27 Ağustos 2007 00:00

Emekli-Sen kapat?lamaz!

12 Temmuz 1995 , D?SK?in ?nc?l???nde 149 emekli bir araya gelerek Emekli-Sen?i kurdular. ?Demokrasi m?cadelesinden emekli olunmaz? slogan?n? kendilerine ?iar edindiler

Paylaş

12 Temmuz 1995 , D?SK?in ?nc?l???nde 149 emekli bir araya gelerek Emekli-Sen?i kurdular. ?Demokrasi m?cadelesinden emekli olunmaz? slogan?n? kendilerine ?iar edindiler.
S?n?f ve kitle sendikac?l??? bilincinden gelen bir ?ye toplulu?una sahip Emekli-Sen, sendikal ?rg?tlenmeden korkan ve ona tahamm?l edemeyen anlay??lar taraf?ndan tehlikeli bir ?rg?tlenme olarak bulunmu? ve ??i?leri Bakanl????nca a??lan kapatma davas? sonucunda sendikam?z davay? kazanm??, ?al??malar?na devam etmi?tir. Mahkeme s?reci daha sonra Yarg?tay 4. Dairesi?nce s?rd?r?lm??t?r. Ankara 17. Asliye Mahkemesi?nin karar?, Yarg?tay 4. Dairesi taraf?ndan bozulmu? ve dava, Ankara 17. Asliye Mahkemesi?nde yeniden g?r?lecektir.
Kazan?lan bir dava ve Anayasan?n 90. maddesine ra?men insan hak ve ?zg?rl?klerinin g?z ard? edilerek ve ?rg?tlenmeleri engellenerek a?l??a mahkum edilmek istenen emekliler, bu gidi?e dur demek zorundad?rlar.
T?m engellemelere ra?men ba?ta emeklilerin kendi sendikalar?na sahip ??kmalar? gerekir. Ba?ta bizler; m?cadelenin merkezinde ve emek?i kesimin ?rg?tlerince verilecek destek (sendikalar, demokratik kurulu?lar) ile mutlaka sendikam?z?n kapat?lmamas? i?in kamuoyu olu?turmal?y?z. Bu m?cadeleyi geni?leterek yasal stat?s? kazand?rmal?y?z. Emeklinin ?ekim merkezi haline getirmeliyiz. Yar?nlarda bir g?vencemiz olsun. ?rg?ts?z toplumlar, her zaman a?l??a mahkumdurlar; h?k?metlerin verdi?i ?? be? lira ile yetinmek zorundad?rlar. Bu kabul edilemez dayatmalardan kurtulmak ve insan onuruna yar??acak bir ya?am? s?rd?rebilmek i?in ?rg?t?ne sahip ??k!
T?m bunlar?n hayata ge?irilebilmesi i?in ilk ad?m olarak 20 Eyl?l?de Ankara da Ankara Adliyesi?nin ?n?nde olmal?y?z.
T?m ?rg?tler, dost sendikalar ve ?st ?rg?t?m?z D?SK?in deste?i ile sendikam?za sahip ??kal?m. ?EMEKL?-SEN KAPATILAMAZ? diyelim. ??nk? biz var?z. Sekiz milyon emekli var?z, bizi yok sayamazs?n?z.
Mustafa Demir Emekli-Sen Beyo?lu ?ube Ba?kan? (?STANBUL)
ÖNCEKİ HABER

Halk?n iradesine vurulan darbe!

SONRAKİ HABER

Keşan'da eğitime kar engeli

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa