25 Ağustos 2007 00:00

EMEK D?NYASI

Daha cumhurba?kan? se?imi s?reci bitmedi; h?k?met hen?z kurulmad? ama Anayasa ha de?i?tirildi, ha de?i?tirilecek havas? politik g?ndemi bask?s? alt?na alm?? bulunuyor.

Paylaş

Daha cumhurba?kan? se?imi s?reci bitmedi; h?k?met hen?z kurulmad? ama Anayasa ha de?i?tirildi, ha de?i?tirilecek havas? politik g?ndemi bask?s? alt?na alm?? bulunuyor. Sanki Anayasa de?i?tirilirse ?lke bir anda g?ll?k g?listanl?k olacak! Oysa tarih bize g?stermektedir ki Anayasa da dahil yasalar, ancak var olan durumu me?rula?t?r?rlar; yoksa yeni bir d?nemi a?mazlar, en fazla a??lm?? d?nemi resmile?tirirler. Bu y?zden de bug?n haz?rlanacak bir Anayasa; ancak mevcut g??lerin pozisyonlar?n? me?rula?t?r?r. Nitekim bas?na yans?yan taslaklarda da b?yle; en b?y?k sermaye g??lerinin istekleri, Anayasa?da daha g??l? bir bi?imde ifade edilirken asker ve sivil b?rokrasinin biraz geriye itilece?i, AKP ve onun temsil etti?i dincilikle uzla?an bir laisizm anlay???n?n da yeni taslakta yer ald??? anla??lmaktad?r.
K?sacas? anayasalar, en iyimser yakla??mla, toplumun ?e?itli g?? odaklar? aras?ndaki uzla?man?n ifadesidirler. Ve bu g?? ili?kileri de?i?ti?inde anayasa da art?k i?levsizle?ir ve g??lerin yeni pozisyonuna g?re anayasalar da de?i?mek zorunda kal?rlar.
Burjuva anayasac?lar, toplumdaki g?? ili?iklerinin ?dinamik? oldu?u varsay?m?ndan kalkarak; anayasalar? m?mk?n oldu?u kadar genel h?k?mlerle s?n?rlayarak, s?k s?k anayasa de?i?ikli?i sorunuyla kar?? kar??ya kalmaktan kurtulmay? ama?lam??lard?r.
HEP CUNTALARA
DAYANILARAK DE???T?R?LD?
T?rkiye?de anayasalar; 1924 Anayasas? hari?, askeri cuntalar taraf?ndan haz?rlanan anayasalar oldu?u i?in askeri ?birinci g??? olarak ?ne ??karm??; anayasan?n koruyuculu?u-kollay?c?l???n? da askeri g?? odaklar?na vermi?lerdir. Ve yine asker damgas?ndan ve ?darbe ?r?n?? olmalar?ndan dolay? da anayasalar, sadece genel h?k?mleri de?il ama ?zel olarak g?ndelik ya?am? da zapturapt alt?na almay? ama?layan h?k?mlerle ?ekillendirilmi?lerdir. Bu y?zden de b?y?k say?lmayacak de?i?im talepleri bile anayasan?n ihlali; ?anayasan?n ta?yir, tebdil ve ilgas?? say?lm??; demokrasi ve ?zg?rl?k talep eden gen?ler, devrimciler, demokratlar, ?anayasay? ihlal? su?u i?ledi?i gerek?esiyle idam edilmi?; a??r hapis cezalar?na ?arpt?r?lm??t?r. Dahas?, g??lerini yenileyen cuntac?lar ve ?teki ?iddet yanl?s? g?? odaklar?, ?yeni anayasay?? ?kimseyi k?p?rdatmamak? amac?yla daha da s?k?la?t?rm??lard?r.
??eriklerinin iyili?inden ve k?t?l???nden ba??ms?z olarak 1961 Anayasas?, 1971?de yap?lan 12 Mart??lar taraf?ndan yeniden yaz?lan Anayasa (1961 Anayasas??n?n 40 maddesi de?i?tirilmi?tir) ve 1982 Anayasas? b?yle anayasalard?r.
T?rkiye?nin yak?n tarihinde anayasalar?n b?yle; ?emir komutaya ba?l?? yap?l?p de?i?tirilmeleri, AKP gibi partilere ve burjuva liberal ?evrelere ?sivil anayasa yapma?, ?ideolojisiz anayasa yapma? kahramanl??? yapmak i?in geni? bir manevra alan? sunmaktad?r.
AKP?N?N TASLA?I NE ?S?V?L? NE DE ??DEOLOJ?S?Z?D?R!
Oysa sonu?ta siz, askerin koydu?u k??e ta?lar?n? kald?rm?yorsan?z; (AKP?nin anayasa tasla??n?n, 12 Eyl?lc?lerin ilk d?rt maddesi ba?ta olmak ?zere ba?l?ca maddelerinin aynen korundu?u belirtiliyor) aradaki ?dolgu maddeleri?ni ne kadar de?i?tirirseniz de?i?tirin, ileriye do?ru ciddi bir ad?m atamazs?n?z; da? fare do?urur! Hele kayg?lar?n?z; ?t?rban?, ?laisizmle? ilgili olarak din lehine y?nelimlere cevaz verecek de?i?ikliklerle s?n?rl? olunca, ?sivil anayasa? b?rakal?m ileriye do?ru bir y?neli?, geriye do?ru y?neli?lere dayanak olacak bir ?sivil hamle?ye d?n???r. Ne yaz?k ki h?k?met cenah?ndan ve ba?l? bas?ndan gelen bilgiler bu do?rultudad?r.
??deolojisiz anayasa? iddias? ise t?mden demagojidir. ??nk? anayasa demek; egemen ideolojinin ?teki ideolojiler kar??s?ndaki pozisyonunun tarifi demektir ve bir devletin en ideolojik belgesidir.
12 Eyl?l Anayasas??n?n de?i?tirilmesi iste?i yeni de?ildir. Bu ?lkenin ilericileri, demokratlar?, devrimcileri daha 12 Eyl?l Anayasas? tasla??n?n g?ndeme gelmesinden beri bu anayasaya ?hay?r? demektedirler ve bunu da her vesileyle, her ortamda ifade etmi?lerdir. Bug?n de elbette ki bu, fa?izan say?s?z madde i?eren ve i?eri?i de bask?c?, ?oven milliyet?i, T?rk-?slam sentezci olan bu anayasan?n de?i?tirilmesi gerekmektedir. Burada tart???lan, nas?l de?i?tirilece?i ve i?eri?inin ne olaca??d?r. Sadece ilericiler, devrimciler de?il sermayenin has g?? odaklar? da mevcut anayasan?n bir zamandan beri kendisine ayak ba?? oldu?unu d???nmektedir. Bu ama?la TOBB ve T?S?AD gibi sermaye kurulu?lar?n?n, anayasa taslaklar? haz?rlatt??? ve bunlar? bir ?l??de de tart??t?rd??? herkesin malumudur. Yine ?niversitelerde Zafer ?sk?l gibi ??retim ?yelerinin ?e?itli ?al??malar? oldu?u da bilinmektedir. Yine AB?nin uzunca bir zamandan beri 1982 Anayasas??n?n de?i?tirilmesi i?in giri?imlerinin oldu?u da bilinmektedir.
K?M?N ANAYASASI?
AKP?nin anayasa tasla??; bu giri?imler aras?nda bir uzla?ma sa?lamay? ama?layacakt?r. Ba?ka bir s?yleyi?le AKP?nin anayasas?; uluslararas? sermayenin istekleri ile ?yerli? b?y?k sermaye g??lerinin istekleri aras?nda bir uyumu g?zetirken, i?eride de b?y?k sermaye g??lerinin asker ve b?rokrasi kar??s?nda manevra alan?n? geni?leten ama askeri ve b?rokrasiyi de pek rahats?z etmemeye dikkat g?steren bir ?uzla?ma? ?st?nde ?ekillenece?ini s?yleyebiliriz. Bu y?zden de e?er demokrasi g??leri, emek?iler m?dahale etmezse; AKP ve ?teki sermaye partilerinin vekillerinin ??karaca?? anayasa, sermayenin uluslararas? sermaye ile entegrasyonu ?n?ndeki engelleri anayasadan ay?klarken, ?oven milliyet?i, K?rtleri ve M?sl?man az?nl?klar? yok sayan, emek?ilerin ?rg?tlenme ?zg?rl?klerini s?n?rlayan, asker ve sivil b?rokrasinin g?c?n? (azaltsa da) koruyan bir anayasa olacakt?r. Ku?kusuz ba?ka ?cilalar? da yap?lacakt?r ama bunlar teferruatt?r!
Bu nedenledir ki d?nk? Evrensel, ?AKP?nin anayasas? sermayenin anayasas?d?r? dedi.
DEMOKRAT?K B?R ANAYASA M?MK?ND?R AMA...
T?rkiye?nin demokratikle?mesini (ifade ?zg?rl??? ?st?ndeki bask?lar?n, emek?ilerin ?rg?tlenmelerinin ?n?ndeki engellerin kald?r?lmas?, K?rt sorununun demokratik ??z?m? ?n?ndeki engellerin kald?r?lmas?, din ve vicdan ?zg?rl???n? esas alan bir laisizm); emek?ileri ve onlar?n haklar?n? koruyan, T?rkiye?nin sanayisini, tar?m?n? koruyan, ?Yurtta bar?? d?nyada bar??? ilkesini savunan bir anayasa, ancak emek ve demokrasi cephesinin m?cadelesiyle, anayasan?n yap?s?na m?dahale edecek kadar etkin bir m?cadele y?r?tmesiyle olanakl? olacakt?r. (*)
A??kt?r ki bu temel talepleri g?rmezden gelen bir anayasa de?i?ikli?i, sadece AKP?nin ve b?y?k sermaye ?evrelerinin ??karlar?na ve ihtiya?lar?na hizmet edecek bir anayasa de?i?ikli?i olur.
Onun i?indir ki ?anayasa sivil olacak?, ?ideolojisiz bir anayasa? olacak diye herkese e?it mesafede olan; herkesin hakk?n? koruyan bir anayasa yap?laca??, sonunda da bu anayasan?n bir ?halk oylamas??yla kabul?n?n sa?lanaca?? iddias?, t?m?yle i??ileri, emek?ileri, K?rtleri, Alevileri, ezilen milliyetleri ve demokrasi talep eden g??leri aldatma ama?l? bir propagandad?r. Bu y?zdendir ki tart??malara daha ba?tan m?dahale etmek, egemenlerin kendi anayasalar?n? onaylatma manevralar?n? bozmak, bunu T?rkiye?nin nas?l bir anayasaya ihtiyac? oldu?unun tart???lmas?na d?n??t?rmek, demokratik bir anayasa i?in m?cadelede ?n?m?zdeki d?nemin en ?nemli g?revidir.
?lkemizin demokrasi ve emek g??leri, bu m?cadele i?inde ?rg?tlenme ve bilin? d?zeyini y?kseltebilir; bir demokrasi cephesi m?cadelesinde ileriye do?ru ad?mlar atabilir. Anayasa tart??malar?n?n en ?nemli kazan?m? da bu olacakt?r.

(*) 1961 Anayasas??n?n tasla??nda grev hakk? yoktu. Ancak ?nl? Sara?hane Mitingi?nden sonra (Bu o g?ne kadar T?rkiye?de yap?lm?? en b?y?k mitingdi. 200 bin i??i kat?lm??t?) grev hakk? Anayasa?ya girdi.
?hsan ?aralan
ÖNCEKİ HABER

Hala?o?lu zihniyeti kendini devletin sahibi olarak g?r?yor

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa