S?Z OLA, TORBA DOLA

 • ?S?z g?m??se, s?kut alt?nd?r? demi?tim ge?en hafta ve s?ra spor alan?nda s?ylenen s?zlere gelmi?ti. ??te o s?zlerden birka??.


  ?S?z g?m??se, s?kut alt?nd?r? demi?tim ge?en hafta ve s?ra spor alan?nda s?ylenen s?zlere gelmi?ti. ??te o s?zlerden birka??.
  Bilmem kimin yarar?na yap?lan, yenmenin de yenilmenin de ?ok ?nemli olmad??? bir g?steri kar??la?mas? ?ncesinde s?ylenmesi gereken ??yi oynayan kazans?n? s?z?, kazan?lmas? durumunda pek ?ok kazan?mlar?n elde edilece?i bir kar??la?ma ?ncesinde s?yleniyor ve s?zde incelik g?steriliyor. Kazan?lacak ilk ?ey de, her ?ey demek olan parad?r. Birinciliktir, ikinciliktir, bulunulan yerin bir ?st?ne ??kmak, en az?ndan alt?na inmemektir. K?mede kalmakt?r hi? de?ilse. Ve her ?eyden ?nemlisi kazanmak i?in ??k?l?r her nereye ??k?l?yorsa. B?t?n bunlara kar??n, ?iyi oynayan kazans?n? deniliyorsa, bu incelik de?il, dostluk de?il, ger?ek bir ikiy?zl?l?kt?r. B?ylesine yuvarlak, toparlak s?zlere s???nman?n ba?ka bir anlam? olamaz, olmamal?d?r da. ??yi oynamasak da kazanan biz olal?m? diyebilme y?reklili?ini ve d?r?stl???n? g?sterebilmeli sporcunun d?r?st, zeki ve ahlakl? olan?. ??nk?, bu d???nce onun i?inde zaten var, s?yleyemese de.
  ?Ba?ar?lar diliyorum? s?z?nde ise ?ncekinden daha ilerde ve daha kesin bir ba?ka boyut var. ??yi oynayan kazans?n? derken iki yanl? bir dilek s?z konusu. ?yi oynayan kar?? tak?m da olabilir kendi tak?m? da. Ama ?ba?ar?lar diliyorum? denildi mi s?z?n ?z?nde tek y?n vard?r ve o y?nde de kar?? tak?m. Kar?? tak?ma ba?ar? dilenirken kendi tak?m?na da ba?ar?s?zl?k uygun g?r?lmektedir asl?nda. Yani, parasal ya da duygusal bir sat?lm??l?k s?z konusu burada. Hani ?ike ya da hat?r ?ikesi diyorlar ya bir ?eylere, bu da ?yle bir ?ey olmal? i?te.
  ?lk iki dilek, ??yle ya da b?yle ger?ekle?tikten sonra da, ?Art?k ?n?m?ze bakaca??z? denilir. S?yleyene b?y?k bir s?z s?yledi?i, g?zel konu?tu?u havas?n? veren beylik bir s?zd?r. ?Yenildik, utand?k, ba??m?z? yerden kald?ramayaca??z, bu utan?la nas?l ya?ar?z? de?ildir bu s?z?n i?ine s?k??t?r?lm?? derin anlam. Ya da televizyondaki bisk?vi reklam?nda, evlenmek i?in k?z?n s?nnet ko?ulu kar??s?nda ?a?k?nl?kla ve korkuyla kesilecek organ?na bakan Tony bak??? gibi bir bak?? hi? de?ildir. Ku?kusuz yolda giderken ya da gitmezken yap?lacak bir eylem de de?ildir. ??n?m?ze bakaca??z? derken bak?lacak ?n, gelecektir, gelecekte oynanacak kar??la?malard?r. ?Oldu bir kaza, bitti. Ne yapal?m. ?lecek de?iliz ya... Yenmek de var, yenilmek de. Kald? ki ?n?m?zde ?ok olmasa da bir kar??la?ma var. Onu ald?k m? unutur insanlar her ?eyi? t?r?nden ?ok derin olmasa da ?ok uzun bir anlam? vard?r.
  S?z olsun, torba dolsun t?r?nden i?i bo?, ?st? ho? bir s?zd?r i?te. ??nk?, iyi olan kazans?n, ba?ar?lar diliyorum s?zleriyle yine ?ne bak?lacak ve yine yenilecektir. Sonra da hakem denilen adamlar dolanacakt?r o s?zlere.
  Asl?nda kara g?mlekli bu adamlar i?in pek ?ok s?z vard?r, ama en bilineni ?Hakem hakk?nda yorum yapmak istemiyorum?dur. Her ?ey s?ylenir hakemlere ili?kin olarak, sonra da bu s?z s?ylenir. B?ylesi daha iyidir asl?nda. ??nk?, k?t?n?n bir de k?t?s? vard?r. ?rne?in, hi?bir ?ey s?ylenmeden do?rudan do?ruya bu s?ze s???n?lm??sa, bunun alt?nda a?za al?nmayacak, al?nd???nda da ?ne bak?lacak t?rden ?eyler vard?r asl?nda.
  Hakem denilen adam y?netenlerin k???k bir t?r?d?r. Belli bir alanda ve belli bir zaman diliminde y?netim i?ini ?stlenir. Bir de ?mr?n? bu i?e adam??lar ve onlar?n s?zleri var.
  G?ndemde cumhurba?kanl??? se?imi var ya... Genel se?im sonras?nda meclisteki yeni olu?umda neredeyse d??man karde?ler konumuna getirilen MHP ve DTP elbirli?iyle, istemez g?r?nd?kleri adam?n cumhurba?kanl???n? yan ceplerine koyacaklar ya. B?t?n bunlar olup biterken hakem konumunda olmas? gereken kimi y?neticilerin ?Atat?rk? ?n e?i ile annesine bak?n?z? ya da ?Ben cumhurba?kan? se?ilece?im, e?im de?il? gibi s?zlerine de nereden ve nas?l bakaca??n? bilemiyor insan.
  Ge?en haftaki yaz?m?n ba??nda yanl??l?kla yeni bin y?l?n ilk y?zy?l?n?n sonu olarak anlatmaya ?al??t???m tarihte, yani yeni bin y?l?n birinci y?zy?l?n?n ilk on y?l?n?n son y?llar?nda ya?ayan bir kad?n?n ba??n?n ge?en y?zy?llarda ya?am?? iki kad?n?n ba??yla kar??la?t?r?lmas?, g?n?m?zdeki kad?n?n hangi ?a?da ya?ad???n?n a??k se?ik anlat?m?d?r asl?nda. O kad?nlar?n ?rt?nmelerinin dinsel ama? ta??mad??? da g?z ?n?ne al?n?rsa, bu kad?nlar?n hangi ?a??n neresinde olduklar? ?zel olarak vurgulanmak istenmi?tir belki de. Bu kad?nlar, AB yolunda ba?lar? paketlenmi? gibi kocalar?n?n ard?ndan y?r?rken, o kad?nlar ?a?c?lla?ma yolunda salt ba? ?rt?s? kullanarak y?r?yorlard?. Yani ba?lar? a??kt?, al?nlar? gibi.
  Asl?nda, o y?llardan ?rnek verilecekse, b?y?k ?nderin kendisinden verilebilirdi. ?Ben cumhurba?kan? se?ilece?im, e?im de?il? s?z? ve s?yleyeni a??s?ndan da iyi olurdu. ??nk? o, sava?tan ??kartt???, ulusal ba??ms?zl??a kavu?turdu?u ?lkesinde cumhurba?kan? se?ilirken kay?p trilyonlar ve benzeri davalar? yoktu. ?lkesinin ve devletinin kar??s?na ge?ip Avrupa mahkemelerine ba? vurmuyordu. Kad?nlar?n ?a?c?lla?mas?, insan olabilmeleri i?in u?ra??yor, ?ocuk ya?taki k?zlar?n okumalar?, babalar? ya??ndaki adamlarla zorla evlendirilmemeleri i?in yasal d?zenlemeler yap?yordu.
  ?Ya sev, ya terk et? anlam?n? i?eren s?z ise kimin kimleri nas?l kucaklayaca??n?n ?ok a??k anlat?m?yd?. Her neyse. D??man karde?lerin birlikteli?iyle Ayhan I??k beyin o?lu oldu?u da s?ylenen George Clooney benzeri bir cumhurba?kanlar?, Sophia Loren k?l?kl? da hayr ?n nissalar? ya da first ladyleri olacak.
  Art?k ?n?m?ze bakaca??z. Bir bakal?m hele, neler g?rece?iz.
  ?st?n Y?ld?r?m
  www.evrensel.net