EVRENSEL?den

 • Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Hizmet-?? Genel Kurulu?nda, Hava-?? ve KESK?i hedef alarak, ??lke ger?eklerini bilmeden istemek, m?zakere etmeden masay? terk etmek trib?nlere oynamakt?r? dedi


  Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Hizmet-?? Genel Kurulu?nda, Hava-?? ve KESK?i hedef alarak, ??lke ger?eklerini bilmeden istemek, m?zakere etmeden masay? terk etmek trib?nlere oynamakt?r? dedi. Bu s?zlere KESK Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul da, ?Ba?bakan KESK?i ele?tirece?ine, verdi?i s?zleri yerine getirsin? yan?t?n? verdi. Anayasa?y? ?siville?tirmek? i?in haz?rl?klar y?r?ten AKP H?k?meti?nin, bu ?siville?me? hamlesinin i?ere?ini Ba?bakan??n, sendika kongresinde i??iyi hedef alan s?zlerinde b?t?n ??plakl??? ile g?rmek m?mk?nd?r.
  Emek?iye grev ve toplu s?zle?me hakk?n? ?ok g?ren AKP iktidar?n?n anayasa haz?rl???yla ilgili olarak, gazetemiz yazarlar?ndan ?zg?r M?ft?o?lu?nun, ?Emek?i sivil Anayasa?n?n neresinde?? ba?l???yla yay?mlanan yaz?s?, hem haz?rlanmakta olan s?z konusu Anayasa?n?n ?z?ne i?aret etmekte, hem de AKP?nin s?n?fsal tercihlerini g?zler ?n?ne sermekteydi. AKP?nin ?sivil anayasa? s?ylemiyle g?ndeme getirdi?i ve haz?rlatt??? tasla??n, yeni liberalizmin i?inde yer ald???m?z s?recinde sermayenin ihtiya?lar?n? kar??lamak ?zere yap?ld???n? vurgulayan M?ft?o?lu, ??yle devam ediyordu: ?Y?r?rl??e girmesi halinde bu anayasan?n, T?rkiye Cumhuriyeti?nde sivillerce haz?rlanm?? ilk anayasa olaca?? do?rudur. Ancak, i?erik olarak bak?ld???nda ve i?inde bulundu?umuz siyasal ve ekonomik ko?ullarda de?erlendirildi?inde kapitalizmin d?nemsel ko?ullar?na cevap verme ?zelli?i bak?m?ndan di?erlerinden hi? de farkl? olmad??? g?r?lmektedir. ?(24 A?ustos 2007, Evrensel) Dolay?s?yla asl?nda yazar?m?z ?zg?r M?ft?o?lu?nun yaz?s?n?n ba?l???na yan?t olarak analiz etti?i gibi, emek?i ?sivil? anayasan?n i?inde de?il, ?hedefinde? yer almaktad?r.
  Gazetemizin Genel Yay?n Y?netmeni ?hsan ?aralan??n, ?Anayasa?n?n de?i?mesi de?il, nas?l de?i?ece?i ?nemlidir? ba?l?kl? yaz?s?nda, bu konuda y?r?t?len tart??malar?n genel olarak es ge?ilen y?n?ne i?aret etmekteydi. Demokratik bir anayasan?n m?mk?n oldu?una vurgu yapan ?aralan, ??yle devam ediyordu: ?... ?anayasa sivil olacak?, ?ideolojisiz bir anayasa? olacak diye herkese e?it mesafede olan, herkesin hakk?n? koruyan bir anayasa yap?laca??, sonunda da bu anayasan?n bir halk oylamas?yla kabul?n?n sa?lanaca?? iddias?, t?m?yle i??ileri, emek?ileri, K?rtleri, Alevileri, ezilen milliyetleri ve demokrasi talep eden g??leri aldatma ama?l? bir propagandad?r. Bu y?zdendir ki, tart??malara daha ba?tan m?dahale etmek, egemenlerin kendi anayasalar?n? onaylatma manevralarn? bozmak, bunu T?rkiye?nin nas?l bir anayasaya ihtiyac? oldu?unun tart??mas?na d?n??t?rmek, demokratik bir anayasa i?in m?cadelede ?n?m?zdeki d?nemin en ?nemli g?revidir. ?25 A?ustos 2007, Evrensel)
  Se?imler s?recinde toz pembe bir T?rkiye tablosu ?izen ve ?Durmak yok, yola devam? diyerek halktan, emek?ilerden oy isteyen Ba?bakan bug?n en do?al haklar? i?in m?cadele eden sendikalar?, ??lkenin ger?eklerini bilmemek?le su?layabiliyorsa, o zaman bu Ba?bakan??n ve h?k?metinin s?z?ne ya da bir ?toplum s?zle?mesi? olan anayasas?na emek?iler nas?l ve neden g?vensinler?
  ?yi haftalar.
  www.evrensel.net