26 Ağustos 2007 00:00

Ezidiler yard?m bekliyor

K?rdistan Federal B?lgesi?ndeki Musul?un ?engal il?esinde ger?ekle?en katliam?n ma?duru Ezidi K?rtleri, yard?m bekliyor.

Paylaş

K?rdistan Federal B?lgesi?ndeki Musul?un ?engal il?esinde ger?ekle?en katliam?n ma?duru Ezidi K?rtleri, yard?m bekliyor.
Olay?n ?zerinden bunca zaman ge?mesine ra?men halen k?zg?n g?ne? alt?nda ya?amak zorunda kald?klar?n? dile getiren ?engalliler, yard?mlar?n yetersiz olu?undan ?ikayet?i. ?engalliler tepkilerini ?u s?zlerle dile getirdi: ?T?m evlerimiz y?k?ld???ndan, her yerden y?lan ve akrep ??k?yor. Ne yapaca??m?z? bilemiyoruz. Hem hava s?cak, hem de i?me suyu bulam?yoruz. Herkes gelip g?r?nt? al?yor ve gidiyor. Hi?bir yard?m verilmiyor.?
Federal K?rdistan B?lge Parlementosu?ndan kendilerini korumak amac?yla silah isteyen bir ?engal sakini, ?G?r?yorsunuz ki t?m evler y?k?lm?? ve bir?ok yak?n?m?z bu harabelerin alt?nda kay?p. Bu nedenledir ki kendi i?imizde bir g?? yaratmam?z gerekiyor. Bu ger?ekle?irse, kan?m?z?n son damlas?na kadar yerimizi yurdumuzu terk etmeyiz. Bunun iyi bilinmesini istiyoruz. Ama bize yard?mc? olun. Her yerden yard?m gelece?ini duyduk. Bu yard?mlar?n bir komisyon taraf?ndan ve sistemli bir ?ekilde da??t?lmas?n? umut ediyoruz? diye konu?tu. Katliamda bir?ok yak?n?n? kaybeden bir kad?n, bar?nacak bir yer bulamamaktan yak?nd?. Yetkililerden yard?m isteyen kad?n, ?unlar? s?yledi: ?Kar-k?? ba?lamadan, bar?nabilece?imiz bir mekan bulunsun. Yoksa her ?eyimiz ortada kal?r.?
Musul?un ?engal il?esinde 14 A?ustos g?n? patlay?c? y?kl? 4 kamyonla ger?ekle?tirilen sald?r?da y?zlerce ki?i ya?am?n? yitirmi?ti. (Musul/D?HA)
Erdo?an Altan
ÖNCEKİ HABER

NOT

SONRAKİ HABER

Nijerya'da göçün sebebi yoksulluk ve işsizlik

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa