T?rkiye Bar?? Meclisi 1 Eyl?l?de a??l?yor

T?rkiye Bar?? Meclisi, 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n? a??l?yor. Prof. Dr. Cengiz G?le?, herkesi bar??a destek vermeye ?a??rd?


T?rkiye Bar???n? Ar?yor Konferans? ?a?r?c?lar?, konferansta kararla?t?r?lan ve ?al??malar? tamamlanan T?rkiye Bar?? Meclisi?ni 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n??nde a?acaklar?n? duyurdular.
?a?r?c?lar ad?na konu?an Prof. Dr. Cengiz G?le?, ?Tarihsel ve k?lt?rel ger?eklerle y?zle?me, hakikatleri ara?t?rma cesareti g?steren herkesi? bar??a destek vermeye ?a??rd?.
T?rkiye Bar???n? Ar?yor Konferans? ?a?r?c?lar? d?n M?lkiyeliler Birli?i?nde, T?rkiye Bar?? Meclisi?nin kurulaca??n? ilan ettiler. ?a?r?c?lar ad?na konu?an Prof. Dr. Cengiz G?le?, d?nyada ve ?lkemizde, ?zellikle Ortado?u?da s?rmekte olan ?at??ma ve sava? olgular?n?n, bar??a olan ihtiyac? acil zorunluluk haline getirdi?ini s?yledi.
Hayat?n her alan?nda ger?ek ve kal?c? bar??? sa?laman?n, halklar?n dayan??ma ve karde?li?ini ger?ekle?tirmenin, vicdan sahibi yurtta?lar?n sorumlulu?u oldu?unu kaydeden G?le?, bar???n tesisi y?n?nde her t?rl? giri?im ve eylemlili?i ?nemseyip, takdirle kar??lad?klar?n? ifade etti.
?B?t?n bu onurlu m?cadelelerin yeterli sonu? vermemi? olmas?n? ?z?nt? ile kar??lad?klar?n?? belirten G?le?, ama bar???n tesisi yolunda y?lg?nl??a ve umutsuzlu?a kap?lmad?klar?n?n da alt?n? ?izdi.
Hangi siyasi g?r?? ya da gelene?e sahip olursa olsun, tercihini bar??tan yana yapm?? olan t?m ki?i ve kurulu?lara ?ortaya g??l? bir ?bar?? iradesi? koyabilmek i?in, bir kez daha g?? ve eylem birli?ine? ?a??ran G?le?, ?T?rkiye Bar???n? Ar?yor? konferans?n?n toplumda yaratt??? umudun s?nmemesi i?in, bar?? ve insan haklar? savunucular?n? sorumlu ve duyarl? olmaya da davet etti.
Diyalog ve uzla?ma
?G?venlik ve istikrar? ad?na yurtta?lar?n bir b?l?m?yle y?r?t?len ?d???k yo?unluklu sava?? halinin acilen sonland?r?lmas? gerekti?ine de dikkat ?eken G?le?, ??at??ma ve ?iddetin giderek y?kseldi?i, etnik milliyet?ili?in azg?nla?t???, farkl?l?klara tolerans?n iyiden iyiye soldu?u, militarist resmi politikalar?n sivil ya?am? daraltt??? bir ?lkede ya?amay? insanl?k onurumuzla ba?da?t?rm?yoruz? diye konu?tu.
?Bar????n pasif bir kavram olmad???n? belirten ve ??zveri ile in?a edilecek zor bir s?re? olarak tan?mlayan G?le?, ?bar???n tesisi i?in yeni bir anlay??a ihtiyac?m?z var? dedi.
?Topluluklar aras? sorunlar?, diyalog ve uzla?ma i?inde ??zme al??kanl???n? ve tarihimizde mevcut olan; farkl?l?klarla birlikte ya?ama irademizi yeniden egemen k?lmak ?zere, yeni bir ?de?erler manzumesi? yaratmak gerekti?ini d???n?yoruz? diyen G?le?, ?Tarihsel ve k?lt?rel ger?eklerle y?zle?me ve hakikatleri ara?t?rma cesareti g?steren t?m yurtta?lar? bar??a destek vermeye? ?a??rd?.
Toplant?ya, Ankara 78?liler Derne?i Ba?kan? Ru?en S?mb?lo?lu, EMEP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Haydar Kaya, SDP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mustafa Kahya, Bar?? Grubu ?yesi Seydi F?rat, Mazlum-Der Genel Ba?kan? Ayhan Bilgen, Halkevleri Genel Ba?kan? Abdullah Ayd?n, ?HD MYK ?yesi Y?ksel Mutlu, T?HV Genel Sekreteri Metin Bakkalc?, T?rkiye Bar???n? Ar?yor Konferans? ?a?r?c?lar?ndan Y?ld?r?m Kaya, Kamil Ate?o?ullar?, Nusret Do?ruak ve B??ra Ersanl? kat?ld?.
T?rkiye Bar?? Meclisi, 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n??nde, TMMOB ?n?aat M?hendisleri Odas? Toplant? Salonu?nda saat 10.00?da yap?lacak bas?n toplant?s?yla a??lacak. (Ankara/EVRENSEL)
??rnak?ta b?y?k ?at??ma: 12 ki?i ?ld?
??rnak?da ??kan ?at??mada 2 uzman ?avu? ve 10 HPG?linin hayat?n? kaybetti?i bildirildi. Edinilen bilgilere g?re ??rnak?ta operasyon y?r?ten askeri g??ler ile HPG?liler aras?nda Uzunge?it mevkisinde ?at??ma ??kt?. ?at??mada, 2 uzman ?avu? ile 10 HPG?li ya?am?n? yitirdi. B?lgede operasyonlar?n devam etti?i ??renildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net