G?n?n etkinlikleri

Gen?ler g?n i?erisinde yap?lan ?e?itli etkinliklere kat?larak ?retiyor, ??reniyor, payla??yor ve e?leniyorlar


Gen?ler g?n i?erisinde yap?lan ?e?itli etkinliklere kat?larak ?retiyor, ??reniyor, payla??yor ve e?leniyorlar.
Kampta kalan bir grup gen?, baraj in?aat? nedeniyle su alt?nda kalacak olan Allianoi antik kentini gezdi. Gen?leri kar??layan ve bilgi veren kaz? ba?kan?, Trakya ?niversitesi Fen-Edebiyat Fak?ltesi Arkeoloji B?l?m? ??retim ?yesi Ahmet Yara?, engellemeler nedeniyle dokuz ayd?r ?al??ma y?r?temediklerini s?yledi. Yara?, ?Ge?en y?l iznimiz vard? ama param?z yoktu. Bu y?l ise param?z var ama izin alam?yoruz, elimiz kolumuz ba?l?? dedi. Kendilerinin kimi yay?n organlar?nda ?baraj d??man?? gibi g?sterildiklerine dikkat ?eken Yara?, ?baraj d??man? olmad?klar?n? ve b?lgedeki ?ald?lar Baraj??nda su tutulmas?n? istediklerini; bu sayede hem b?lgenin sulama suyu ihtiyac?n?n giderilebilece?ini, hem de tarihi kentin kurtar?laca??n? s?yledi.
?ampiyon belli oldu
Volkan Uzunhasano?lu, Ali?an Sar?g?l, Sinan ?zmen sponsorlu?unda ger?ekle?en voleybol turnuvas?n?n final ma??nda Devrimci Kom?nistler ve Gen? Hayat tak?mlar? kar??la?t?. D. Kom?nistler, 3 setlik ma?ta 25-22, 21-25 ve 25-21?lik sonu?lar alarak 2-1?lik galibiyetle ?ampiyonlu?a ula?t?. Final ma??n? Emek Partisi Genel Ba?kan? Levent T?zel?in de aralar?nda bulundu?u kalabal?k bir grup izledi. T?zel, ma?tan ?nce iyi oynayan tak?m?n ?ampiyon olmas?n? istedi?ini bildirdi. ?ampiyon tak?m oyuncular? sponsorlar taraf?ndan dondurma ile ?d?llendirildiler.
?zelle?tirme
Kamptaki gen?ler, ?nceki g?n Petrol-?? Ankara ?ube Ba?kan? Mustafa ?zgen ve Petrol-?? Alia?a ?ube Ba?kan? ?brahim Do?ang?l??n kat?l?m?yla d?zenlenen ?zelle?tirme konulu paneli izlediler.
Mustafa ?zgen, ?zelle?tirmenin T?rkiye g?ndemine 24 Ocak kararlar?yla birlikte girdi?ini ve ??zelle?tirmelerle verimlili?in artaca??, d?? bor?lar?n ?denece?i? gibi iddialarla bu fikrin desteklendi?ini anlatt?.
?brahim Do?ang?l, ?zelle?tirmelerin IMF ve DB?nin talimatlar? do?rultusunda yap?ld???n? belirterek ?zelle?tirmeleri hakl? ??karmak i?in kurumlar?n zarara u?rat?ld???n? kaydetti.
www.evrensel.net