MEDYADA GE?EN HAFTA

Geride b?rakt???m?z hafta, medyan?n ?nemli g?ndemlerinde biri Ba?bakan Erdo?an??n, AKP?nin cumhurba?kan? aday? Abdullah G?l??n ?ankaya?ya ??kmas?n? alk??lamak yerine ele?tirmeyi tercih eden bir gazeteciye, Bekir Co?kun?a, vatanda?l?ktan ??kma, ?lkeyi terk etme ?a?r?s? yapmas?yd?


Bekir Co?kun olay? ve ?fikri k?r?m?
Geride b?rakt???m?z hafta, medyan?n ?nemli g?ndemlerinde biri Ba?bakan Erdo?an??n, AKP?nin cumhurba?kan? aday? Abdullah G?l??n ?ankaya?ya ??kmas?n? alk??lamak yerine ele?tirmeyi tercih eden bir gazeteciye, Bekir Co?kun?a, vatanda?l?ktan ??kma, ?lkeyi terk etme ?a?r?s? yapmas?yd?. Bir di?er ?nemli g?ndem de, Ermeni Soyk?r?m? tasar?s?n?n Amerika?da yasala?mas?na bug?ne kadar kar?? ??kan Yahudi lobisinin bu kez tam aksi y?nde tav?r almas?yd?. Elbette T?rkiye?nin her zaman oldu?u gibi, ?ok ?nemli ba?ka g?ndemleri de vard?, medyan?n g?ndemleri aras?na girmeyen. ?rne?in de?i?ik i? kollar?nda greve haz?rlanan i??iler ve h?k?metin onlara kar?? tavr? gibi. Ama, kendisi emek?i k?r?m? yapan ve bir medyadan at?lan bas?n emek?ilerinin, di?er medya kurulu?unun gazete ve televizyonlar?nda dahi haber olamad??? ger?e?i d???n?ld???nde, medyan?n ?lke emek?ilerinin g?ndemine s?cak bakmas?, ilgili olmas? da zaten beklenemezdi.
Ancak Bekir Co?kun olay?, Ba?bakan Erdo?an?a destek veren medya kurulu?lar?n?n bile ?zerinden atlayamayacaklar? kadar vahim bir tart??mayd?. T?rk medyas?n?n pek s?cak duygular beslemedi?i Yunanistan?da bile haber olan ve tepki toplayan bu olaya T?rk medyas? da ister istemez ilgi g?sterdi.
Bekir Co?kun, kendisine ??ek git? diyen Ba?bakan?a kar??, daha sonraki g?nler de, bu ?lkeyi ?ok sevdi?ini ve terk etmeyi de asla d???nmedi?ini ifade eden ?Gidecek yerim yok? ba?l?kl? yaz?s?n?n da aralar?nda oldu?u yaz?lar yazd?.
Ba?bakan Erdo?an??n, gerek T?rkiye?de bas?ndan, bas?n meslek ?rg?tlerinden, kitle ?rg?tlerinden geni? tepki almas?, hatta s?zlerinin yabanc? bas?nda ve kamuoyunda da tart???l?p tepki toplamas? kar??s?nda yapt??? d?zeltme ise evlere ?enlikti. S?zc?s? Akif Beki arac?l???yla yapt??? a??klamada, Erdo?an, s?zlerinin bir ki?iyi de?il, bir zihniyeti hedef ald???n? s?yledi.
Bekir Co?kun da, bunun ?zerine, ?A??klaman?n a??klamas?...? ba?l??? ile yazd??? yaz?da, her zamanki ironik uslubuyla Erdo?an??n bu a??klamas?n? da hicvetti: ? BA?BAKAN diline engel olamay?p ?amlar devirdi?inde ve k?yamet koptu?unda iki g?n ?yle bekler.
?kinci g?n?n sonunda ak?ama do?ru, g?revi Ba?bakan??n s?ylediklerini d?zeltmek olan s?zc?s? Akif Beki?yi ?a??r?r.
Ona ?Akif de ki...? diye talimat verir.
Akif Deki ?Peki? der.
Nitekim Akif Deki?nin a??klamas?n? duydunuz; Ba?bakan??n ??ek git? dedi?i ben de?ilmi?im, bu zihniyette olanlarm??.
Yani ben tek ba??ma gitmiyorum, siz de geliyorsunuz.? (24 A?ustos, H?rriyet)
Evet, asl?nda sadece Bekir Co?kun de?il, Erdo?an??n politikalar?n? onaylamayan ve a??ktan ele?tiren herkes bu s?zlerin hedefidir. Kendisini ele?tiren ve ?Anam?z? a?latt?n?z? diyen ?ift?iye ?Anan? da al git? diye tepki g?steren bir Ba?bakan??n, kendisini ele?tiren bir gazeteciye b?yle seslenmekte beis g?rmemesi de ?a??rt?c? olmuyor.
Gazetemiz karikat?risti Sefer Selvi?nin kendisini hicveden karikat?r?n?n ?kendisini ac?, elem ve ?st?raba? s?r?kledi?ini ?ne s?rerek maddi tazminat davas? a?m?? olan ve ard?ndan ba?ka karikat?ristlere de benzer davalar a?m?? olan Erdo?an??n bu tavr? bizi hi? ?a??rtmad? do?rusu. Bekir Co?kun?a vatan? terk etmesi ?a?r?s?n?n, onu nas?l bir ?ac? ve eleme? s?r?kleyece?ini dert etmesini beklemek ise Erdo?an?dan empati kurmas?n? istemek olur ki, b?yle bir y?nteme ba?vurdu?u bug?ne kadar pek g?r?lmemi?tir.
Gelelim medyan?n ikinci ?nemli g?ndemi olan Ermeni tasar?s?yla ilgili Amerika?da Yahudi Lobisi?nin tavr?na. T?rkiye y?netenleri kendi ger?eklikleriyle y?zle?meyi ba?armad?klar? s?rece, T?rkiye konjonkt?re g?re de?i?en bu t?rden bask?lardan kurtulabilir mi? T?rkiye?nin ?ran?la girdi?i i?birli?i s?recinin ABD ve ?srail?i rahats?z etti?i ve Amerika?da bug?ne kadar T?rkiye?ye destek veren Yahudi Lobisi?nin tavr?n?n de?i?ikli?inin de buradan kaynakl??? ?ok?a yaz?ld?. Ancak as?l mesele, yani T?rkiye?nin kendi tarihiyle y?zle?memesinin, T?rkiye?ye kar?? ?e?itli g??lerin elinde zamanla koza d?n??t??? ger?e?i yine b?y?k ?l??de g?z ard? edildi.
Ve sadece Bekir Co?kun?un s?zleri kar??s?nda Ba?bakan??n, adeta bir ?fikri k?r?m? kokan ??k??? dikkate al?nd???nda, T?rkiye y?netenlerinin kendi tarihleriyle y?zle?meye haz?r olduklar? s?ylenebilir mi? Tabii ki, hay?r. Sadece Bekir Co?kun olay?n?n g?zler ?n?ne serdi?i ?iktidar keyfiyeti? bile bunun kan?t?d?r. Bu iktidar taraf?ndan haz?rlanan ?sivil anayasan?n? ne kadar sivil olabilece?ini de art?k d???n?n.
?a?da? G?nerb?y?k
www.evrensel.net