25 Ağustos 2007 00:00

G?l oyunu koruyamad?

Cumhurba?kanl??? se?iminin ilk turunda 341 oy alan Abdullah G?l??n oyu, 337?ye d??t?. Cumhurba?kanl??? se?iminin ikinci turu i?in Meclis Genel Kurulu d?n saat 15.00?te, Meclis Ba?kan? K?ksal Toptan ba?kanl???nda topland?.

Paylaş

Cumhurba?kanl??? se?iminin ilk turunda 341 oy alan Abdullah G?l??n oyu, 337?ye d??t?. Cumhurba?kanl??? se?iminin ikinci turu i?in Meclis Genel Kurulu d?n saat 15.00?te, Meclis Ba?kan? K?ksal Toptan ba?kanl???nda topland?. Ba?bakan Erdo?an?la, Meclis?teki makam?nda bir s?re g?r??en G?l, Meclis Genel Kurulu?na da Erdo?an ile birlikte girdi.
?kinci tura, Rize Ba??ms?z Milletvekili Mesut Y?lmaz, Tunceli Ba??ms?z Milletvekili Kamer Gen? ile CHP?den istifa eden Erdo?an Yeten? kat?lmad?. CHP s?ralar?n?n yine bo? kald??? Genel Kurul?da, Ba?kan Toptan, 398 ki?inin elektronik yoklamaya kat?ld???n?, 50?ye yak?n ki?inin de pusula g?nderdi?ini, dolay?s?yla toplant? yeter say?s? olan 367?nin ?ok ?zerinde kat?l?m oldu?unu a??klad?.
Ba?bakan Erdo?an ile Milli Savunma Bakan? Vecdi G?n?l??n ?mazeretlerine binaen? ?ncelikle oylar?n?n kullanmas?n?n ard?ndan, illerin adlar? ve milletvekilleri alfabetik s?raya g?re okunarak oy kulland?lar.
Oylar be? kez say?ld?
Oylaman?n say?m?n?n uzun s?rmesi dikkat ?ekti. AKP?lilerin, oylama sonucuna itiraz ederek say?m? 5 kez tekrarlatt?klar? ortaya ??kt?. Buna ra?men G?l, ilk tura g?re 4 kay?pla 337 oy ald?. MHP?den Sabahattin ?akmako?lu 71, DSP?den H?seyin Tayfun ??li 14 oy al?rken, 24 de bo? oyun ??kt??? se?imlere 446 milletvekili kat?ld?.
341 sandalye say?s? olan AKP?nin, Meclis Ba?kan? K?ksal Toptan??n oy kullanamamas? nedeniyle 340 oy almas? bekleniyordu. BBP Genel Ba?kan? Muhsin Yaz?c?o?lu ile Ba??ms?z Milletvekili Seyit Ey?bo?lu da G?l?e oy vereceklerini a??klam??lard?.
AKP U?ak Milletvekili Mustafa ?etin?in de yeti?emedi?i se?imlerde, AKP?nin, Yaz?c?o?lu ve Ey?bo?lu?nun G?l?e oy verdikleri d???n?ld???nde 5 fire verdi?i konu?uluyor. 2?nci tur sonucunda di?er adaylar oylar?n? birer art?r?rken, bo? oyun da DTP?lilerin say?s?ndan fazla olmas? ve ilk tura g?re bir artmas? dikkat ?ekti.
?lk turda, G?l 341, ?akmako?lu 70, ??li 13 oy alm??; 23 bo?, 1 ge?ersiz oy kullan?lm??t?.
G?l: ?Sal?y? bekleyin?
Se?im sonucunda G?l, AKP?li y?neticiler ve baz? bakanlarla Genel Kurul Salonu?nun arkas?nda bir s?re fireyi ara?t?ran toplant? yapt?. Meclis?ten ayr?l?rken, G?l, ?Hep beraber bekliyoruz. Biraz daha beklememiz gerekiyor? dedi. Oyunun d??t???n?n hat?rlat?lmas? ?zerine de G?l, g?lerek ?Sal?y? bekleyin? diye konu?tu.
T?rk: ?Stat?koculara mesaj?
Demokratik Toplum Partisi Grup Ba?kan? Ahmet T?rk, Cumhurba?kanl??? se?imini gazetemize, ?Demokratik hedeflere itibar eden bir mant???n olmas?n? bekliyoruz. Ama Say?n G?l, s?ralar? bo? b?rakan CHP?ye, stat?kocu kesime mesaj iletmeye ?al???yor? diyerek de?erlendirdi.
CHP t?rene kat?lmayacak
CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mustafa ?zy?rek, G?l??n cumhurba?kan? se?ilmesi halinde Meclis?te yap?lacak yemin t?renine kat?lmayacaklar?n? s?yledi. ?zy?rek, G?l??n se?ilmesi halinde ili?kilerini asgari d?zeyde tutacaklar?n? ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Sezer?den ilk ve son ziyaret

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Gazetecilikten mahkum olan yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa