G?NL?K

  • ??k?rler olsun ki, Helal G?da bizde de ba?l?yor!??te bunu duyunca ben gelece?imiz i?in ??krettim?

    ??k?rler olsun ki, Helal G?da bizde de ba?l?yor!??te bunu duyunca ben gelece?imiz i?in ??krettim?Ama ge?mi?imiz i?in de kahrettim!?yle ya, yoksa bizim nenelerimizin, dedelerimizin, gelmi?imizin ge?mi?imizin, yetmi? ku?ak geriden z?rriyetimizin?Cumhuriyet ne ki?Osman Beyimizin? Orhan Beyimizin?Yedikleri i?tikleri helal de?il miydi yoksa?O zamanlar helal g?da nizamnamesi yoktu.Diyelim kasap M?r?id Efendi, koyun keserken fetva almazd?.?stelik daha da k?t?s?; az?nl?klar etkindi?Sarayda falan ?ok miktarda az?nl?k mensubu ?al???r?Mutfakta g?rev al?rd?.Osmanl? mutfa?? ayn? zamanda Osmanl??n?n o zamanki d?nya etkinli?inden dolay? karmayd?.?stelik helal g?da standard? da yok?Yani demem o ki, hal b?yleyken, zaman?nda yenilen i?ilenlerin ne kadar? helal, ne kadar haramd???nsan?n t?yleri diken diken oluyor!Helal et standard? yoktu.Karma mutfak fasl?ndan yiyip i?iliyordu.G?dada gayri m?slimler ?al???yordu?Aman tanr?m!Yoksa Fatih?in ?stanbul fethine haram kar??m?? olabilir miydi?***Ger?i Helal G?da i?inde k???k bir sorun var; fetvay? kim verecek? Bu konuda anla?mazl?k ya?an?yor;Ulema, TSE?yi uygun g?rm?yor!?yleyse FSV; yani ?Fetva Standartlar Enstit?s?? kurulabilir.Ger?i ?enstit?? kelime olarak gayri ?slami bir terim olabilir.O kelimenin yerine ?vak?f? konulabilir:HSV; ?Helal Standartlar Vakf??Her ne kadar bu da biraz PSV Eindhoven gibi olduysa da?Yine de kafaya tak?lan birka? nokta var;Kemal Abi ailesi g?da i?i yap?yor.Yumurtalar? dondurup sat?yor.?Gavur? ellerinden m?s?r al?yor.Kendisi ??ka??t??l?k, zimmet, evrakta sahtecilik, orman arazisine ka?ak villa yapmaktan falan yarg?lan?yor:?imdi bunlar helal mi de, g?das? helal oluyor?Veya beyefendinin gemici?i!Ne bileyim ben, g?ll? beyin Irak i?gali i?in Amerikan yetkilisi gibi ?al??mas??Misal ?imdi Irak?ta ?lenler, kolu baca?? kopanlar?Ebu Garip?te yap?lanlar?Helal mi hocam?Helal G?da geliyor.Bunlar havada, suda, bu?dayda, arpada?Koyunda kuzuda bile ayr?mc?l?k yap?yor.Evrakta sahtecilik yapan, naylon fatura satan Kemal Abi helal??ay?rdaki kuzunun eti haram ?yle mi???yle bir bak?n son birka? y?la:Bu ?lke nerelere s?r?kleniyor??nsanlar bitti, ekmek su, kuzu koyun, arpa bu?day bile b?l?n?yor.
    Y?cel Sarpdere
    www.evrensel.net