27 Ağustos 2007 00:00

Halk?n sa?l???yla oynuyorlar

Kent merkezindeki hastanelerin Kentsel D?n???m Projesi kapsam?nda kent d???na ta??nmak istenmesi tepkilere neden oldu. Hasta ve hasta yak?nlar?, ?zellikle acil durumlar kentin d???nda olan hastanelere ula??lmas?n?n m?mk?n olmad???n? belirterek plana kar?? ??k?yorlar

Paylaş

Kent merkezindeki hastanelerin Kentsel D?n???m Projesi kapsam?nda kent d???na ta??nmak istenmesi tepkilere neden oldu. Hasta ve hasta yak?nlar?, ?zellikle acil durumlar kentin d???nda olan hastanelere ula??lmas?n?n m?mk?n olmad???n? belirterek plana kar?? ??k?yorlar. Bu kararlar?n bedelini ?stanbul?un ?ok a??r bi?imde ?deyece?ini s?yleyen Mimar M?cella Yap?c? ise insanlar?n sa?l??? ile oynand???n? kaydetti.
??stanbul?u zor g?nler bekliyor?
?Tam te?ekk?ll? hastanelerin kent i?inde olmalar? ciddi bir bi?imde hayat kurtar?yor? diyen Mimar M?cella Yap?c?, ?stanbul?un mevcut hastane say?s?n?n zaten yetersiz oldu?una dikkat ?ekti.
Hastanelerin kent d???na ta??nmas?n?n ?zelle?tirme projelerinin mekana yans?mas? oldu?unu vurgulayan Yap?c?, ??stanbul?u ?ok zor g?nler bekliyor. Bu kararlar?n bedelini ?stanbul ?ok a??r bir ?ekilde ?deyecek? diye konu?tu.
Hastanelerin bulundu?u alanlar?n ??stanbul?un yeni kullan?c?lar?na? rant alan? olarak sunuldu?unu belirten Yap?c?, kentsel d?n???m projeleri ile rant? ekonomiye katmak ad?na insanlar?n sa?l??? ile oynand???na dikkat ?ekti.
?stanbul ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. Mesut Parlak??n, bina, laboratuvar ve hastanelerin ya?land???, bunlar?n yenilenmesi gerekti?i y?n?ndeki a??klamas?na de?inen Yap?c?, ?niversite ve devlet hastanelerinin yenilenmesi ve g??lendirilmesi i?in ?denek ayr?lmad???n? belirterek, ?Baz? hastanelerimizin sak?ncal? durumlar? da bu anlamda bahane olarak kullan?l?yor? dedi.
Kamu sa?l???na ya da e?itime ili?kin e?itim ve ?niversite hastanelerinin hepsinin bir anlamda kent i?inden al?nd???na dikkat ?eken Yap?c?, ?i?li Etfal Hastanesi?nin Seyrantepe?ye g?t?r?lmek istenmesini ?rnek g?sterdi.
Bindi?imiz dal? kesiyoruz
Al??veri? merkezilerine ayr?lan alan?n ki?i ba??na d??en ye?il alandan, sa?l?k merkezinden ya da okuldan daha fazla oldu?unu kaydeden Yap?c?, ?Kent i?inde b?t?n kamusal donat? alanlar? yok ediliyor. Hastaneler de buna dahil. Bindi?imiz dal? kesiyoruz. Bunun sonucu nerede duracak hep beraber g?rece?iz? dedi.
Haydarpa?a Hastanesi veya ba?ka devlet hastanelerinin bir bahane ile ta??nmaya ?al???ld???n? s?yleyen Yap?c?, ?Merkezi i? alanlar?nda ger?ekten insan b?rakmamaya niyetliler san?r?m, daha do?rusu ?stanbul?da eme?i ile ge?inen halk? burada tutmamaya niyetli olduklar? i?in halk? s?r?p zenginleri getirecekler diye d???n?yorum? ?eklinde konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
Kent i?inde olmas? hayat kurtar?yor
?apa T?p Fak?ltesi?nin ta??nmak istenmesine hastalar ve hasta yak?nlar? da tepki g?sterdi. Bak?rk?y?den ?apa?ya gelen Lale Baykara, ?D???n?n; acil bir hastay? oraya nas?l yeti?tirebilirsiniz? Gece rahats?zland???nda ne yapacak? En az?ndan buras? merkezi bir yerde? dedi. Baykara, hastanenin kent i?inde olmas?n?n hayat kurtard???n? da s?zlerine ekledi.
Nevriye I??k ise ??apa?n?n ta??nmas? sorun yaratacak. A??r hastalar nas?l yeti?ebilecekler oralara? diye konu?tu.
Salim Erg?n de hastanenin ta??nmas?n?n sadece ?stanbul d???ndan gelenler i?in iyi olabilece?ini belirtti.
Kemoterapi tedavisi g?ren Mehmet Kaygusuz, t?p fak?ltesinin Halkal??ya ta??nmas? durumunda bile hastanenin ?apa?da kalmas? gerekti?ini s?yledi.
Ay?e Kaygusuz ise insanlar?n yollara mahkum edilece?ini ifade etti.
?Kim gidecek oraya? Ta??yacak daha uzak bir yer bulamad?lar m?? diye soran Mahmut Kaplan, insanlar?n otob?se, dolmu?a verecek paras? olmad???n? s?yledi.
Sevim Kahraman
ÖNCEKİ HABER

Marmara?ya ya??? uyar?s?

SONRAKİ HABER

İşten atılan işçiler için destek eylemi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa