Fotoğraf: Evrensel

Talat g?r??meden ??z?m hedefi bekliyor

KKTC Cumhurba?kan? Talat, Papadopulos?la yapaca?? g?r??menin, ??z?m hedefine yak?nla?t?rmas?n? istiyor


Kuzey K?br?s T?rk Cumhuriyeti Cumhurba?kan? Mehmet Ali Talat, K?br?s Rum Devleti Ba?bakan? Tasos Papadopulos?la 5 Eyl?l?de yapaca?? g?r??me konusunda, ?Bu g?r??me bizi b?t?nl?kl? ??z?m hedefine yak?nla?t?rabilirse istedi?imizi elde etmi? olaca??z? dedi. Talat, olumlu bir g?r??me olmas?n? ?mit etti?ini, ancak Papadopulos?un, g?r??meyi Rum Kesimi?nde yap?lacak se?imler nedeniyle kabul etti?ini s?yledi. Talat, Papadopulos?la yapaca?? g?r??me, Rum D??i?leri Bakan? Erato Kozaku Markulli?nin son d?nemde yapt??? a??klamalar ve Do?u Akdeniz?de petrol ve do?al gaz arama ?al??malar? gibi konularda AA?ya konu?tu.
?2004 referandumundan beri nihai hedef olarak kendimize se?ti?imiz hedef, K?br?s sorununun b?t?nl?kl? ??z?m?d?r? diyen Talat, 5 Eyl?l toplant?s?n?n bu amaca ula?mak i?in ?nemli bir ad?m haline d?n??t?rebilirse, kendilerini ba?ar? elde etmi? sayacaklar?n? s?yledi. ?Bu g?r??me bizi b?t?nl?kl? ??z?m hedefine yak?nla?t?rabilirse istedi?imizi elde etmi? olaca??z? diyen Talat, ?Bir y?l? a?k?n bir zamand?r g?r??medik. Dolay?s?yla kendimizi belli s?n?rlar i?erisine hapsetmemize gerek yok. 5 Eyl?l g?r??mesinde b?t?nl?kl? ??z?m g?r??melerini liderlerin kat?lmas?yla ileriye g?t?rebilmek i?in gerekli d?zenlemeleri yapmay? hedeflememiz gerekir diye d???n?yoruz? ?eklinde konu?tu.
Bu g?r??mede Rum taraf?n?n tutumunun da ?nemli oldu?unu ve Rum taraf?nda ?ubat 2008?de ?ba?kanl?k? se?imlerinin yap?laca??n? vurgulayan Talat, ?Belki bug?n bu g?r??menin olabilmesinin nedeni de zaten bu se?imdir. ??nk? 2004 y?l?ndan beri s?rekli olarak ben y?z y?ze g?r??me daveti yapt?m. Bunu yapt???m halde hep olumsuz cevap ald?m. Ama ?imdi olumlu bir cevap ald?m. Bizim s?rekli olarak yapt???m?z ?a?r?ya ald???m?z bu olumlu cevaptan ba?ar?l? bir sonu? almay? istiyorum, arzuluyorum? diye konu?tu.
?art s?rmeyece?im
Hi?bir ?art ?ne s?rmeden g?r??meye gidece?ini yineleyen Talat, ?Belki g?r??mede nihai hedefi tan?mlad?ktan sonra, aras?n? nas?l dolduracaklar?n? konu?up kararla?t?racaklar?n?? belirtti. 8 Temmuz anla?mas?ndan bu yana 14 ay ge?ti?ini ve kaybedilen zaman?n nas?l telafi edilece?ine bak?lmas? gerekti?ini ifade eden Talat, ?Benim hedefim 8 Temmuz?un nihai hedefine k?sa yoldan nas?l ilerleyebiliriz, bunu bu g?r??mede ele almak? dedi.
Uygun bir form?l
Talat, ?Rum lideri Tasos Papadopulos?un 5 Eyl?l g?r??mesine ili?kin a??klamalar?n? ne kadar samimi buluyorsunuz? sorusuna ise, ?Papadopulos?un samimiyetini sorgulamak gerekmez diye d???n?yorum. Zaten ne kadar samimi oldu?u hemen ortaya ??kacak. Dolay?s?yla onun takdirini K?br?s Rum halk? verecek, ??nk? se?imleri var. Samimi olmas?n? temenni ediyorum? yan?t?n? verdi.
KKTC Cumhurba?kan? Talat, ?8 Temmuz anla?mas? 14 ay ?nceki haliyle m?mk?n m?, olur mu? Bana g?re 8 Temmuz?un hedefi de b?t?nl?kl? ??z?m oldu?una g?re, 14 ayl?k kayb?m?z? da dikkate alarak, ona uygun bir form?l geli?tirmemiz gerekir diye d???n?yorum. ?u anda biz haz?rl?klar?m?z? yap?yoruz, de?erlendiriyoruz, tart???yoruz. Haz?rl?klar?m?z? yapt?ktan sonra da nas?l bir strateji izleyece?imize karar verece?iz. ?u anda zaten ayr?nt?l? olarak ne yapaca??m?z? hen?z de?erlendirme a?amas?nday?z. ?ok fikirler var. Bunlar? tart??aca??z, de?erlendirece?iz ve nihai hedefe varabilmek i?in bir form?l olu?turaca??z. Tabii bu, di?er taraf?n kabul?ne de ba?l?d?r. Dolay?s?yla biz ?u anda o form?l? kendimiz ?nersek bile, nihai karar? verecek olan biz de?iliz. Birlikte karar verece?iz sonunda. Olumlu bir g?r??me olaca??n? ?mit ediyorum, ??nk? biz iyi niyetle gidiyoruz. E?er Rum taraf? da iyi niyetle gelirse anla?mamak i?in bir neden g?rm?yorum? dedi.
K?br?s sorununun ??z?m?nde, her ?eyin belli zaman dilimleri i?inde ve takvimler i?inde yap?lmas? gerekti?ini s?ylediklerini ve s?ylemeye devam edeceklerini vurgulayan Talat, ?Biz takvim istiyoruz ve biz bu takvimin sonunda muhakkak bir hakemli?e ihtiyac?m?z olaca??na inan?yoruz? dedi.
Markulli?nin a??klamalar?
Cumhurba?kan? Talat, K?br?s Rum y?netimi D??i?leri Bakan? Erato Kozaku Markulli?nin son d?nemde yapt??? a??klamalar? da de?erlendirdi. Markulli?nin g?revine ba?lad???nda, ?Bir bayan olarak ?ok daha olumlu bir izlenim yarataca??n? beklediklerini?, ancak d???ncelerinin do?ru ??kmad???n? belirten Talat, Markulli?nin kendi ?st?ne vazife olmayan bir?ok konuda konu?maya ba?lad???n? ifade etti. Talat, ?Say?n Markulli, etik olmayan, diplomatik olmayan bir bi?imde ?lkelerin i?i?leriyle ilgili konu?malar yapt?. T?rkiye?nin i? i?leyi?ine y?nelik konularda, T?rkiye-KKTC ili?kileri gibi konularda ?o?u hayal ?r?n? bir?ok iddia ortaya att?? diyerek, bug?ne kadar hi?bir Rum yetkilinin cesaret edip de b?yle konu?mad???na dikkati ?ekti.
Markulli?nin adadaki TSK?n?n varl???na ili?kin, ?K?br?s?ta anla?maya ihtiya? yoktur. T?rk ordusu ?ekilirse K?br?s sorunu ??z?lm?? olur? dedi?ini de hat?rlatan Talat, konuyla ilgili KKTC Cumhurba?kanl????n?n, T?rkiye?nin ve TSK?n?n bir?ok defa a??klama yapt???n? belirtti. Talat, ?K?br?s sorunu ??z?l?nceye kadar, TSK?n?n buradaki varl??? bir ihtiya? olarak devam edecektir. K?br?s sorunu ??z?l?nceye kadar TSK?n?n adadaki varl??? tart??ma konusu yap?lamaz? dedi. (HABER MERKEZ?)
Petrol arama yetkisi yok
Do?u Akdeniz?de petrol ve do?al gaz arama ?al??malar?na ili?kin soruya ise Talat, ?K?br?s Cumhuriyeti denen K?br?s Rum y?netimi, egemen ve normal bir devlet de?ildir? dedi ve o nedenle, K?br?sl? T?rklerin olmad??? bir y?netime sahip K?br?s Rum devletinin, adan?n m?nhas?r ekonomik b?lgelerinde petrol veya do?al kaynak arama yetkisi bulunmad???n? belirtti.
KKTC?nin adan?n b?t?n?nde her iki halk?n da haklar? oldu?una inand??? i?in, Rumlar G?ney K?br?s?ta do?al kaynak ararken, KKTC?nin de Kuzey?de do?al kaynak arama yoluna gitmedi?ini ifade eden Talat, ???nk? biz K?br?s??n b?l?nmesini de?il, birle?mesini savunuyoruz? dedi. T?rkiye?nin de b?lgede haklar? oldu?unu hat?rlatan Talat, KKTC?nin ve T?rkiye?nin K?br?s Rum taraf?n?n bu konudaki yakla??m?n? kabul etmesinin m?mk?n olmad???n? s?yledi. Konunun bir krize d?n??me olas?l???n?n sorulmas? ?zerine ise Talat, ?Bu konunun bir krize d?n??mesi m?mk?n tabii, ??nk? bu konuda biz de T?rkiye de tam anlam?yla kararl?y?z? diye konu?tu.
G?r??me 5 Eyl?l?de
Talat ve Papadopulos 5 Eyl?l ?ar?amba g?n? ??leden sonra BM Genel Sekreteri?nin K?br?s ?zel Temsilcisi Michael M?ller?in rezidans?nda g?r??ecek. BM?nin eski Genel Sekreteri Kofi Annan??n siyasi i?lerden sorumlu yard?mc?s? ?brahim Gambari?nin arac?l???yla 8 Temmuz 2006?da adada iki taraf aras?nda var?lan ve ?Gambari s?reci? olarak bilinen mutabakatla, K?br?s?ta insanlar?n g?nl?k hayatlar?n? etkileyen konular? g?r??mek ?zere teknik komiteler kurulmas? ve buna paralel olarak K?br?s sorununun ?z?ne ili?kin konularda ?al??ma gruplar? olu?turulmas? ?ng?r?l?yordu.
www.evrensel.net