Anayasay? halk oyuna sunaca??z

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Atat?rk Havaliman??ndan ayr?l??? s?ras?nda bir gazetecinin, ?Sivil anayasa haz?rlan?yor.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Atat?rk Havaliman??ndan ayr?l??? s?ras?nda bir gazetecinin, ?Sivil anayasa haz?rlan?yor. Bu milletvekilleriyle uzla?arak m? kabul edilecek, yoksa bir referanduma m? gidilecek?? sorusu ?zerine, yeni anayasayla ilgili ?nce m?zakere s?recinin bitirilece?ini sonra da halk oyuna sunulaca??n? s?yledi.
Erdo?an, ??u anda, nas?l ki 21 Ekim?de 7 maddelik bir anayasa paketi oylan?yorsa, ayn? ?ekilde bu anayasay? da parlamentodan ge?irdikten sonra halk oyuna sunaca??z. Bu halk?n oylad??? de?il, onaylad??? anayasa olacak. Oylama Meclis?te olacak ama onay halk?m?z taraf?ndan yap?lm?? olacak? dedi. Ba?bakan Erdo?an, ?u an ?nlerinde 179 maddeden 138 maddeye inen bir taslak bulundu?unu ifade etti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net