G?l 1 hafta bekleyecek

T?rkiye?deki cumhurba?kan? se?imlerini d?nya da yak?ndan izliyor.


T?rkiye?deki cumhurba?kan? se?imlerini d?nya da yak?ndan izliyor. Cumhurba?kan? se?imlerinin ilk turuna oldu?u kadar ikinci turuna da geni? yer veren uluslararas? bas?n kurulu?lar?, D??i?leri Bakan? Abdullah G?l??n, cumhurba?kan? se?ilmek i?in gelecek haftay? beklemesi gerekti?i de?erlendirmesinde bulundu.
Euronews kanal?, ikinci turda da ??te iki ?o?unlu?u sa?layamayan D??i?leri Bakan? Abdullah G?l??n cumhurba?kan? se?ilmek i?in gelecek haftay? beklemesi gerekti?ini kaydetti. Haberde, ???nc? turda salt ?o?unlu?un sa?lanmas?n?n yeterli oldu?u hat?rlat?ld?.
BBC: Ordu izliyor
?ngiliz yay?n kurulu?u BBC, cumhurba?kan? se?iminin ikinci turunda da bir sonu? ??kmad???n? yazd?. G?l??n ???nc? turda se?ilmesinin beklendi?i kaydedilen haberde, G?l??n adayl???n?n son derece tart??ma yaratt???na dikkat ?ekildi. Haberde, ordunun geli?meleri izledi?i de ifade edildi.
Guardian gazetesi, Abdullah G?l??n ikinci kez ??te iki ?o?unlu?u sa?lamakta ba?ar?s?z oldu?unu ancak ???nc? turda se?ilmesinin beklendi?ini yazd?.
New York Times gazetesi, D??i?leri Bakan? Abdullah G?l??n ikinci turda da se?ilemedi?i ancak salt ?o?unlu?un aranaca?? ???nc? turda cumhurba?kan? olmas?n?n beklendi?ini yazd?.
Financial Times gazetesi ise G?l??n cumhurba?kan? se?ilmek i?in beklemede oldu?u de?erlendirmesinde bulundu. Haberde, Hayr?nnisa G?l??n T?rkiye?deki t?rbanl? ilk cumhurba?kan? e?i olaca??na dikkat ?ekildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net