27 Ağustos 2007 00:00

Halk?n iradesine vurulan darbe!

Bir beldenin belediye ba?kan? nas?l olur da, bir toplumun dinamik g?c? olan gen?li?e d??man olur. Ve o gen?li?in, b?y?k emeklerle yaratt??? b?t?n g?zel de?erleri hi?e sayarak hepsini heba eder

Paylaş

Bir beldenin belediye ba?kan? nas?l olur da, bir toplumun dinamik g?c? olan gen?li?e d??man olur. Ve o gen?li?in, b?y?k emeklerle yaratt??? b?t?n g?zel de?erleri hi?e sayarak hepsini heba eder. Bir beldenin belediye ba?kan? nas?l olur da o toplumu kalk?nd?ran bir sivil toplum kurulu?unun kap?s?na kilit vurur ve g?c?n? o sivil toplum kurulu?u ve gen?li?ini tasfiye etmek i?in harcar. Bir beldenin belediye ba?kan? nas?l olur da o halk?n ?zerine devletin g?venlik g??lerini salar.
Bug?n, Bulam beldesi belediye ba?kan? 6 y?ld?r bu memlekette en iyi duygularda bir sivil toplum kurulu?u olan P?narba?? Kalk?nd?rma Derne?i?ni ?ekememektedir. Bu derne?i kuran ve hizmet kurumuna d?n??t?ren gen?li?e d??mand?r. Gen?lik be? y?ld?r Bulam insan?n? ve Zerban ziyaretine gelen misafirlerini e?lendirmek i?in geleneksel olarak her y?l ?enlik d?zenlemektedir.
Daha ?nce, P?narba?? Belediyesi?ne ait bir binada hizmet veren P?narba?? Kalk?nd?rma Derne?i, ?imdiki belediye ba?kan? taraf?ndan zamans?z kap? d??ar? edilip, binaya kilit vuruldu. Bu da yetmiyormu? gibi halk?n ortak mal? ve bir ibadet yeri olan Zerban?da, derne?in her y?l geleneksel olarak d?zenledi?i ?enli?e de m?saade edilmedi. Kendisiyle g?r??meye giden dernek y?netimi ve toplumun ileri gelen g?zel insanlar?n?n b?t?n ?abalar?n?, iyi niyet ve ho?g?r?s?n? reddetti. Bu red ?zerine ?enlik i?in ?ncesinde kaymakaml??a dilek?e sunan dernek y?netiminin talebi yine belediye ba?kan?n?n giri?imleriyle iptal edildi. Fakat yine o zat, ayn? tarihte ayn? mek?nda kendisi ?enlik d?zenleyece?ini belirterek Kaymakaml??a dilek?esini sunmu? hatta olurunu da alm??t?. Belirlenen tarihte kendisinin d?zenledi?i ?enli?e gitmeyen ve derne?inde gen?likle bir dayan??ma etkinli?i d?zenleyen halk?n ?zerine devletin g?venlik g??lerini salm??t?r. Panzerlerle halk korkutulmak istenmi?tir. Ge?en 22 Temmuz se?imlerinde, ba??ms?z milletvekili aday?n?n Bulam?da ezici bir ?o?unlukla birinci ??kmas?n? da hazmedemeyen bu ?ah?s, Bulam gen?li?ine adeta kin kusuyor.
Ama tarihte y?zlerce ?rne?ine rastlan?ld??? gibi halk?n iradesinin ?n?nde hi?bir g?? duramaz. Asl?nca halk cevab? onun d?zenledi?i ?enli?e i?tirak etmemekle vermi?tir. Tipik bir sivil itaatsizlik uygulam??t?r. ??nk? halk vicdan?n?n sesini dinledi. Bu muhalif duru? elbette ki yar?n kendisini yerel siyasette de g?sterecektir. Bu halk ?Biz seni bu g?zel gen?li?in- bu bilin?li gen?li?in ?n?n? kesesin diye mi o koltu?a oturttuk. Zerban gibi kutsal bir yere kilit vurup Alevilerin temel inanc? olan ve orada Semah d?nenleri kovas?n diye mi Ba?kan yapt?k. Biz seni bu g?zel insanlar?n ?zerine devletin g?venlik g??lerini salarak bu halk?n onuru ve sabr?yla oynayas?n diye mi lider se?tik. Madem seni o koltu?a oturtan bizler isek indirmesini de ?ok iyi biliriz. Sen Bulam halk?n? bir ?ey bilmez s?r? m? sand?n? diyerek en g?zel, en sa?duyulu ve en demokratik bi?imde toplumsal tepkisini koymu?tur
Yar Ali G?n?lba?(Bulam/ADIYAMAN)
ÖNCEKİ HABER

?al??makla ge?en renkli bir ya?am

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa