25 Ağustos 2007 00:00

Mahkeme kay?t yapmay? ?unuttu!?

??kence yapt??? iddias?yla yarg?land??? davadan yakalanamad??? i?in dosyas? ayr?lan Ahmet Okuducu adl? polis, a??lmas? gereken yeni davan?n kayd? yap?lmad??? i?in ceza almaktan kurtuldu

Paylaş

??kence yapt??? iddias?yla yarg?land??? davadan yakalanamad??? i?in dosyas? ayr?lan Ahmet Okuducu adl? polis, a??lmas? gereken yeni davan?n kayd? yap?lmad??? i?in ceza almaktan kurtuldu. ??kence yapt?klar? raporlarla kan?tlanmas?na ve Yarg?tay karar?na kar??n dava s?recinin gereksiz yere uzat?lmas? nedeniyle zamana??m?ndan kurtulan ?? polisten sonra, yakalanamad??? i?in davas? ayr?lan ve kayd? yap?lmayan Okuducu da kurtuldu.
Ahmet Turan, M?slim Turfan ve Din?er Erduvan 1998 tarihinde g?zalt?na al?nm?? ve Adli T?p Kurumu taraf?ndan verilen raporla i?kence g?rd?kleri kan?tlanm??t?. G?zalt?na al?nanlara i?kence yapt?klar? i?in yarg?lanan TM??de g?revli Mehmet Halla?, ?eref Bayrak?? ve Mahmut Y?ld?z isimli polisler dosyan?n zamana??m?na u?ramas? sonucu ceza almad?. Ayn? davadan yarg?lanan fakat yakalanamad??? i?in 01.12.2003 tarihinde g?yabi tutuklama karar? verilen Ahmet Okuducu?nun dosyas?n?n 30.09.2004 tarihinde di?er ?? san?kla yarg?land??? davadan ayr?lmas?na karar verildi. Ancak, a??lmas? gereken yeni davan?n ?? y?l i?inde kayd? yap?lmad??? i?in dava d??t?.
Davan?n esas kayd?n?n yasal olmayan yollarla yap?lmad???n? belirten ma?durlar?n avukat? ?brahim Erg?n, Okuducu davas?n?n s?rd?r?lmemesinin ard?nda kas?t oldu?unu ifade ederek, sorumlular?n cezaland?r?lmas?n? ve Okuducu hakk?ndaki davan?n kayd?n?n yap?larak s?rd?r?lmesini talep etti. Avukat Erg?n, i?kencecilerin korundu?unu belirterek, insanl?k su?u olan i?kencenin tolere edildi?ini dile getirdiler.
Avukat?n ba?vurusu ile anla??ld?
Olay, ma?durlar?n ve Avukat Erg?n??n takibi sonras?nda ortaya ??kt?. Davay? takip etmek i?in bilgisayar ve esas defterlerinde ara?t?rma yapan Avukat Erg?n, Okuducu hakk?nda devam eden bir dava olmad???n? g?rd?. Bunun ?zerine durumu yetkililere bildirdi. Avukat Erg?n??n yapt??? ba?vuruda, dava kayd?n?n yap?lmamas?n?n sorumlular?n?n cezaland?r?lmas?n? ve dava kayd?n?n yap?lmas?n? talep etti. ???lemleri takip etmeyerek davan?n a??lmamas?na sebebiyet veren Mahkeme Ba?kan? Yarg?? Niyazi Ayd?n??n g?revini yerine getirmeyerek san???n su?unun zamana??m?na u?ramas?na neden oldu?unu? kaydeden Avukat Erg?n, ?En hafif s?ylemle g?revi ihmal etmi?tir? dedi. Mahkeme ba?kan?n?n g?revini ?do?ru ve tarafs?z olarak yerine getirmedi?ini? kaydeden Avukat Erg?n, mahkeme ba?kan?n?n gerekli disiplin soru?turmas?na tabi tutulmas?n? ve cezaland?r?lmas?n? istedi.
Uzun u?ra?lar sonucu!
??kence su?undan Okuducu ile birlikte yarg?lanan di?er san?klar da zamana??m?ndan kurtuldular. 1998?de i?kenceye maruz kald?klar? raporla kan?tlanan ma?durlar savc?l??a ??kar?ld?klar?nda su? duyurusunda bulundular; ancak i?lem yap?lmad?. Ma?durlar?n avukatlar? mahkemede su? duyurusunda bulunulmas?n? istediler; bu da olmad?. ?? Adli T?p Ana Bilim Dal??ndan i?kence yap?ld???na dair rapor al?nd?ktan sonra mahkeme ma?dur avukatlar?n?n su? duyurusu talebini kabul etmek durumunda kald?.
DGM savc?s?, dosyay? yetkili Fatih Cumhuriyet Savc?s??na g?nderdi. Yine dava a??lmad?. Bunun ?zerine ma?dur avukatlar? birka? defa davan?n a??lmas? i?in dilek?e verdiler. Polisler Mehmet Halla?, ?eref Bayrak?? ve Mahmut Y?ld?z hakk?nda dava a??ld?.
4 ay sonra g?r?len ilk duru?madan sonra mahkeme su? af kapsam?na girecek diye bir s?re ba?ka bir ba?vurunun karar?n? bekledi. 26.03.2003 tarihinden 01.07.2004 tarihinde ge?en 10 duru?ma boyunca avukatlar?n doktor raporlar?n?n DGM dosyas?nda ve tasdikli ?rneklerinin a??r ceza ve cumhuriyet savc?l???na g?nderildi?ini belirtip itiraz etmelerine ra?men mahkemenin raporlar?n as?llar?n? istemesinden vazge?mesinin ard?ndan davan?n 1.5 y?l? ge?mi? oldu. Davan?n uzat?lmas? i?in gerek?e kalmay?nca 01.07.2004 y?l?nda san?k avukatlar? geri ?ekildi. Yap?lan ?? duru?man?n ard?ndan 30.09.2004 tarihinde delil yetersizli?inden beraat karar? ??kt?. Karar; su?un sabit g?r?l?p ceza verilmesi gerekti?ini belirtilerek Yarg?tay taraf?ndan bozuldu. Dosya 7. A??r Cezaya 09.04.2006?da geldi. 06.12.2006 tarihindeki ilk duru?mada zamana??m? karar? verildi. (?stanbul/EVRENSEL)
S?leyman Yeter davas?n?n da faili
Ahmet Okuducu Limter-?? Sendikas? E?itim Uzman? S?leyman Yeter?i, g?zalt?nda ?ld?rmek su?undan yarg?lanan polisler aras?nda da yer al?yor. Yeter davas?nda di?er polislere ceza verilirken g?yabi tutuklu san?k Ahmet Okuducu?nun dosyas? ise yakalanamad??? i?in ayr?ld?. Davay? karara ba?layan mahkeme heyeti, g?yabi tutuklu olarak aranan Ahmet Okuducu?nun Yeter?e i?kence yapt???, Yeter?in de bu nedenle hayat?n? yitirdi?i kanaatine vard?. Okuducu yakalanmad??? i?in cezadan kurtuldu. G?zalt?na al?nd?ktan sonra al?nan raporda S?leyman Yeter?in v?cudunda bir iz bulunmad???na dair rapor verilmi?; iki g?n sonra, yap?lan otopsi sonucunda ?ok say?da i?kence izi belirlenmi?ti.
?ranl? gazeteciler i?in yard?m ?a?r?s?
D?nya ??kence Kar??t? ?rg?t (OMCT) ve Uluslararas? ?nsan Haklar? Federasyonu taraf?ndan ortak y?r?t?len ?nsan Haklar? Savunucular?n?n Korunmas? ??in G?zlem Program?, ?ran?da iki K?rt gazetecinin idam cezas?na ?arpt?r?lmas? olay?na m?dahale edilmesini istedi.
K?rt gazeteciler; ?casusluk, ulusal g?venli?e sald?r?, b?l?c? propaganda, ihanet, muhalif K?rt siyasi partileri ile i?birli?i? gibi su?lamalarla idam cezas?na ?arpt?r?lm??lard?.
??dam cezas?n?, ifade-d???nce ?zg?rl??? insan hakk?n?n s?n?rland?r?lmas?? olarak de?erlendiren G?zlam Program?, K?rt gazetecilerin, fiziksel ve psikolojik sa?l???n?n garanti edilmesini istedi. Gazetecilerin, hukuki yard?m almas?n?n ve temyiz duru?malar?n?n adil bir ?ekilde ger?ekle?tirilmesi gerekti?ini belirten G?zlem Program? ?yeleri, k?t? muamele uygulamalar?yla ilgili olarak da adil ve tarafs?z bir soru?turman?n y?r?t?lmesini istediler. ?nsan haklar? savunucular?; ?ran??, onaylad??? Evrensel ?nsan Haklar? Bildirgesi ile uluslararas? insan haklar? mekanizmalar? uyar?nca insan haklar? ve temel ?zg?rl?kleri her ko?ulda g?zetmeye ?a??rd?lar. (Ankara/EVRENSEL)
H?C?l?lerin serbest b?rak?lmas? istendi
Haklar ve ?zg?rl?kler Cephesi ?yeleri, ?Se?im ?are De?il? ba?l?kl? eylemlerinde polisin d?verek g?zalt?na ald??? ve tutuklu bulunan 42 ki?inin serbest b?rak?lmas? i?in eylem yapt?lar.
?Ba??ms?zl?k ve demokrasi istedikleri i?in tutuklananlar serbest b?rak?ls?n? yaz?l? pankart arkas?nda Adliye ?n?nde bir araya gelen H?C?l?ler, eylemde yaralanan arkada?lar?n?n foto?raflar?n? ta??d?lar. Adliye binas?na yakla?t?r?lmayan H?C?l?ler polis barikat? ?n?nde a??klamalar?n? yapabildiler.
Didem Akman, 16 Temmuz?da yapt?klar? eylemin ard?ndan polisin 154 ki?iyi hastanelik edene kadar d?vd???n?, birinin ci?er zar?n?n y?rt?lmas?na neden oldu?unu ve 87 ki?inin hukuksuzca tutukland???n? belirtti. ?Polisin g?revi s?ylendi?i gibi halk?n namusunu korumaksa, g?zalt?ndaki bayanlara ne hakla tacizde bulunuyor?? diye soran Akman, hem dayak yeyip hem de tutuklanmalar?na tepki g?sterdi. (Ankara/EVRENSEL)
?ahin Do?an
ÖNCEKİ HABER

Samsun sele teslim

SONRAKİ HABER

'Burhan Sadık Sarılar neden öldü' sorusu TBMM gündeminde

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa