?ek belediyeler, ABD ?ss?ne kar?? ?rg?tleniyor

ABD?nin Do?u Avrupa?da kurmay? planlad??? F?ze Kalkan? Sistemi?ne y?nelik tepkiler giderek art?yor.


ABD?nin Do?u Avrupa?da kurmay? planlad??? F?ze Kalkan? Sistemi?ne y?nelik tepkiler giderek art?yor. ABD?nin, F?ze Kalkan? Projesi?ne Rusya?n?n muhalefeti s?rerken, sistemin kurulaca?? ?lkelerden ?ek Cumhuriyeti?nde ise belediye ba?kanlar?, ??ek topraklar?na F?ze Kalkan? Sistemi planlar? dahilinde Amerikan radar hava sahas? kurulmas?na kar??? bir dernek kurdu.
Bu arada ABD?nin f?ze kalkan? projesi kapsam?nda f?ze savunma sistemi kurmay? planlad??? Polonya?da da yap?lan bir anket, ?halk?n ?o?unlu?unun sisteme ev sahipli?i yap?lmas?na kar?? tutumunu s?rd?rd???n?? ortaya koydu.
?ek Cumhuriyeti?nde h?k?meti, Amerikan radar hava sahas?n?n ?ek topraklar?na kurulmamas? y?n?nde ikna etmeyi ama?layan F?ze Sistemi kar??t? derne?e 34 belediye y?netiminden 31?i destek veriyor. Bohemia b?lgesinin merkezi de dernek ?yelerine kat?l?rken, Bat? Bohemya Belediyesi ise dernek taraf?ndan haz?rlanan ve Amerikan radar sistemine kar?? ??kan dilek?eyi imzalamay? reddetti. Konuya ili?kin bir a??klama yapan Bohemia?ya ba?l? Pribram Belediye Ba?bakan? Josef Rihak, ?Derne?in ?n?m?zdeki g?nlerde toplanarak, taleplerini resmile?tirece?ini ve 5 Eyl?l?de Prag?da h?k?met yetkilileriyle g?r??ece?ini? s?yledi.
Polonya?da muhalefet art?yor
Di?er yandan Var?ova?daki ara?t?rma kurulu?u CBOS taraf?ndan yap?lan kamuoyu yoklamas?nda, Polonya halk?n?n y?zde 56?s?n?n, Polonya topraklar?na ABD f?ze savunma ?ss? kurulmas?na kar?? oldu?u ortaya kondu. Ara?t?rmaya g?re, halk?n sadece y?zde 28?i plan? destekliyor.
Polonya?da ge?en ay yap?lan benzer ara?t?rmada da ABD?nin F?ze Kalkan? Sistemi projesine ev sahipli?ine kar?? ??kanlar?n oran? y?zde 55, destekleyenlerin oran? y?zde 28 ??km??t?.
ABD, ?ran ve Kuzey Kore gibi ?lkelerden gelebilece?ini iddia etti?i f?ze sald?r?lar?na kar?? geli?tirdi?ini s?yledi?i F?ze Kalkan? Projesi kapsam?nda Polonya?da 10 avc? f?ze konu?land?rmay?, ?ek Cumhuriyeti?nde de radar ?ss? kurmay? istiyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net