26 Ağustos 2007 00:00

K?RVEME MEKTUPLAR

Kirvem,T?rk Tarih Kurumu (TTK) Ba?kan? Yusuf Hala?o?lu?nun nerden nereye kafas?na esti?i ya da durup durup sonra da tuz kavururcas?na ?T?rkiye?deki K?rt?lerin y?zde 30?nun T?rkmen, K?rt Alevilerinin bir k?sm?n?n ise Ermeni oldu?unu? s?ylemesinin ard?ndan...

Paylaş

Kirvem,
T?rk Tarih Kurumu (TTK) Ba?kan? Yusuf Hala?o?lu?nun nerden nereye kafas?na esti?i ya da durup durup sonra da tuz kavururcas?na ?T?rkiye?deki K?rt?lerin y?zde 30?nun T?rkmen, K?rt Alevilerinin bir k?sm?n?n ise Ermeni oldu?unu? s?ylemesinin ard?ndan memleket semalar?nda kopan vaveylan?n bini bir para!
Kimilerine g?re Hala?o?lu hi?bir bilimsel ara?t?rmaya dayanmadan, hani deyim yerindeyse i?kembeyi k?bradan ?fetva? veririp ??rk???l??a resmen kap? aralarken, kimileri de bu ?bilim adam??n?n s?zlerinin ?halla? pamu?u? misali savrulup ?arp?t?ld???ndan dem vurup ahlay?p vahlad?.
??in i?ine gari kabak tad? veren, c?lk yumurta k?vam?ndaki ?s?zde? tekerlemasinin yerine kazara da olsa Alevi K?rtlerinin ??zde Ermeni? oldu?una dair laflar ortalarda dola??nca, ?z?m? de kendilerince kesinlikle ?safkan? Ermeni telakki edip, dolay?s?yla bu u?urda ne d???nd???m? telefonla soran bir haber ajans?na verdi?im yan?tta, ?zetle ? ?nyarg?l? bu t?r insanlar?n beyanlar?n?n ciddiye al?nmamas? gerekti?ini? s?yleyip kendimce ahk?m kesti?imin hemen ertesinde, Hala?o?lu?nun bir taraftan ka? yapay?m derken tam aksine g?z ??karan uzun uzad?ya a??klamalar?n? medyadan, televizyonlardan izledik?e daha ?nceden b?y?k laf edip hata i?ledi?imi, hele hele koskoca bir TTK?n?n ?ok say?n, pek muhterem Ba?kan??n?n a?z?ndan ??kan her kelimenin asl?nda ne denli ?nemli oldu?unu Tatar A?alar? misali ge?te olsa anlaman?n utanc?yla bu konuda iki sat?r laf edip g?nah ??karmak gari ?art oldu a?parik!
?lkemizin yer yer sulak, ?o?unlukla da k?ra? topraklar?nda g??bela da olsa yeti?en ?akademisyen?lerinden birinin ?sallapati? y?ntemiyle ?kuyuya att??? bir ta??? bundan kellim di?er meslekta?lar?n?n hangi ?ak?l?la nas?l ??karacaklar?n? tabii ki bilemem, ama ?i?e alt? kal?nl???ndaki sekiz n?mero miyop g?zl???mle g?rebildi?im kadar?yla Prof.Dr.Hala?o?lu hazretleri, memleketimizin sath?nda hemen her alanda ?f ??f ???f boyutlar?nda, f?st?ki makamda ve de t?k?r t?k?r y?r?yen ?milli gidi?at??n? sanki g?rmezlikten gelip, durduk yere bir bak?ma trafik memurlu?una soyunup elindeki ?d?d?k?le K?rtlerin bir k?sm?n? T?rkmen k?kenli, Alevi K?rtlerin de yine bir kesiminin Ermeni d?nmelerden olu?tu?unu s?yleyip trafi?i nedense bu ?g?zerg?h?a do?ru y?nlendirip, kelimenin tam anlam?yla arapsa??na ?evirerek b?ylece ?birlik ve beraberli?imizin? tekerine ?omak sokmas? sanki yetmezmi? gibi, ayr?ca i?in i?ine ?Ermeni d?nmeleri?ni kat?p bir de ?Benim elimde Ermeni ismi, onun T?rk ismi ve hangi mahallede oturdu?una dair liste var. Ama bunu hi?bir zaman a??klamayaca??m.Ya?ad?klar? huzuru bozmam. Bu bir tehdit olarak da alg?lanmas?n? diyerek b?ylece neyin ?zerine ?t?y dikti?ininin? galiba fark?nda bilem de?il zo!
Fark?nda de?il, zira daha d?ne kadar varl?klar? ink?r edilen K?rtlerin asl?nda uyduruk ?Kart-Kurt? masal?yla yak?ndan uzaktan ilgilerinin olmad???n? bir bak?ma i?inde bulundu?u ?konum? itibar?yla ?resmen? bizatihi ?tescil? ederken, ?te taraftan ad?na tehcir, s?rg?n, k?r?m, k?y?m, katliam, kafle ya da ?s?zde? soyk?r?m deyip ?u ya bu ?ekilde ge?i?tirilmeye ?al???lan trajik bir olay sonucunda T?rklerden ?ok daha ?nce bu co?rayan?n yerle?ik halklar?ndan biri olan Ermenilerin s?rg?n yollar?nda ?l?p giden ?o?unlu?unun d???nda kalan bir k?sm?n?n, M?sl?manl??? korku belas?na ya da ?ya?am hakk?? u?runa ister istemez kabullenip din de?i?tirerek, ?nceki ?g?vur?ca isimleriyle, adreslerinin yan? s?ra sonradan ?kader?in cilvesiyle al?nlar?na yaz?lan ?nam-? di?er? adlar?n?n ?ar?af ?ar?af listeler halinde mevcudiyetlerinden bahsetmenin daha sonralar? hangi kap?lar? aralay?p hangi ba? a?r?lar?na gebe olaca??n?n da ger?ekten fark?nda de?il Astvatz v?ga!
Neki bu saatten sonra olan oldu torba doldu! Tehcirin sistematik bir k?y?m oldu?unu, bu k?y?mdan kurtulabilmek umuduyla ??arna?ar? dinlerini de?i?tiren Ermenilerin, yani ?d?nme? veya ?muhtedi?lerin zaten bilinen varl??? bir de TTK Ba?kan??n?n ?noter?li?iyle onan?rken, ayn? zamanda da ?elo?lu?lar?n?n defterlerinde de kay?t kuyut alt?na al?nd? netekim?
?imdi kimilerine g?re Hala?o?lu?nun derhal istifa etmesi veya baz?lar?na g?re de bir an ?nce ?boh?as?n? koltu?una verip? bu i?in i?inden ??kmak ?art!
No!!! Gari kaz?n aya?? ?yle de?il ka! ?z?me g?re Hala?o?lu?nun k?yt?r?k maa??na y?kl? bir zam yaparak ?d?llendirilmesi gerekoor: B?ylece elindeki Ermeni d?nmelerinin ??etelesi?nden bahsederken asl?nda bunlar? bug?ne kadar minder, yast?k, d??ek alt? edip kimi tarihi ?ger?ek?leri ?s?r? gibi saklay?p ?arp?tmay? h?ner belleyip bu yolla ?temiz?e ??kmak i?in ??rp?nanlar?n suratlar?na belki de yine fark?nda olmadan yan?l?p ayna tutar, kim bilir?
M?g?rdi? Margosyan
ÖNCEKİ HABER

6 puanl?lar?n bulu?mas?

SONRAKİ HABER

İşten atılan işçiler için destek eylemi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa