Gen?lik bulu?mas? payla??m ve dostlukla sona erdi

Kamp?n sona ermesiyle geldikleri illere d?nen gen?ler, payla??m, ?retim ve karde?li?i gittikleri illerde s?rd?receklerini s?ylediler


Dikili Gen?lik Bulu?mas? 2007, ?nceki g?n d?zenlenen de?erlendirme toplant?s? ve kapan?? etkinli?i ile sona erdi. T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan gelen y?zlerce gen? birlikte halaylar ?ekerek, kampta on g?n boyunca ya?anan payla??m ve karde?li?in devam edece?i mesaj?n? verdi. Gece etkinli?inin ard?ndan gruplar halinde kamp alan?ndan ayr?lan gen?ler, kamp s?resi boyunca de?i?ik illerden edindikleri arkada?lar? ile vedala?t?. Gen?ler, burada edindikleri dostluklar?n kamp?n sonras?nda s?rece?ini g?sterdiler.
Kamp?n son g?n? As?m Bezirci Konferans Salonu?nda, gen?lerin kamp?n genel de?erlendirmesini hakk?ndaki g?r??lerinin al?nd??? toplant? yap?ld?. Toplant?da konu?an gen?ler kampta ya?anan payla??m ve karde?li?in daha da b?y?t?lerek bir sonraki gen?lik bulu?mas?na g?? kataca??n? belirtti.
Toplant?da ilk olarak s?z alan ?air M?slim ?elik davet ?zerine geldi?i kamp?n bekledi?inden daha g?zel ge?ti?ini s?yledi. K?y Enstit?s? gelene?inden geldi?ini ve orada ya?ad??? her ?eyi kampta da ya?ad???n? belirterek ?Buras? demokrasinin ye?erece?i, dallan?p budaklanaca?? bir merkez g?r?n?m?ndeydi? dedi.
Kampta mutfak i?lerinin sorumlulu?unu alarak gen?lere yemek yap?m?nda yard?mc? olan Bal?kesir Kad?n K?lt?r Evi ad?na konu?an Fatma Tekb?y?k gen?lerden yo?un alk?? ald?. Sabah?n erken saatlerinden gece yar?lar?na kadar mutfakta gen?lerle birlikte yemek yap?p bula??k y?kayan kad?nlar?n, kamptaki ve ?zellikle yemekhanedeki payla??m ortam?ndan ?ok mutlu oldu?unu s?yleyen Tekb?y?k, ?Yorulduk ama de?di. Biz burada hi?bir ?eyi tek ba??m?za yapmad?k. B?t?n i?leri gen?lerle birlikte yapt?k? diye konu?tu.
Payla??m s?recek
Toplant?da konu?an gen?ler ise ufak tefek aksakl?klar olmas?na ra?men kamptan bir?ok ?ey ??renerek ??kt?klar?n? belirttiler. K?rt sorunundan, T?rkiye?nin demokratikle?mesine, i??i haklar?ndan ?zelle?tirmeye, genel politika ?zerine bir?ok konuda d?zenlenen panelin d???nda de?i?ik sanat dallar?nda d?zenlenen bir?ok etkinlik ve at?lye ?al??mas?nda birikimlerini art?rd?klar?n? ve yeteneklerini geli?tirdiklerini s?yleyen gen?ler, kamplar?n devam etmesini isterken payla??m ortam?n?n kamp d???nda da s?rece?ini belirttiler.
De?erlendirme toplant?s?n?n bitiminde konu?an Kamp Komitesi?nden ?evket Akyol, kamp ?al??malar?n?n se?im s?recinden dolay? ?ok k?s?tl? bir zamanda yap?ld???n? ve buna ra?men 1300 ki?inin kampa kat?lmas?n?n ?nemli bir ba?ar? oldu?unu s?yledi. Toplant?da yap?lan olumlu, olumsuz b?t?n ele?tirilerin bir dahaki gen?lik bulu?mas? a??s?ndan yol g?sterici oldu?una dikkat ?eken Akyol, ?Biz bu kampta, gen?lere sorumluluk verildi?inde neler yapabilece?ini deneyerek g?rd?k. Kamp?m?z bitiyor ama g?revlerimiz bir anlamda yeni ba?l?yor. D?nd?kten sonra ilk i?imiz burada elde etti?imiz birikimleri bizimle birlikte olamayan gen?lere iletmek olmal?d?r? dedi.
Kamp?n son gece etkinli?i de konser alan?nda yap?ld?. Kamp s?resince bir?ok ?al??maya imza atan at?lyelerin ?r?nlerini sergiledi?i etkinlikte, kamp komitesi de gen?leri selamlad?. Kamp komitesi ad?na gen?lere seslenen Vural Nasuhbeyo?lu, ?Burada on g?n boyunca ya?ad???m?z payla??m ortam?, bize dayat?lan bireycili?e, birbirimizle rekabet etmemiz i?in ?aba harcayan, bizi d??manla?t?ran, s?m?ren kapitalist sisteme kar?? en iyi cevap oldu. Bundan sonra yeni bir d?nya kurma m?cadelemizi, kendimize g?venerek ya?am?n her alan?na ta??mal?y?z? diye konu?tu.
Gen?lik bulu?mas?n?n kapan?? etkinli?inde on g?n boyunca gen?lerin de?i?ik alanlarda konunun uzmanlar?ndan ders ald??? at?lye ?al??malar?n?n ?r?nleri sergilendi. Televizyon habercili?i at?lyesine kat?lan gen?ler, kampta yapt?klar? ?ekimlerden olu?turduklar? Kamp TV program?n? sundu. Drama, halkoyunlar? ve m?zik at?lyelerine kat?lan gen?lerin sahneye ??kt??? etkinlikte bask? resim at?lyesi de ?r?nlerini sergiledi.
Kamp boyunca s?k s?k gece etkinliklerini engellemeye ?al??an jandarma son g?n ihbar oldu?u gerek?esiyle kamp alan?na girdi, ?ad?rlar? ve odalar? tek tek arad?.
?te yandan Maden-?? Soma ?ube y?neticileri kamp? ziyaret etti. (?zmir/EVRENSEL)
Do?ayla bar??, insana ?zg?rl?k
Kamp?n ard?ndan haz?rlanan sonu? deklarasyonunda; T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan gelen her milliyetten ?niversiteli, liseli, i?siz ve i??i gen?lerin gelecekten ?d?n? al?nm?? bir on g?n ge?irdi?i belirtildi. Deklarasyonda gen?li?i ?retimsizli?e, yoz k?lt?re ve geleceksizli?e mahkum eden kapitalist sistemin gen?li?in yeteneklerinin ?zg?rce geli?mesinin ?n?ndeki en b?y?k engel oldu?una vurgu yap?ld?.
?Bizler Dikili Gen?lik Bulu?mas? boyunca sergiledi?imiz tutumun, T?rkiye ve d?nya gen?li?i nezdinde kal?c? ve s?rekli bir ya?ama d?n??mesini istiyoruz? diyen gen?ler, gen?li?in T?rkiye?de, Ortado?u?da ve d?nyada bar?? ve karde?lik iste?ini kaydettiler. Deklarasyonda, K?rt sorununun, e?it haklar temelinde demokratik ??z?m?n?n gen?li?in b?y?k ?zlemi oldu?una dikkat ?ekildi.
Do?a tahribatlar?n?n ula?t??? boyutun, insanl???n gelece?ini tehdit etti?ine vurgu yapan gen?ler, tarih, k?lt?r, do?a ve ya?am?n her ge?en g?n daha fazla tahrip edildi?ini kaydettiler. Allianoi Antik Kenti, Hasankeyf, Munzur Vadisi, F?rt?na Vadisi gibi daha bir?ok tarih, k?lt?r ve do?a birikiminin yok edilmek istendi?ine dikkat ?eken gen?ler, ?bu duruma sessiz kalmayacak, hayat?n her alan?nda etkili bir m?cadeleyle bu do?a, tarih ve k?lt?r k?y?m?na dur diyece?iz? dediler.
Gen?ler, kamp?n ger?ekle?mesinde ?yard?mlar?n? sunan ba?ta Dikili Belediye Ba?kan? Osman ?zg?ven ve belediye ?al??anlar? olmak ?zere Dikili halk?na, t?m kurum ve ki?ilere? te?ekk?r ettiler.
Ozan S?r?c?/Cumali Akka?
www.evrensel.net