?l?mlerin sorumlular? cezaland?r?ls?n

?? g?nde iki i??inin ya?am?n? yitirdi?i Tuzla tersaneler b?lgesinde kazalar protesto edildi.


?? g?nde iki i??inin ya?am?n? yitirdi?i Tuzla tersaneler b?lgesinde kazalar protesto edildi. Son kazan?n ya?and??? Selah Tersanesi ?n?nde bir araya gelen tersane i??ileri, kazadan sorumlu olanlar?n cezaland?r?lmas?n? istediler. Tersane b?lgesinde bulunan Torgem Tersanesi?nde ?ar?amba g?n? meydana gelen kazada Cabbar Ongun, bir g?n sonra da Selah Tersenesi?nde ?al??an G?ney Akarsu isimli i??i i? kazas? sonucu hayat?n? kaybetmi?ti.
Limter-???in ?a?r?s?yla d?n sabah saat 07.15?te Selah Tersanesi ?n?nde bir araya gelen tersane i??ileri, yeni ?l?mlerin ya?anmamam? i?in di?er tersane i??ilerine ?rg?tlenme ve m?cadele etme ?a?r?s? yapt?. Tersane ?n?nde, ??? g?venli?i ve ya?am hakk? istiyoruz? pankart?n? a?an i??iler, s?k s?k ?Art?k ?lmek istemiyoruz?, slogan?n? att?.
Tersane yetkilileri ve polislerin engelleme ?abalar?na ra?men baz? Selah Tersanesi i??ileri eyleme destek verdiler.
Kaza de?il cinayet
Tersane ?n?nde bas?na a??klama yapan Limter-?? Genel Sekreteri Kamber Sayg?l?, hem Torgem hem de Selah Tersanesi?nde ya?anan ?l?mlerin i? kazas? de?il i? cinayeti oldu?unu dile getirdi. ???ilerin tersane patronlar?na trilyonlar kazand?rd???n? dile getiren Sayg?l?, ?Ama ?? kuru?luk i? g?venli?i malzemesini i??ilere ?ok g?r?yorlar? diye konu?tu. Kazalara kar?? ?nlem almayan patronlar?n i??ileri bile bile ?l?me g?t?rd???n? ifade eden Sayg?l?, ayn? patronlar?n cinayetleri kader diye a??klad???n? ifade etti.
Sayg?l?, tersane patronlar?n?n ?rg?t? olan G?SB?R?in meydana gelen kazalar kar??s?ndaki sessizli?ine tepki g?sterdi. ?nlemlerin al?nmas? ve d?zenli ?al??ma ko?ullar?n?n sa?lanmas? halinde kazalar?n ya?anmayaca??na dikkat ?eken Sayg?l?, ?Oysa patronlar i??ileri g?nde 12 saat ?al??t?rmaya devam ediyor. ?zin kulland?rm?yor, de?il mola vermek, sigara i?meye dahi f?rsat vermemeye ?al???yorlar? diye konu?tu.
?rg?tlenme ?a?r?s?
Tersane i??ilerinin ?rg?tlenmeden, kazalardan kurtulamayaca??n? dile getiren Sayg?l?, i??ilerin bir araya gelmekten ba?ka ?areleri olmad???n? ifade etti. Bu g?ne kadar hi?bir tersane patronunun kazalar nedeniyle ceza almad???na belirten Sayg?l?, yetkilileri g?reve ?a??rd?.
Sayg?l?, i? g?venli?i sa?lanana kadar, sigortas?z ?al??t?rmaya son verilene kadar, ta?eronluk sistemi kald?r?lana kadar m?cadele etmeye devam edeceklerini dile getirdi.
Eyleme destek veren Emekli-Sen Kartal ?ube Ba?kan? Y?lmaz G?ndo?du, tersane i??ilerinin m?cadelesini yak?ndan takip ettiklerini, i??ilere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Eyleme Emek Partisi (EMEP) ?l y?neticileri Metin ?lg?n ve ?zg?r Akg?l ile Tuzla ?l?e y?neticileri ve ESP de destek verdi.
?te yandan EMEP Tuzla ?l?e ?rg?t? hem tersane i??ilerine hem de Tuzla halk?na bildiri da??tarak i? kazalar?na kar?? duyarl? olmaya ?a??rd?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net