Sendika kongresinde i??iyi hedef ald?

Ba?bakan, Hizmet-?? kongresinde, Hava-?? ve KESK?i hedef alarak, ??ekilmek trib?ne oynamakt?r? dedi


Hizmet-???in Genel Kurulu, sendikalar?n hedef al?nd??? bir ortama d?n??t?; Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, isim vermeden Hava-?? ve KESK?i hedef ald?.
Hizmet-???in 10?ncu Ola?an Genel Kurulu d?n DS? salonunda ba?lad?. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n da kat?ld??? genel kurul salonu, polis ve koruma ablukas?na al?nd?. Sendika ?yeleri, ziyaret?iler ve gazeteciler polis taraf?ndan aranarak salona girebildi. 324 delegenin kat?ld??? genel kurul salonuna, ?Say?n Ba?bakan?m bizleri unutmad?n, biz de seni unutmayaca??z? yaz?l? pankart as?l?rken, ge?ici i??iler de ????iden sana ??kran, ?ETT?li Ba?bakan?, ?Herkes bizi unuttu, sen bizi unutmad?n? yaz?l? d?vizler ile yer ald?lar.
Salona, ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakan? Murat Ba?esgio?lu ve Hizmet-?? eski Genel Ba?kan? ve AKP milletvekili H?seyin Tanr?verdi ile birlikte giren Erdo?an, ?T?rkiye seninle gurur duyuyor? sloganlar?yla kar??land?. Genel Kurul?da yabanc? sendikac?lar ile Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu da yer ald?.
?Ba?bakanlar kongremize kat?lamazd??
Ba?bakan??n damgas?n? vurdu?u genel kurulda, Hak-?? ve Hizmet-?? y?neticileri de Erdo?an?a ?vg? dolu konu?malar yapt?lar. Hizmet-?? Genel Ba?kan? Mahmut Arslan, 22 Temmuz se?im sonu?lar?n?n do?ru okunmas?n? isteyerek, ?Halk?m?z, iradesini yok sayanlara, de?erleriyle m?cadele edenlere, 27 Nisan sanal muht?ras?ndan sonra gereken cevab? vermi?tir. Art?k cumhuriyet, Atat?rk, laiklik ?zerinden siyaset yapman?n de?il, T?rkiye?nin ekonomik ve sosyal ger?ekleriyle yar??man?n yurtseverlik oldu?u anla??lmal?d?r? dedi. Arslan, AKP H?k?meti?nin, ?lke ekonomisini d?zeltmesini, enflasyonu d???rmesini, ge?ici i??ilere kadro verilmesini, Tasarruf Te?vik Fonu?nda biriken paralar? ?al??anlara ?demesini memnuniyetle de?erlendirdiklerini ifade ederek, belediye hizmetlerinin ta?eronla?t?r?lmas? ve ?zelle?tirilmesine kar?? ??kt?. Belediyelerden 70 trilyon liraya yak?n i??i maa?? alacaklar?, 22 trilyon lira da sendika aidat alacaklar? oldu?unu belirten Arslan, ?Engellere, itirazlara ra?men, Say?n Ba?bakan durmadan yoluna devam etmi?tir. Bu sorunlar?m?z? da en k?sa s?rede ??zece?ine inan?yorum? dedi.
Divan ba?kanl???n? ?stlenen Hak-?? Genel Ba?kan? Salim Uslu da bu h?k?met d?neminde ge?ici i??ilere kadro verildi?ini, ?zelle?tirme ma?durlar?n?n kamuda i? sahibi yap?ld???n? anlatarak, ?Bir?ok ba?bakan ve bakan?n, genel kurulumuza kat?lamad??? g?nler ya?ad?k. Oysa ?imdiki Ba?bakan?m?z, bakan?m?z burada. Onlar? seviyoruz ve g?veniyoruz. O Cumhuriyetimizin Ba?bakan?. ?ETT i??isi, belediye i??isi? dedi. Uslu?nun bu s?zleri, salondan ?Ko?um benim? diye cevapland?.
Sendikalara sald?rd?
Ba?bakan Erdo?an, ge?mi?te, sendika, emek, ?rg?tlenme, grev gibi hukuki kavramlar?n toplumda ??c?? gibi g?r?ld???n?, ac? tecr?beler nedeniyle emek hareketinin hak etti?i noktaya ula?amad???n? anlatarak, ?Sadece b?y?k patronlar? ?n?n?ze alarak bu i? olmaz. Emek hareketi bize g?re, T?rkiye?nin kalk?nma hareketidir? dedi. Erdo?an, yeniden istikrar ve g?ven ortam?n?n tesisi i?in ?al??t?klar?n? ancak zaman zaman ??u kadar vermezsen greve gideriz, ?unlar? sa?lamazsan masay? terk ederiz? gibi yakla??mlarla kar??la?t?klar?n? s?yledi. ?70 milyonun Ba?bakan? olarak, birilerinin mutlulu?unu eksilterek, mutluluk yaratmak de?il, herkesin mutlulu?unu hedeflediklerini? savunan Erdo?an, isim vermeden Hava-?? ve KESK?i hedef ald?: ?Ayl?k enflasyonun y?zde 10?u a?t??? g?nleri geride b?rakt?k. B?t?n bunlara ra?men, sorunlar ??z?lm?yorsa, eylem en demokratik hakt?r. Ancak daha konu?madan, m?zakere etmeden masay? terk etmek ya da T?rkiye?nin ger?eklerini, imkanlar?n? g?rmeden fazlas?n? istemek trib?nlere oynamakt?r? diye konu?tu.
Belediyeler ile ilgili s?k?nt?lar konusunda, sendikaya b?y?k i?ler d??t???n? belirten Erdo?an, ?Belediye ba?kan? oldu?um d?nemde, bu sendikayla ?nemli etkinlikler yapt?k. Bu katk?n?n, di?er belediyelerde de oldu?unu d???n?yorum? diye konu?tu.
??ankaya kimin??
Ba?bakan Erdo?an Cumhurba?kanl??? se?imi s?recine; ?H?l? rejim kavgalar?ndan bahsedenler var. Halk?n b?yle bir derdi yok. Hatta k??elerden ?bir kale daha d??t?? diyecek kadar halk?n iradesine sayg?s?z olanlar var. Bu kale kimin kalesi? ?u anda iktidarda bulunanlar kim? Biz bu ?lkenin vatanda?lar?y?z. Bize iradesini koyanlar bu ?lkenin evlatlar?. ?ankaya belli bir se?kinci grubun de?il, 70 milyonun? s?zleriyle de?indi. Bu milletin iradesine sayg? duyacaklar?n?, bekledikleri sayg?y? da g?receklerini s?yleyen Erdo?an??n, ?D??lamak bizim kitab?m?zda yok. Kitab?nda olanlar, parlamentoya gelmiyorlar. Bu toplus?zle?mede masaya gelmemek gibi bir ?ey? s?zleri, salonda g?l??melere neden oldu. Konu?mas?n?n ard?ndan Erdo?an?a hediyeler takdim edildi.
Hizmet-???in 324 delege ile bug?n yapaca?? se?imlerinde, Mahmut Arslan??n yeniden ba?kanl??a getirilmesi ancak y?netime farkl? adaylar?n ??kmas? bekleniyor. (Ankara/EVRENSEL)
?Ele?tirece?ine, s?z?n? yerine getir?
KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul, Ba?bakan??n s?zlerine tepki g?stererek, ?Ba?bakan, KESK?in masaya oturmamas?n? ele?tirece?ine, verdi?i s?zlerin gere?ini yerine getirmelidir? dedi. Tombul, yapt??? yaz?l? a??klamada, masaya oturmamalar?n?n temel gerek?esinin, Ba?bakan??n verdi?i s?zleri yerine getirmemesi oldu?unu belirterek, h?k?metin, 2004 y?l? toplu g?r??melerinde, kamu emek?ilerinin grev ve toplu s?zle?me haklar?n?n kullan?l?r hale getirilmesi y?n?nde s?zl? ve yaz?l? g?vence verdi?ini hat?rlatt?. Ancak aradan ge?en ?? y?la ra?men bu s?z?n yerine getirilmedi?ine i?aret eden Tombul, ?KESK, h?k?met istedi?inde Meclis?te kulise ??kan konfederasyonlardan de?ildir. KESK, sokaklarda kazand??? haklar?n?, masalarda m?zakere konusu yapmaz? dedi.
www.evrensel.net