Birle?me olmazsa umutsuzluk ba?lar

Dikili Bar??, Demokrasi ve Emek ?enlikleri kapsam?nda ??al??ma Hayat?m?z?n Sorunlar? ve Yeni Umutlar-Yeni Ufuklar? konulu panelde konu?an D?SK Ba?kan? S?leyman ?elebi, T?rkiye?nin sorunlar?n?n y?llard?r bilinen i?sizlik, gelir da??l?m?ndaki adaletsizlik, sendikas?zla?t?rma hareketleri oldu?unu s?yledi.


Dikili Bar??, Demokrasi ve Emek ?enlikleri kapsam?nda ??al??ma Hayat?m?z?n Sorunlar? ve Yeni Umutlar-Yeni Ufuklar? konulu panelde konu?an D?SK Ba?kan? S?leyman ?elebi, T?rkiye?nin sorunlar?n?n y?llard?r bilinen i?sizlik, gelir da??l?m?ndaki adaletsizlik, sendikas?zla?t?rma hareketleri oldu?unu s?yledi.
ILO toplant?s?nda T?rkiye?deki sendika konfederasyonlar?n?n ortak hareket etmedi?ini s?yleyen ?elebi, ?T?rk-??, D?SK, KESK ve Hak-?? ayr?m? yapmadan yan yana durmay? beceremezsek umutsuzluk s?reci ba?lar. KESK?in pazartesi g?n? ?stanbul?dan ba?lataca?? y?r?y???n yan?nda olaca??z. T?rk-??, Hak-?? ayr?m? yapmadan b?t?n grevlere destek olaca??z? diye konu?tu.
KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul ise T?rkiye?de son 5 y?lda AKP H?k?meti?nin politikalar? nedeniyle ?rg?ts?zl???n ?zendirildi?ini kaydetti. Hak-?? Genel Ba?kan Dan??man? Mustafa Pa?al ve T?rk-?? Ara?t?rma M?d?r? Aziz Konukman da birer konu?ma yapt?. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net