bir de temiz olsa..!

?stanbul?da uzun bir aradan sonra ge?ti?imiz y?l yeniden a??lan plajlar, temizlik-kirlilik cephesinden de?il, halk?n plaj k?lt?r? yoksunlu?u ?zerinden tart???lm??t?.


?stanbul?da uzun bir aradan sonra ge?ti?imiz y?l yeniden a??lan plajlar, temizlik-kirlilik cephesinden de?il, halk?n plaj k?lt?r? yoksunlu?u ?zerinden tart???lm??t?. ?stanbul d???nda denize girme olana?? olmayan dar gelirli halk, baz? k??e yazarlar? taraf?ndan ?Donla/elbiseyle denize giriyor, atletle mangal yelliyorlar? denilerek a?a??lanm??; i?, plajlara don kontrol? yapan g?revlilerin tayin edilmesine kadar varm??t?. 2007 sezonu, ?Bakal?m bu y?l da ayn? manzaralar? g?recek miyiz? merak?yla ba?lad?. Kameramanlar, foto muhabirleri plajlarda n?betteydi. Tabii don savar timler de!
Anadolu Yakas? ?st s?n?f?n?n ya?ad??? ?nl? Ba?dat Caddesi sahilinde yer alan Caddebostan Plaj?, bu y?l da g?zlerin en ?ok ?evrildi?i plajlardan biri oldu. Kad?k?y Belediye Ba?kan? Selami ?zt?rk, ge?ti?imiz y?l bulan?k suya girmek zorunda kald??? a??l?? t?reninde, Caddebostan??n, Bodrum ya da ?e?me?deki beach cluplar? aratmayaca??n? m?jdelemi?ti. Bodrum?un beach cluplar?n? bilmeyiz ama, hafta i?i bir g?n olmas?na kar??n, kumsal?nda ad?m atman?n bile olanaks?zla?t??? Caddebostan, ?ocu?undan ya?l?s?na, t?rbanl?s?ndan bikinilisine, m?s?rc?s?ndan simit?isine, tam bir halk plaj? g?r?n?m?ndeydi. Caddebostan olsa olsa, g?revli say?s? ile Bodrum beach?lerine benziyordur. Zira, 300 metre uzunlu?undaki plajda 25?i g?venlik, 7?si can kurtaran ve 45?i plaj g?revlisi tam 77 g?revli var!
Plaja gelenler, belediyenin bu yo?un ilgisini takdir etmekle birlikte, g?revli say?s?n?n elbiseyle denize girme mevzusunun da abart?ld???n? d???n?yorlar. ?ehrin bu kadar ortas?nda, ?stelik giri?i ?cretsiz bir plaj?n hizmete girmesinden memnunlar. Kad?k?y ?evresi d???nda, a??rl?kla ?mraniye ve Maltepe?den gelenlerin bu ekonomik deniz keyfini bozan tek ?ey, kirlilik. Belediyenin ?temiz? raporlar?na de?il, deniz anas? ve yosunlar?n yo?unlu?una bakarak istisnas?z hepsi, denizin kirli oldu?unu s?yl?yor.
?Peki neden giriyorsunuz? sorusunun yan?t? ise basit: ?Bunalt?c? s?caklar ve ekonomik durum!?
Plaja gelmek ba?ka, foto?raflanmak ba?ka. Bu nedenle ?zellikle kad?nlar, anla??l?r nedenlerle foto?raf ?ekimine izin vermediler. Baz?lar? ayn? kayg?larla isimlerini de vermek istemedi. 30 y?ld?r ?stanbul?da ya?ayan, hayat?nda hi? tatil yapmam??, denize ilk kez girmek i?in Caddebostan?da, suyu kirli bularak girdi?ine pi?man olan 67 ya??ndaki Sultan teyze gibi. Ya da Ankara?daki susuzluktan ka??p ?stanbul?da eltisi ile ?ocuklar? i?in plaja gelen ve Kad?nlar Plaj? talep eden iki gen? t?rbanl? kad?n gibi...

hi? yoktan iyidir
Kad?k?y?de oturan iki ?ocuk annesi Derya Sayg?l??n?n Caddebostan Plaj??na bu yedinci geli?i. Hafta sonu ?ok kalabal?k oldu?undan, hafta i?lerini tercih ediyor. ?Elbette bir tatil yeri gibi olmuyor ama hi? yoktan iyidir? diyen Sayg?l??ya g?re, deniz temiz de?il ve bu kirlilikten plaja gelenler de sorumlu: ?Bizler her sene tatile giden insanlar de?iliz. Buraya gelerek en az?ndan stres at?yoruz. ?ocuklar i?in de iyi oluyor. ?stanbul?un d?rt taraf? deniz ama yararlanam?yoruz. Ke?ke bu plajlardan her tarafta olsa. Deniz ?ok temiz de?il. Ama biz de bat?r?yoruz. Sigara izmaritinden pet ?i?eye her ?ey var. Bir tatil yeri gibi olmuyor. Ama g?revliler ilgililer, temizliyorlar.?

se?im y?z?nden...
Se?imler nedeniyle bu y?l tatile gitmemeyi tercih eden Jale Yal??n, ailecek ?stanbul?un plajlar?n? dola??p s?caklarla ba?a ??kmaya ?al??t?klar?n? s?yl?yor. Caddebostan?a be?inci kez geliyorlar. Riva, ?ile ve Kilyos?a g?re daha kirli olsa da yak?n olmas? nedeniyle buray? tercih etti?ini s?yleyen Yal??n??n en b?y?k ?ikayeti ise h?rs?zl?k.

plaj modernle?mi?
??retmen Yonca ?nan, ge?en yaz ?ok ilgi g?stermedi?i Caddebostan Plaj??n? bu yaz daha s?k ziyaret etmi?. Maltepe?de oturan ?nan, ge?en y?lla k?yaslad???nda plaj? bu y?l daha modern bulmu?. ?rne?in giysi ya da i? ?ama??r?yla denize girenler bu y?l yokmu?. Uyar?lar ve yasaklar?n i?e yarad???n? d???nen Yonca ?nan, di?er plaj sakinleri gibi denizin kirli oldu?u g?r???nde: ?Su ?ok temiz de?il, ama yine de geliyoruz yak?n oldu?u i?in. ?ehir i?inde b?yle yerler iyi oluyor. Kum olu?u da g?zel. Ben asl?nda adaya gidiyordum. Ama oras? ta?l?.?

tatildeymi? gibi hissediyoruz
?niversite arkada?lar? Y?ld?ray, Mehmet ve Nizamettin, Caddebostan?? bu y?l ke?fetmi?ler. ?ki g?nde bir geliyorlarm??. Temizlik a??s?ndan ?Fena de?il? yorumunu yapan ?? arkada?, ?ile?ye gitmeyi de d???nm??ler, ancak pahal?ya gelece?ini d???n?p vazge?mi?ler: ???renciyiz. ?mraniye?de kal?yoruz. Ekonomik a??dan buras? bizim i?in ?ok uygun. Burada kald???m?z d?rt be? saat bizi dinlendiriyor. Sanki tatil yerindeymi?iz gibi hissediyoruz.?

en temiz yer b?y?kada
Ac?badem?de oturan Salim Olcay, Caddebostan Plaj??n?n eski g?rkemli g?nlerinin tan?klar?ndan. Kirli oldu?unu d???nd??? i?in a??ld???ndan bu yana Caddebostan?a iki kere gelmi?.
Serinlemek i?in daha ?ok adalara ve ?ile?ye giden Olcay?a g?re ?stanbul?un en temiz yeri, B?y?kada?daki Y?r?k Ali Plaj?.

plaj?m?z temiz Cuma G?nd?z (plaj ?efi)
Deniz suyu kontrol? haftal?k yap?l?yor. Lodos esti?i zaman de?erlerin y?kseldi?i oluyor. Hem deniz, hem kum temizli?ini ihmal etmiyoruz. Kirlilik insan?m?zdan da kaynaklan?yor. ?ekirdek yiyor, kabuklar?n? at?yor. Giysi ile girilmesine de m?saade etmiyoruz. Ge?en seneye k?yasla bu y?l azald? b?yle davran??lar. Sabah erken geldi?im zaman denize giriyorum, bir de ak?am mesai bitince. Burada ?al??mak, tatil ?zlemini ortadan kald?rm?yor. ??nk? ?oluk ?ocu?un, e?in yan?nda olacak. Al?p gideceksin. Bir yerde kafay? dinleyeceksin. Burada ?al???yoruz, i?imizin ba??nday?z
Serpil ?lg?n
www.evrensel.net