iklik Tasla?? haz?rlayan Bilkent ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Ergun ?zbudun, Anayasa?n?n 177 maddeden 139 maddeye d??ece?ini belirtti. ?zbudun, ayr?nt? te?kil eden veya kanuna b?rak?lmas? gereken maddeleri Anayasa?dan ??kartt?klar?n? a??klad?. ANKA?ya konu?an ?zbudun, ?Taslakta Atat?rk ilke ve ink?laplar?na referans?n kald?r?ld??? do?ru de?il. Yemin metinlerinde ve ba?lang?? b?l?m?nde referanslar aynen korundu? dedi.
?zbudun, yarg? denetimi ?zerindeki k?s?tlaman?n kald?r?lmas?, temel hak ve h?rriyetlerin evrensel standartlara ve g?vencelere uygun d?zenlenmesi, cumhurba?kan?n?n parlamenter rejimle ba?da?mayan yetkilerinin azalt?lmas?n?n yer alaca??n? a??klad?.
Prof. Dr. ?zbudun, Anayasa?n?n sistemati?i ?zerinde de?i?iklik yapmad?klar?n? belirterek, ?B?l?mler aras?nda sistemati?e uygun de?i?meler yapt?k. ?ki ayl?k bir s?re i?erisinde alt? ki?ilik bir komisyon ile haz?rlad?k? diye konu?tu. ?zbudun?un verdi?i bilgiye g?re Anayasa De?i?iklik Tasla???ndaki baz? ?nemli maddeler ??yle:
Bakan HSYK?dan ??kart?lacak
H?k?metlerin yarg? m?dahalesi olarak yorumlanan Adalet Bakan??n?n Hakimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu ba?kanl??? kald?r?l?yor. Hakim ve savc?lar?n atama, terfi, mesle?e kabul ve meslekten ihrac?n?n yan? s?ra y?ksek mahkemelere ?ye se?imini ger?ekle?tiren HSYK?n?n ?ye say?s? 9?dan 17?ye ??kar?lacak. Bu ?yelerin sadece be?i, TBMM taraf?ndan se?ilecek. Adalet Bakanl??? M?ste?ar? tabii ?ye olarak HSYK?da g?rev alacak.
Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?s??n? Yarg?tay se?ecek
Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?s?, Yarg?tay?da yap?lacak se?imlerle g?reve getirilecek. Mevcut Anayasa?da, Yarg?tay?da yap?lan se?imle en fazla oyu alan be? aday Cumhurba?kanl????na bildiriliyor, Cumhurba?kan? da adaylar aras?ndan birini se?iyor.
YSK aynen korunacak
Anayasa De?i?iklik Tasla???nda Y?ksek Se?im Kurulu ?ye se?imi ve g?rev s?relerine ili?kin bir de?i?iklik ?ng?r?lm?yor.
Y?K Ba?kan??n? ?niversiteler se?ecek
Anayasa tasla??na g?re Y?K Ba?kan?, ?niversite rekt?rleri taraf?ndan Y?K Genel Kurulu?nca se?ilecek.
Y?K Ba?kan? daha ?nce cumhurba?kan? taraf?ndan atan?yordu.
Etnik diller ?zerindeki k?s?tlamalar kalkacak
Taslakta resmi dilin T?rk?e oldu?u vurgusu aynen kal?rken etnik diller ?zerindeki k?s?tlamalar?n kald?r?lmas? ?ng?r?l?yor.
Mevcut Anayasa?n?n 42. maddesinde yer alan ?T?rk?eden ba?ka hi?bir dil, e?itim ve ??retim kurumlar?nda T?rk vatanda?lar?na anadilleri olarak okutulamaz ve ??retilemez? h?km?, taslakta ?E?itim ve ??retim dili T?rk?edir. T?rk?eden ba?ka dillerde e?itim, demokratik toplum d?zeninin gereklerine uygun olarak kanunla d?zenlenir? ?eklinde d?zenlendi.
Atat?rk?e 3 madde
Prof. Dr. ?zbudun, taslakda 3 madde ile Atat?rk?e at?fta bulunduklar?n?n alt?n? ?izerek, 2. maddede yer alan ?Atat?rk??l?k milliyet?ili?i? ifadesinin aynen korundu?unu, milletvekili ve cumhurba?kan? yemin metinlerinde de ?Atat?rk?e yer verildi?ini kaydetti. (HABER MERKEZ?)
G?l?e dokunulmazl?k

Mevcut Anayasa ile cumhurba?kan?na verilen t?m atama yetkileri elinden al?nacak. Sadece ??l? kararnamelerde cumhurba?kan? s?z sahibi olacak. B?ylece, Anayasa de?i?ikli?inden sonra g?revdeki Cumhurba?kan?, Anayasa Mahkemesi Yarg?tay Cumhuriyet Basavc?s??n?, Y?K ?yelerini, ?niversite rekt?rlerini, Dan??tay ?yelerini, HSYK ?yelerini atayamayacak. Ancak yeni anayasada, cumhurba?kanlar?na g?revleri s?resince milletvekilleri gibi dokunulmazl?k hakk? veriliyor. Buna g?re cumhurba?kan? se?ilmesi halinde G?l, cumhurba?kan? olduktan sonra hakk?ndaki baz? iddialar nedeniyle yarg? ?n?ne ??kar?lamayacak.
www.evrensel.net