Derin ?eteler i? ba??nda

Trabzon?da karde?lerinin katillerinin yakalanmas? i?in m?cadele edenlerin evi ?eteler taraf?ndan kur?unland?


Hrant Dink suikast?n?n kilit ismi olarak bilinen Yasin Hayal ile Dink cinayeti ?ncesi ba?lant? kurdu?u ?ne s?r?len Mustafa ve ?a?da? Ey?bo?lu?nun katil zanl?s? Co?kun Ayd?n??n Ukrayna?da yakalanmas?n?n ard?ndan Trabzon?da ilgin? geli?meler ya?an?yor.
Mustafa ve ?a?da? Ey?bo?lu?nu ?ld?rd??? iddia edilen Co?kun Ayd?n bundan k?sa bir s?re ?nce Ey?bo?lu ailesinin, y?r?tt??? yo?un ?aba sonucu ?nterpol taraf?ndan Ukrayna?da yakaland?. Ayd?n??n yakalanmas?n?n ard?ndan katil zanl?lar?n?n T?rkiye?ye iade edilip yarg? ?n?ne ??kar?lmas? i?in yo?un bir hukuk m?cadelesi veren Ecevit Ey?bo?lu?nun evi tarand?.
?ld?r?len karde?inin mahkemesinin oldu?u g?n?n ak?am? evlerinin tarand???n? anlatan Ayla Ey?bo?lu, mahkemeden sonra k?ye gitti?ini aktararak ?O ak?am halamlar?n telefonu ?? kez ?al?yor ancak kar??dan herhangi bir ses verilmiyor. Gelen sessiz telefonlar?n hemen ard?ndan ev taran?yor? dedi.
Ey?bo?lu, J?TEM ile ba?lant?s? oldu?u iddia edilen Halit Sa?lam??n d??ar?da oldu?u ve bu ki?inin karde?inin katili ile olan ili?kisinin bilindi?ini s?yledi. Sald?r?n?n bu ki?iler taraf?ndan ger?ekle?tirilmi? olabilece?ini aktaran Ey?bo?lu, bu t?r sald?r?lar?n davan?n pe?ini b?rakmalar? i?in kendilerine g?zda?? vermeyi ama?lad???n? vurgulad?. Ey?bo?lu, ne olursa olsun davan?n pe?ini b?rakmayacaklar?n?n alt?n? ?izdi.
Cinayetin arkas?ndaki derin ba?lant?lar?n h?l? a???a ??kar?lmay? bekledi?ine dikkat ?eken Ayla Ey?bo?lu, cinayette en az Co?kun Ayd?n ve G?khan Aksoy kadar su?lu olan Halit Sa?lam??n, Ali ?z?le olan ba??na da dikkat ?ekerek ?Ailem cinayetten sonra Trabzon Jandarma eski ?l Komutan? Ali ?z?e giderek Halit Sa?lam??n mahkemede ?Ben J?TEM i?in ?al???yorum? ?eklindeki ifadelerinden dolay? bilgi almak istemi?ti. Ancak Ali ?z, ailemi kovarak, ?O benim adam?m, ben veririm onlar yapar? demi?ti? ?eklinde konu?arak ?etecilerin yarg? ?n?ne ??kar?l?p hak ettikleri cezalar? almas?n? istediklerini ifade etti. Kur?unlama olay?ndan sonra Ma?ka Kaymakaml????na ve Trabzon Valili?i?ne dilek?e ile ba?vurduklar?n? anlatan Ey?po?lu, ?Valilikten bana koruma verebileceklerini s?ylediler. Ben koruma yerine ailemin ya?ad??? b?lgede g?venlik ?nlemi al?nmas?n? istedim. Ancak ?u ana kadar g?r?n?rde al?nm?? bir ?nlem yok? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
Ersin B?y?kta?
www.evrensel.net