?G?revden alman?n suyla ilgisi yok?

ASK? Genel M?d?r Yard?mc?s? Z?lfigar Altay??n g?revinden al?nmas?n?n, ?barajlardaki su durumu ile ilgili yanl?? bilgi vermesi? olmad??? belirtildi.


ASK? Genel M?d?r Yard?mc?s? Z?lfigar Altay??n g?revinden al?nmas?n?n, ?barajlardaki su durumu ile ilgili yanl?? bilgi vermesi? olmad??? belirtildi. Altay??n Avukat? ?mer ?zt?rk, yapt??? yaz?l? a??klamada, m?vekkilinin Ankara B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?e barajlardaki su durumu hakk?nda yanl?? bilgi vermesinin tamamen ger?ek d??? oldu?unu belirtti.
?zt?rk, a??klamas?nda ?u g?r??leri dile getirdi: ?300 bin adet elektronik kartl? su sayac? al?m? ile ilgili 17.12.2003 tarih ve 353 say?l? y?netim kurulu karar?na ?haz?rlanm?? olan ihale ?artnamesinde ihaleye kat?l?m? k?s?tlay?c? h?k?m varsa kald?r?lmas?? h?km?n? yazd?rmas?d?r. Bu karardan sonra komisyon kurulmu?, komisyonunun karar? do?rultusunda ihaleye ??k?lm?? ve 300 bin adet saya? al?nm??t?r. ?u anda 40 milyon YTL?lik saya? kurum ambar?nda bekletilmektedir.?
Bor? verilmesine ?erh
?zt?rk g?revden al?nmas?n?n bir di?er nedeninin ise m?vekkilinin, ASK??nin Hazine M?ste?arl????na 140 trilyon TL civar?nda faiz i?leyen borcu varken, Ankara B?y?k?ehir Belediye Ba?kanl????na faizsiz, ne zaman ?denece?i belli olmayan 20 trilyon TL bor? para verilmesiyle ilgili 24.12.2003 tarih ve 361 say?l? Y?netim Kurulu Karar?na ?cari hesaplar?m?z?n uygun olmas?yla kabul? ?erhini d??mesi oldu?unu kaydetti. ?24.12.2003 tarihi itibar?yla 20 trilyon TL?nin ayl?k faizi yakla??k olarak 452 milyar TL?dir. Bu karardan hemen bir g?n sonra yaz?lan ve kendisine 26.12.2003 g?n? tebli? edilen yaz? ile g?revden al?nm??t?r? diyen ?zt?rk, m?vekkilinin kurumu zarara u?ratmamak i?in karara ?erh d??t???n? s?yledi. ?zt?rk son olarak Kesikk?pr??den su getirme ?al??malar? ile ilgili, kurumun EGO ve B?y?k?ehir Belediye Ba?kanl????ndan yakla??k 600 milyon YTL?nin ?zerinde alaca?? varken yerli bankalardan faizli olarak 350 milyon dolar bor? para bulunmas?na kar?? ret oyu kulland???n? belirterek, m?vekkiline yap?lan uygulamaya son verilmesi i?in dava a?t?klar?n? da bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net