Marmara?ya ya??? uyar?s?

Yaz aylar?n?n ya???s?z ge?iren T?rkiye?yi bu hafta ya?mur bekliyor. Yurdun kuzeyi, i? ve do?u kesimlerinde etkili olacak olan ya???lar, bug?n ?stanbul?un Anadolu yakas?nda, sal? g?n?nden itibaren ise t?m ?stanbul?da etkili olacak


Yaz aylar?n?n ya???s?z ge?iren T?rkiye?yi bu hafta ya?mur bekliyor. Yurdun kuzeyi, i? ve do?u kesimlerinde etkili olacak olan ya???lar, bug?n ?stanbul?un Anadolu yakas?nda, sal? g?n?nden itibaren ise t?m ?stanbul?da etkili olacak. Devlet Meteoroloji Genel M?d?rl??? sa?anak ya??? nedeniyle uyararak, vatanda?lardan sel, ta?k?n, y?ld?r?m d??mesi, heyelan tehlikesine kar?? tedbirli olmalar? istendi.
Devlet Meteoroloji ??leri Genel M?d?rl???, hafta ba??ndan itibaren Marmara B?lgesi ile kuzey kesimlerde g?r?lecek etkili ya????n neden olabilece?i muhtemel ani sel ve su bask?n? gibi olumsuzluklara kar?? vatanda?lar?n ve ilgililerin tedbirli olmas?n? istedi.
Yap?lan yaz?l? a??klamaya g?re, bug?n yurdun i? ve do?u kesimleri sa?anak ve g?k g?r?lt?l? sa?anak ya???l?, bat? b?lgeleri ise par?al? ve az bulutlu ge?ecek.
Sa?anak ve g?k g?r?lt?l? sa?anak ya???lar?n, bug?n ?? Anadolu B?lgesi?nin do?usu, Orta ve Do?u Karadeniz?in i? kesimleri ile Do?u Anadolu?nun kuzeyinde etkili olmas? bekleniyor. Bu ya???lara ilave olarak yurdun kuzeybat? kesimlerinin bug?n sabah saatlerinden itibaren ya???l? havan?n etkisine girece?i belirtiliyor Bug?n Marmara, Karadeniz, ?? Anadolu?nun kuzeydo?usu ile Do?u Anadolu?nun kuzeyinde, sal? g?n? de Marmara?n?n do?usu, Karadeniz, ?? Anadolu?nun kuzey ve bat?s? ile Do?u Anadolu?nun kuzeyinde sa?anak ve g?k g?r?lt?l? sa?anak ya??? bekleniyor.
Yetkililer etkili g?k g?r?lt?l? sa?anak ya???lar?n neden olabilece?i ani sel, su bask?n?, ta?k?n, y?ld?r?m ve dolu gibi olumsuzluklara kar?? vatanda?lar?n ve ilgililerin tedbirli olmas? uyar?s?n? yapt?.
?te yandan Kayseri?de, ?nceki ak?am saatlerinde bast?ran sa?anak ya???, bir?ok ev ve i?yerinin bodrum kat?n? su basmas?na ve maddi hasara yol a?t?. Ani bast?ran sa?anak ya????n ard?ndan Alpaslan, H?rriyet, Osman Kavuncu ve Yenik?y mahallelerinde bir?ok ev ve i?yerinin zemin ve bodrum kat? sular alt?nda kald?. Yakla??k 200 ev ve i?yerinin sudan zarar g?rd???n? bildiren itfaiye ekipleri, ?al??malar?n? s?rd?rd?klerini, ?u ana dek 125 ev ve i?yerinden su ?ektiklerini s?ylediler. Yetkililer, ?al??malar?n?n sabaha dek s?rece?ini ve ihbarlar?n halen s?rd???n? bildirdiler. (HABER MERKEZ?)
Samsun?da hasar tespitleri s?r?yor
Samsun?da bir y?lda ya?an ya?murun alt?da birinin iki saatte ya?mas? sonucu olu?an su bask?nlar?ndan etkilenen b?lgelerdeki temizlik ve onar?m ?al??malar? s?r?yor. Per?embe g?n? gece ba?layan sa?anak ya??? sonucu kentin b?y?k b?l?m?nde altyap? hasar?na neden olan su bask?nlar?n?n ard?ndan, ba?ta ?nemli arterler olmak ?zere baz? cadde ve sokaklar? ara? trafi?ine a?ma ?al??malar? devam ediyor. En ?ok hasar g?ren yerlerin ba??nda gelen Bar?? Bulvar? ve devam?ndaki g?zergahlarla, kent merkezinde al??veri? b?lgesi olarak bilinen D?rtyol, Suba?? ve Saathane Meydan??ndaki ?al??malar s?r?yor. Kentte, ?u ana kadar yakla??k 669 dolay?nda i? yeri ile 194 evle ilgili tutanak tanzim edildi?ini belirtildi. Tar?m ?l M?d?rl???nce zarar g?ren tar?m arazilerinin tespiti ?al??malar?nda da 19 May?s, Tekkek?y ve Bafra?da 11 k?yde yakla??k 4 bin dekar ekili alan?n zarar g?rd??? ve zarar?n 678 bin 725 YTL civar?nda oldu?unun belirlendi?i bildirildi.(Samsun/EVRENSEL)
www.evrensel.net